Головна Регіональні бібліотеки Бібліотеки Херсонщини на сторінках професійної преси за 2016 рік Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки

Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки

Робота з фахівцями - пріоритетний напрям діяльності наукової бібліотеки

Серед різноманітних напрямів діяльності Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара прі­оритетним є робота з фахівцями, котрі, як і раніше, залишаються цільовою групою впливу нау­кової книгозбірні. Виконуючи цю роботу, бібліотека дотримується базових принципів, таких як: забезпе­чення якісного та оперативного інформування фа­хівців; сприяння їх професійному розвитку; надання доступу до інформації; орієнтація на потреби професійного середовища; відкритість до співпраці та партнерства. Але слід зазначити, що в сучасних умо­вах робота з указаною категорією користувачів бібліотеки, зокрема щодо їх залучення до систематич­ного читання, дещо ускладнюється. Це пояснюється як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами.

По-перше, сьогодні українська наука перебуває в досить складному стані: відсутність фінансування на певні дослідження та розробки, необхідність значних коштів для видання монографій і наукових робіт призводять до того, що кількість розвідок та праць науковців і спеціалістів-практиків постійно зменшується. Ці негативні тенденції відбиваються на галузевому книговидавництві, котре теж пере­живає складні часи. Тому поповнення галузевих бібліотечних фондів не є задовільним. По-друге, Інтернет стає головним джерелом інформації та ос­новним конкурентом сучасних бібліотек. І, нарешті, по-третє, більшість фахівців, окрім основної роботи, через економічні причини займаються ще й додат­ковою, тому не завжди можуть знайти вільний час на візит до наукової бібліотеки.

Враховуючи ці обставини, Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара намагається змінювати підходи до взаємодії з користувачами-спеціалістами, шукає нові шляхи їх наближення до фахової книги, широко за­стосовуючи новітні інформаційні технології. Накре­слено і протягом останніх років активно впроваджу­ються в практику основні напрями роботи з фахів­цями. Це підтримання діяльності професійних колек­тивів, що спрямовано на розвиток освіти, перепідго­товку та підвищення кваліфікації кадрів; допомога в освоєнні сучасних інформаційних технологій; попу­ляризація професійних освітніх комунікацій та онлайнових можливостей для фахового росту; попу­ляризація власних інформаційних продуктів та дистанційних сервісів бібліотеки; сприяння культур­ному розвитку та особистісному зростанню; розши­рення практики виїзних інформаційних заходів та РR-акцій у професійному середовищі.

З розвитком та активним упровадженням інфор­маційних технологій уся діяльність книгозбірні за­знала суттєвої модернізації. Можливості Інтернету дали новий поштовх для активізації роботи з фахів­цями. Навіть традиційні заходи (День спеціаліста, День інформації) сьогодні наповнилися інноваційними складовими. Це презентації віртуальних ви­ставок та інтернет-ресурсів, огляди професійних сайтів, просування електронної продукції книго­збірні та її дистанційних послуг, різноманітні тре-нінги. День періодики для фахівців наразі теж тран­сформувався в новий формат: традиційна методика доповнилася оглядами періодики в Мережі, презен­таціями повнотекстових баз даних спеціалізованих ресурсів та електронних додатків до періодичних видань. Для потенційних користувачів-спеціалістів інформація про нові фахові надходження щомісяця актуалізується на сайті бібліотеки. Отже, інформа­ційні технології стали основою, на якій базується робота із залучення до спеціалізованого читання.

Зі зміною загальних функцій бібліотеки трансфор­муються й обов'язки бібліотекарів, які сьогодні стають не стільки «хранителями книг», скільки ін­формаційними менеджерами. Особливі вимоги вису­ваються до бібліотекарів, які працюють зі спеціалістами, вони мають поєднувати функції РR-менеджера, інформаційного працівника, тренера з інформаційних технологій та бібліотекаря.

Всю свою роботу з фахівцями бібліотека будує з урахуванням їхніх інформаційних та освітніх по­треб. Значна увага приділяється пошуку зацікав­лених організацій, що прагнуть професійного роз­витку та активізації співпраці на новому рівні з пере­віреними та надійними партнерами. З року в рік розширюється коло організацій та установ, з якими бібліотека взаємодіє, хоча форми цієї співпраці мо­жуть бути різними - від електронного розсилання інформації про нові надходження до комплексних інформаційних заходів.

З метою розвитку партнерства та покращення свого іміджу в професійному середовищі як потуж­ного інформаційного, освітнього закладу бібліотека застосовує різноманітні засоби РR-технологій: ви­їзні рекламні кампанії, презентаційні та іміджеві акції, виїзні виставки нових надходжень з розповсю­дженням інформаційно-рекламної продукції. Завдя­ки цій діяльності партнерами бібліотеки стали понад 30 установ та організацій Херсона. Якісне та опера­тивне інформування про нові надходження бібліотека здійснює в усіх навчальних закладах міста на основі електронної системи розсилання.

Найбільш давні та плідні зв'язки книгозбірня має з Херсонським обласним центром перепідготов­ки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду­вання, державних підприємств, установ і організа­цій. Уже стало традицією внесення бібліотечних заходів до щорічних навчальних програм центру. На базі книгозбірні зазвичай проходять масштабні Дні місцевого самоврядування, Дні держслужбовця. Як правило, до програми таких заходів включають не лише виступи фахівців державних органів області, а й презентації виставок та огляди літератури. Використовуючи інформаційні технології, бібліо­тека акцентує увагу держслужбовців на фахових джерелах інформації, котрі можна знайти не тільки в бібліотеці, а й за її межами. Зокрема, пропону­ються огляди інтернет-ресурсів «Теорія та практика місцевого самоврядування», «Урядова інформація в Інтернет», «Ділова інформація на допомогу держслужбовцю», презентуються повнотекстові законо­давчі бази даних. Книгозбірня також дбає про під­вищення рівня інформаційної культури спеціалістів-держслужбовців.

Долучається бібліотека і до модернізації системи професійної підготовки вчителів, співпрацюючи з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів та з управ­лінням освіти Херсонської міської ради. Відповідно до навчальних програм готуються тематичні дні ін­формації, дні періодики, дні вчителя-предметника з орієнтацією на європейські світові стандарти та впровадження новацій.

Успішному проведенню заходів сприяє тісне співробітництво всіх структурних підрозділів бібліо­теки. Так, у відділі документів іноземними мовами під час Дня спеціаліста на тему «Формування в учнів соціальної компетенції за допомогою вивчення іноземних мов» перед викладачами іноземних мов виступив методист Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Херсонської облдержадміністрації, також було висвітлено найкращий педагогічний досвід з цього питання з використанням як тради­ційних, так і електронних джерел, презентовано повнотекстову базу даних ЕВSСО тощо. На думку бібліотекарів, доступ до інформації є запорукою успішної виробничої діяльності сучасного вчителя. Тому до програми заходу було внесено проведення тренінгу з ефективного використання баз даних та електронних бібліотек, що відбувся на базі Регіо­нального тренінгового центру.

Бібліотека надає інформаційні послуги й поза своїми межами, якщо того потребують користувачі. Особливий успіх у професійному середовищі має виїзна РR-акція «Інформаційні ресурси Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Оле­ся Гончара на допомогу фахівцям», метою якої є по­пуляризація різноманітного спектра ресурсів і по­слуг для задоволення освітніх та інформаційних по­треб фахівців. Значна увага приділяється віртуаль­ному ресурсу - офіційному сайту книгозбірні, на­очно демонструються його інформаційні та пошу­кові сервіси, особливості їх використання. Також акцентується увага на послугах МБА та елект­ронного доставляння документів, розглядаються їх переваги та умови функціонування віртуального абонемента.

Велику інформаційну роботу книгозбірня про­водить у педагогічних колективах вишів, коледжів, вищих професійних училищ, ліцеїв та загально­освітніх шкіл міста. Бібліотечні працівники - часті гості на засіданнях кафедр, методоб'єднань, педрад. Вони інформують про нові надходження, роблять огляди спеціалізованих електронних біблі­отек та порталів. Дуже популярними є віртуальні презентації сучасної літератури, творів лауреатів літературних премій, що сприяють усебічному культурному розвитку спеціалістів. Для педаго­гічних колективів шкіл, що розташовані на окра­їнах міста, створено пересувні бібліотеки з фондів відділів абонемента, обслуговування користувачів та документів іноземними мовами. Формуються вони відповідно до запитів користувачів. Значний попит мають і фахова література, і видання дозвіллєвого характеру.

Активну та цілеспрямовану роботу з освітянами бібліотека веде на всіх рівнях. В її полі зору перебу­вають і майбутні спеціалісти-педагоги. Для того щоб залучати студентів до фахового читання, книгозбір­ня активно співпрацює з усіма кафедрами Херсон­ського державного університету. Майбутнім фахів­цям пропонуються екскурсії, тренінги з користуван­ня електронним каталогом, виїзні РR-акції та Дні інформації.

Не залишаються поза увагою книгозбірні і фа­хівці дошкільного виховання. На базі ясел-садочка № 5 з успіхом пройшов День спеціаліста - мето­диста дошкільного закладу, під час якого книго­збірня представила веб-презентацію «Найпопулярніші методики дошкільного виховання», новий ін­формаційний продукт бібліотеки - віртуальну ви­ставку «Духовний храм людини: сім'я, родина, рід», провела тренінг з інформаційного сервісу в Інтернеті.

Вже кілька років поспіль бібліотека тісно спів­працює з Департаментом агропромислового роз­витку Херсонської облдержадміністрації. Традицій­ною є організація для його співробітників виїзних інформаційних заходів. Так, під час проведення Дня періодики були представлені нові фахові періодичні видання на традиційних і електронних носіях, повнотекстова база даних «Полпред».

Програма виїзних інформаційних заходів, окрім огляду фахових видань та віртуальних ресурсів, завжди включає тренінги різноманітної тематики: «Електронний каталог Херсонської обласної універ­сальної наукової бібліотеки: пошук інформації та бронювання видань», «Працюємо вдома: віртуальні послуги і сервіси для спеціаліста». Враховуючи по­зитивний досвід упровадження тренінгів, працівни­ки відділу обслуговування розробили спеціалізо­ваний тренінг з тайм-менеджменту «Володарі часу», що сприяє підвищенню особистої ефективності ро­боти учасників та їх умінню планувати власний час, допомагає самореалізації у важливих життєвих сферах, особливо у професійній. Апробація цього тренінгу в педколективах херсонських ліцею мис­тецтв та морехідного коледжу засвідчила, що такий формат роботи є актуальним і корисним для спеціа­лістів.

Прагнучи відповідати потребам фахівців, бібліо­тека систематично проводить моніторинг та аналі­зування їх інформаційних запитів, здійснює оціню­вання наданих інформаційних послуг. Як правило, інформація збирається за допомогою анкетування. Окрім вивчення тематики запитів, воно передбачає й уточнення вимог фахівців до бібліотечного обслу­говування. Реагуючи на запити користувачів, біблі­отекарі Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара нама­гаються заповнити прогалини за допомогою інтернет-ресурсів. Так, здійснюється вебліографування цих ресурсів з тем, що недостатньо представлені у фондах бібліотеки: «Історія бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах», «Ринок нерухомості в Україні: оподаткування, страхування, управління», «Фондовий ринок України», «Економічний ризик та економічна безпека», «Залучення інвестицій», «Банківський маркетинг», «Світова економіка», «Світова валютна система» та ін. Тематичні інтернет-ресурси представлено як у друкованих бібліо­графічних покажчиках, так і на веб-сайті бібліотеки.

Не втрачають своєї актуальності в роботі з фахів­цями й традиційні книжково-ілюстративні виставки та перегляди, що залишаються найпростішим (та найдешевшим) способом популяризації спеціалізо­ваної літератури. Наприклад, протягом 2014 р. для спеціалістів було підготовлено близько 40 таких виставок та переглядів. Ряд виставок працівники бібліотеки організували за запитами користувачів-фахівців: «Будівельній галузі України - євро­пейську якість», «Легка промисловість України: надія на відродження» та ін. Крім того, на базі кни­гозбірні систематично проводяться різноманітні се­мінари, конференції та круглі столи, і перегляди та тематичні виставки, що влаштовуються в їх рамках, є не тільки ідеальним допоміжним інструментом, а й ефективною рекламою бібліотечного фонду.

Бібліотека як центр громади давно стала ком­фортним майданчиком для спілкування спеціалістів та науковців на найвищому рівні. Херсонська торго­во-промислова палата в партнерстві з бібліотекою щорічно проводить тут міжнародні форуми фахівців різних галузей з актуальних питань розвитку ре­гіону, наприклад: екологічний форум «Чиста ріка, чисте місто, чиста планета», економічний форум «Киргизька Республіка та Херсонщина - перспек­тиви співпраці» та ін.

Центр екологічної інформації, що діє в бібліотеці, об'єднує екологів, науковців, фахівців природоохо­ронної галузі та широку громадськість для вирі­шення екологічних проблем регіону. Круглий стіл на тему: «Біорізноманіття острівних екосистем Пів­нічного Причорномор'я» зібрав у центрі представ­ницький загал високого професійного рівня. З допо­відями виступили директор Біосферного заповід­ника «Асканія Нова» та директор Національного природного парку «Джарилгацький». У дискусіях стосовно зміни існуючої системи заповідного приро­докористування та розширення екологічної мережі області взяли участь директор Центру еколого-на-туралістичної творчості учнівської молоді, спеціа­лісти Чорноморського біосферного заповідника та Національного природного парку «Олешківські піс­ки», наукові співробітники Херсонського аграрного університету та обласного краєзнавчого музею, Херсонської гідробіологічної станції.

Запровадження різноманітних форм роботи з фахівцями позитивно позначилося на статистичних показниках бібліотеки. Останніми роками спостері­гається динаміка зростання частки спеціалістів та науковців у загальній структурі користувачів.

Бібліотека прагне розвивати привабливі для фахівців сервіси, що відповідають запитам інфор­маційного суспільства, здійснюючи моніторинг ін­формаційних потреб віддалених користувачів за допомогою голосування (анкетування), роботи сервісів «Віртуальна довідкова служба», «Елек­тронна доставка документів» та ін.; планує запро­вадження нової послуги - «Віртуального науко­вого кабінету». Цей сервіс дасть змогу фахівцям, не виходячи з дому, працювати з інформаційними ресурсами бібліотеки, отримувати актуальну ін­формацію про нові надходження. Крім того, він до­поможе досліджувати запити фахівців, установити тісний діалог між бібліотекою та зацікавленим користувачем.

Розвиваючи різноманітний спектр ресурсів і по­слуг для задоволення освітніх та інформаційних по­треб фахівців, бібліотека підтверджує свої пріори­тети й демонструє свою цінність для громади.

О. Шестакова, провідний бібліотекар Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета. – 2016. №2. – С.17-19.

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031