Головна Регіональні бібліотеки Бібліотеки Херсонщини на сторінках професійної преси за 2016 рік Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки
за 2016 рік

Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки

Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки

У статті аналізуються основні зміни та сучасні підходи до об­слуговування спеціалістів у наукових бібліотеках.

Серед різноманітних напрямків діяльності Херсонської обласної універсальної наукової бібліоте­ки ім. Олеся Гончара пріоритет­ним є робота зі спеціалістами, що, як і раніше, залишаються ці­льовою групою впливу наукової книгозбірні. В своїй роботі з фа­хівцями бібліотека дотримуєть­ся базових принципів, таких як: забезпечення якісного та опе­ративного інформування; спри­яння професійному розвитку; надання доступу до інформації; орієнтація на потреби профе­сійного середовища; відкритість до співпраці та партнерства. Але слід зазначити, що в сучасних умовах робота з цією катего­рією користувачів бібліотеки та залучення їх до систематичного читання дещо ускладнюється. Для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини.

По-перше, сьогодні україн­ська наука перебуває у досить складному стані: відсутність фі­нансування на певні досліджен­ня та розробки, необхідність значних коштів для видання монографій та наукових робіт - все це призводить до того, що кількість досліджень та праць сучасних науковців і спеціалістів-практиків постійно падає. Ці негативні тенденції відобра­жаються у галузевому книгови­давництві, яке теж переживає складні часи. Тому поповнення галузевих бібліотечних фондів не є задовільним.

По-друге, всесвітня мере­жа Інтернет стає головним дже­релом інформації та основним конкурентом сучасних бібліо­тек. І, нарешті, більшість фахів­ців, окрім основної роботи, в силу економічних причин, зай­маються ще й додатковою, тому не завжди можуть знайти віль­ний час на візит до наукової бібліотеки.

Враховуючи ці обставини, бібліотека намагається форму­вати нову технологію взаємодії з користувачем-спеціалістом, шукає нові шляхи наближення його до фахової книги, широко залучаючи новітні інформацій­ні технології. Останнім часом бібліотека переглянула і визна­чила основні напрямки роботи з фахівцями та активно впрова­джує їх у практику. Це: підтримка діяльності професійних колек­тивів, що спрямована на роз­виток освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, допомога в освоєнні сучасних інформаційних технологій; по­пуляризація професійних освіт­ніх комунікацій та онлайнових можливостей для професійного зростання; популяризація влас­них інформаційних продуктів бібліотеки та дистанційних сер­вісів книгозбірні; сприяння не тільки професійному, а й куль­турному розвитку та особистісному зростанню; розвиток прак­тики виїзних інформаційних заходів та PR-акцій у професій­ному середовищі.

З розвитком та активним впровадженням інформацій­них технологій зазнала суттє­вої модернізації вся діяльність книгозбірні. Можливості інтернет-технологій дали новий по­штовх для розвитку роботи з фахівцями. Навіть традиційні заходи (День спеціаліста, День інформації) сьогодні наповню­ються інноваційними складови­ми. Це і презентації віртуальних виставок та інтернет-ресурсів, огляди професійних сайтів, про­сування електронної продукції книгозбірні та її дистанційних послуг, різноманітні тренінги. День періодики для фахівців сьогодні теж трансформується в новий формат: традиційна ме­тодика доповнюється оглядами періодики з Інтернету, презен­таціями повнотекстових баз да­них спеціалізованих ресурсів та електронних додатків до періо­дичних видань. Для потенцій­них користувачів-спеціалістів інформація про нові фахові над­ходження щомісяця актуалізу­ється на сайті бібліотеки. Отже, інформаційні технології стали основою, на якій базується ро­бота по залученню до спеціалізованого читання.

Зі зміною загальних функ­цій бібліотеки трансформують­ся й обов'язки бібліотекарів, які сьогодні стають не стільки «хранителями книг», скільки прогресивними інформаційними менеджерами. Особливі вимоги пред'являються до біб­ліотекарів, що працюють зі спе­ціалістами: поєднувати функції РR-менеджера, інформаційного працівника, тренера з інформаційних технологій та бібліотека­ря.

Всю свою діяльність із фа­хівцями бібліотека формує з урахуванням їхніх інформацій­них та освітніх потреб. Значна увага приділяється пошуку зацікавлених організацій, що праг­нуть професійного розвитку та активізації співпраці на новому рівні з перевіреними та надій­ними партнерами. З року в рік розширюється коло організацій та установ, з якими бібліотека взаємодіє, хоча форми взаємодії можуть бути різними - від елект­ронної розсилки інформації про нові надходження до комплекс­них інформаційних заходів.

З метою розвитку партнер­ства та позиціонування іміджу бібліотеки в професійному се­редовищі як потужного інфор­маційного й освітнього закладу книгозбірня застосовує різно­манітні засоби РR-технологій: виїзні рекламні кампанії, презентаційні та іміджеві акції, виїз­ні виставки нових надходжень з розповсюдженням інформаційно-рекламної продукції. Завдя­ки цій діяльності партнерами бібліотеки стали більше тридця­ти установ та організацій міста. Якісне та оперативне інформу­вання про нові надходження бібліотека надає всім навчаль­ним закладам міста на основі електронної системи розсилки.

Найбільш давні та плідні зв'язки книгозбірня має з Хер­сонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце­вого самоврядування, держав­них підприємств, установ і ор­ганізацій. Вже стало традицією включення бібліотечних заходів до щорічних учбових програм центру. На базі книгозбірні за­звичай проходять масштабні Дні місцевого самоврядування, Дні держслужбовця. Як правило, до програми таких заходів входять не лише виступи фахівців облас­них органів державного апара­ту, презентації виставок та огля­ди літератури. Використовуючи інформаційні технології, бібліо­тека акцентує увагу держслужбовців на фахових джерелах ін­формації, що містяться не тільки в бібліотеці, а й за її межами: на­даються огляди інтернет-ресур­сів «Теорія та практика місцевого самоврядування», «Урядова інформація в Інтернеті», «Ділова інформація на допомогу держслужбовцю», презентуються повнотекстові законодавчі бази даних. Книгозбірня також дбає про підвищення рівня інфор­маційної культури спеціалістів-держслужбовців. Так, до програ­ми Дня держслужбовця, в якому брали участь бухгалтери селищ­них рад включено огляд фахових сайтів «Інтернет - бухгалтеру» та тренінг з інформаційного серві­су в Інтернеті. Зацікавив бухгал­терів запропонований віртуаль­ний огляд сучасної української літератури «Художнє осягання історії і сучасності», що реально сприяв їх культурному розвитку. Адже вони мали змогу не тільки ознайомитися з найпопулярнішими художніми творами, а й обрати собі те, що сподобалося, для віртуального читання завдя­ки інтернет-посиланням.

Бібліотека долучається до модернізації системи професій­ної підготовки вчителів, співпра­цюючи з Південноукраїнським регіональним інститутом після-дипломної освіти педагогічних кадрів та з управлінням освіти Херсонської міської ради. Від­повідно до навчальних програм книгозбірня готує тематичні Дні інформації, Дні періодики, Дні вчителя-предметника, орієн­туючи їх на європейські світові стандарти та впровадження но­вацій. Вдалому проведенню за­ходів сприяє тісна співпраця всіх структурних підрозділів бібліо­теки. Так, під час Дня спеціаліста для викладачів іноземної мови у відділі документів іноземними мовами на тему: «Формування в учнів соціальної компетенції за допомогою вивчення інозем­них мов», крім виступу методис­та Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Херсонської об­ласної державної адміністрації, відбулося висвітлення кращого педагогічного досвіду з цього питання як з традиційних, так і з електронних джерел, презентація повнотекстової бази даних ЕВSСО тощо. Доступ до інфор­мації, на думку бібліотекарів, є запорукою успішної виробничої діяльності сучасного вчителя. Тому до програми заходу було включено тренінг з ефективно­го використання баз даних та електронних бібліотек, що про­ведений на базі Регіонального тренінгового центру. 

Значний інтерес виклика­ла у вчителів міста презентація нової навчальної комп'ютерної програми GEDDIT (Німеччина), яка проходила у вигляді демон­страційної веб-клас сесії. Під час презентації, організованої спільно з Центром європейської інформації, учасники мали мож­ливість не лише поспілкуватися з її розробниками, а й протесту­вати систему оnline.

Бібліотека намагається бу­ти в курсі проблем, що є ак­туальними для фахівців. Наш складний час накладає знач­ний негативний відбиток як на психічному, так і на фізичному здоров'ї дитини. Особливо це стосується дітей, що потерпіли через воєнні дії на Сході Украї­ни. Такі діти потребують особли­вої уваги шкільних психологів. Тому в квітні 2015 року бібліо­тека організувала День фахівця для психологів та соціальних працівників закладів освіти, в рамках якого було проведе­но тренінг-навчання «Робота з дітьми в умовах підвищено­го стресу». Цей День фахівця бібліотека провела завдяки но­вим партнерам: Психологічній службі допомоги населенню при Херсонському осередку Украї­нської спілки психотерапевтів та благодійному фонду «Сфера Добра». Упродовж заходу фа­хівці ознайомилися з основни­ми техніками роботи з дітьми в умовах стресу, страху, подолан­ня життєвих перепон, а також потренувалися застосовувати ці техніки на практиці. Після захо­ду шкільні психологи засвідчи­ли, що тренінг значно збагатив їх інструментами психологічної допомоги дітям, що опинилися в стресогенних умовах.

Бібліотека надає інформаційні послуги й поза своїми межами, якщо того потребують користувачі. Особливий успіх у професійному середовищі має виїзна РR-акція «Інформаційні ресурси Херсонської обласної універсальної наукової бібліоте­ки ім. Олеся Гончара на допомо­гу фахівцям», яка популяризує різноманітний спектр ресурсів та послуг книгозбірні для задо­волення освітніх та інформа­ційних потреб фахівців. Значна увага приділяється віртуально­му ресурсу - офіційному сайту книгозбірні, наочно демонстру­ються його інформаційні та по­шукові сервіси, особливості їх використання. Також акценту­ється увага на послугах МБА та електронної доставки докумен­тів, розглядаються їх переваги та умови надання віртуального абонемента.

Значну інформаційну діяль­ність книгозбірня проводить у педагогічних колективах вишів, коледжів, вищих професійних училищ, ліцеїв та загальноосвіт­ніх шкіл міста. Бібліотечні пра­цівники - часті гості на засідан­нях кафедр, методоб'єднаннях, педрадах. Зазвичай це попу­ляризація нових надходжень, огляди спеціалізованих елект­ронних бібліотек та порталів. Популярністю користуються й цікаві віртуальні презентації сучасної літератури, творів лау­реатів літературних премій, що сприяють всебічному культур­ному розвитку спеціалістів. Для педагогічних колективів шкіл, що розташовані на окраїнах міс­та, створені пересувні бібліоте­ки з фондів відділів абонемента, обслуговування користувачів та документів іноземними мовами. Формуються вони відповідно до запитів користувачів. Значний попит відмічається не лише на фахові видання, а й на видання дозвіллєвого характеру.

Активну та цілеспрямовану роботу з освітянами бібліотека веде на всіх рівнях. У полі зору книгозбірні й майбутні спеціалісти-педагоги. Для того, щоб залучати студентів до фахового читання, книгозбірня активно співпрацює з усіма кафедрами Херсонського державного уні­верситету. Майбутнім фахівцям пропонуються екскурсії, тренінги з користування електронним каталогом, виїзні РR-акції та Дні інформації.

Не оминає своєю увагою книгозбірня і фахівців дошкіль­ного виховання. На базі місько­го ясел-садочка № 5 з успіхом пройшов День спеціаліста-методиста дошкільного закладу, де книгозбірня представила веб-презентацію «Найпопулярніші методики дошкільного ви­ховання», новий інформаційний продукт бібліотеки - віртуальну виставку «Духовний храм люди­ни: сім'я, родина, рід», провела тренінг з інформаційного серві­су в Інтернеті.

Вже кілька років поспіль бібліотека тісно співпрацює з Департаментом агропромисло­вого розвитку Херсонської обл­держадміністрації. Традиційним є організація для його співро­бітників виїзних інформацій­них заходів. Так, нещодавно під час проведення Дня періодики були представлені нові реальні та віртуальні фахові періодичні видання, повнотекстова база да­них ЕВSСО - економіка.

До програми виїзних інфор­маційних заходів, окрім огляду фахових видань та віртуальних ресурсів, завжди включають­ся і тренінги різноманітної те­матики: «Електронний каталог Херсонської обласної універ­сальної наукової бібліотеки: по­шук інформації та бронювання видань», «Працюємо вдома: віртуальні послуги і сервіси для спеціаліста». Враховуючи по­зитивний досвід впроваджен­ня тренінгів, працівники відді­лу обслуговування розроби спеціалізований тренінг з тайм-менеджменту «Володарі часу», який сприяє підвищенню осо­бистої ефективності та вмінню планувати власний час, допо­магає самореалізації у важливих життєвих ситуаціях, особливо в професійній сфері. Апробація цього тренінгу в педколективах Херсонського ліцею мистецтв та Херсонського морехідного коледжу показала, що подібний формат роботи є актуальним та необхідним для спеціалістів. 

Прагнучи відповідати пот­ребам фахівців, бібліотека сис­тематично проводить моніто­ринг та аналіз інформаційних запитів спеціалістів, оцінку наданих інформаційних послуг. Як правило, збір інформації здійс­нюється за допомогою анкету­вання. Окрім вивчення тематики запитів, анкетування передба­чає й уточнення вимог фахівців до сервісного обслуговування. Реагуючи на запити фахівців, бібліотекарі Херсонської об­ласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара намагаються заповнити про­галини в комплектуванні за до­помогою ресурсів Інтернет. Так, здійснюється вебліографування ресурсів Інтернет з тем, які не­достатньо представлені у фон­дах бібліотеки: «Історія бухгал­терського обліку в зарубіжних країнах», «Ринок нерухомості в Україні: оподаткування, страху­вання, управління», «Фондовий ринок України», «Економічний ризик та економічна безпека», «Залучення інвестицій», «Бан­ківський маркетинг», «Світова економіка», «Світова валютна система» та ін. Тематичні інтернет-ресурси представлені як у друкованих бібліографічних по­кажчиках, так і на веб-сайті біб­ліотеки.

Не втрачають своєї ак­туальності в роботі з фахівцями й традиційні книжково-ілюстра­тивні виставки та перегляди, які залишаються найпростішим способом популяризації спеціалізованої літератури. Наприк­лад, протягом 2015 року для спеціалістів було підготовлено близько 40 книжково-ілюстра­тивних виставок та переглядів. Ряд виставок було організовано за запитами користувачів-фахівців - «Будівельній галузі Украї­ни -європейську якість», «Легка промисловість України: надія на відродження» та ін. Крім того, на базі книгозбірні систематично проходять різноманітні семіна­ри, конференції та круглі столи, і подібні перегляди та тематичні виставки є не тільки ідеальним допоміжним інструментом пев­ного заходу, це - стовідсоткова реклама бібліотечного фонду перед спеціалізованою аудито­рією.

Бібліотека давно стала ком­фортним майданчиком для спілкування спеціалістів та нау­ковців на найвищому рівні. Хер­сонська торгово-промислова палата в партнерстві з бібліо­текою щорічно проводить тут міжнародні форуми фахівців різних галузей з актуальних пи­тань розвитку регіону такі, як: екологічний форум «Чиста ріка, чисте місто, чиста планета»; економічний форум «Киргизька Народна Республіка та Херсон­щина - перспективи співпра­ці» та інші. Центр екологічної інформації, що діє в бібліотеці, об'єднує екологів, науковців, фахівців природоохоронної діяльності та широку громад­ськість для вирішення екологіч­них проблем регіону. Круглий стіл на тему: «Біорізноманіття острівних екосистем Північного Причорномор'я» зібрав у цент­рі широкий представницький загал високого професійного рівня. З доповідями виступили директор Біосферного заповід­ника «Асканія Нова» та дирек­тор Національного природно­го парку «Джарилгацький», у дискусіях щодо зміни існуючої системи заповідного природо­користування та розширення екологічної мережі області взяли участь директор Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, спеціалісти Чорноморського біосферного заповідника та Національного природного парку «Олешківські піски», наукові співробітники Херсонського аграрного універ­ситету та обласного краєзнавчо­го музею, Херсонської гідробіо­логічної станції.

Впровадження різнома­нітних форм роботи з фахів­цями позитивно позначилося на статистичних показниках бібліотеки. В останні роки спо­стерігається помітна динаміка зростання кількості спеціалістів та науковців від загальної кіль­кості користувачів: 2014 р. -41,24%; 2015р.- 43,92%.

Бібліотека прагне розвива­ти привабливі для фахівців сер­віси, що відповідають запитам інформаційного суспільства. Так, окрім вже впроваджених серві­сів «Віртуальна довідкова служ­ба», «Електронна доставка доку­ментів» та інших, у найближчий час планується створення нової послуги «Віртуальний науковий кабінет». Цей сервіс допоможе фахівцям, не виходячи з дому, працювати з інформаційними ресурсами бібліотеки, створю­вати необхідні для власного дослідження напрацювання, отримувати актуальну інфор­мацію про нові надходження. Тобто, заощаджувати свій час, зусилля та кошти. У свою чергу для бібліотеки - це ідеальний інструмент моніторингу інфор­маційних потреб віддалених користувачів, адже за допомо­гою голосування (анкетування), представленого в кабінеті, мож­на не тільки дослідити запити фахівців, а й налагодити тісний діалог між бібліотекою та заці­кавленим користувачем.

Розвиваючи різноманіт­ний спектр ресурсів та послуг для задоволення освітніх та ін­формаційних потреб фахівців, бібліотека підтверджує свої прі­оритети та на ділі демонструє свою цінність для громади.

Оксана Шестакова, провідний бібліотекар відділу обслуговуван­ня Херсонської об­ласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. №2. –  С.29-32.

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031