Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ

Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ

Надзвичайно стрімкий розвиток інфор­маційних та комп'ютерних технологій спричинив значні зміни в сучасному біблі­отечному середовищі. В час змін важливим напря­мом роботи залишається бібліографічний, котрий є вагомою складовою діяльності будь-якої книгозбірні. Електронне середовище змінює не лише ресурсну базу, а й технологію надання бібліографічної інфор­мації користувачам. На сайтах українських бібліотек будь-якого виду і форми власності нині представлено різноманітні електронні ресурси: каталоги, бази даних, інформацію про різноманітні бібліографічні посібники або їх повнотекстові версії.

19-21 травня 2015 р. в Національній парламент­ській бібліотеці України пройшов семінар на тему «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: су­часний стан і тенденції розвитку». Напередодні проведення заходу виникла потреба у з'ясуванні стану електронної бібліографії в регіонах. Тому пра­цівниками науково-бібліографічного відділу бібліо­теки було проведено дослідження, об'єктом якого став масив бібліографічної продукції (окрім «Кален­дарів...»), представленої на веб-сайтах ОУНБ Укра­їни. Увага приділялася саме бібліографічним посіб­никам, особливостям їх подання. Зокрема, оцінюва­лися: складність пошуку бібліографічних видань на сторінках сайту; хронологічні рамки розміщених посібників; способи та формати їх представлення; наявність повних текстів.

Було здійснено аналіз 20 із 25 офіційних веб-сай­тів ОУНБ. На той час, коли проводилося дослі­дження, сайт Одеської ОУНБ імені М. Грушевського через значні оновлення був майже не наповне­ний, тому інформацію щодо нього в нашому мате­ріалі не представлено.

На сайтах усіх 20 ОУНБ відображено видавни­чо-бібліографічну діяльність. Структура кожного сайту своєрідна, і тому подання джерел інформації про бібліографічні видання на кожному з них різниться. Можна виділити 2 варіанти її розмі­щення:

1) на головній сторінці з характерною назвою: «Видання» - 3 (Івано-Франківська, Львівська,Сумська);

«Видання бібліотеки» - 4 (Рівненська, Тернопіль­ська, Черкаська, Чернівецька);

«Наші видання» — 3 (Вінницька, Волинська, Полтавська);

«Публікації» - 1 (Закарпатська);

«Бібліотечні видання» - 1 (Житомирська).

2)      у розділах із більш загальною назвою:
«Ресурси» - 3 (Запорізька, Харківська, Хмель­ницька);

«Ресурси бібліотеки» - 2 (Херсонська, Дніпро­петровська);

«Цифрова бібліотека» - 1 (Кіровоградська); «Електронна бібліотека» - 1 (Чернігівська); «Діяльність» - 1 (Миколаївська).

За роками виходу у світ бібліографічну продукцію представлено на сайтах усіх ОУНБ, що дає змогу про­стежити еволюцію рівня її підготовки. Деякі бібліо­теки для ознайомлення оцифрували й виставили свої найпопулярніші видання, що вийшли друком у минулі роки.

Оскільки питання тематики нами не розгляда­лося, в дослідженні означено лише хронологічні рамки архівних матеріалів:

Рівненська ОУНБ - 1987, 1990, 1991, 1994 рр.

Тернопільська - 1997, 1999 pp.

Разом з іншими виданнями бібліографічні посіб­ники представлено в 4 ОУНБ - Вінницькій, Дніпро­петровській, Івано-Франківській, Чернігівській. Відокремлено бібліографічну продукцію від інших видань у 18 бібліотеках.

Бібліографічні видання на сайтах бібліотек по­дано по-різному:

- лише назвою посібника (5 бібліотек: Кірово­градська, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсон­ська);

- бібліографічним описом (4 бібліотеки: Волин­ська, Полтавська, Тернопільська, Чернівецька);

- рідше: назвою з короткою анотацією (Закар­патська);-

- бібліографічним описом та зображенням об­кладинки (Черкаська та Чернігівська);

-     назвою та зображенням обкладинки (Він­ницька, Івано-Франківська);

-   бібліографічним описом з анотацією та зобра­женням обкладинки (Львівська).

Окремі ОУНБ, інформуючи про видання, поєд­нують декілька ознак. Дніпропетровська, напри­клад, здебільшого наводить бібліографічні описи, а інколи - лише назви. Житомирська - більшість ви­дань представляє лише назвою, та за останні роки з'явилися і бібліографічні описи. Рівненська - подає бібліографічні описи, рідше бібліографічні описи з анотаціями. Хмельницька ОУНБ в більшості ви­падків наводить бібліографічні описи з анотаціями та обкладинками, а подекуди - лише бібліографічні описи та бібліографічні описи з обкладинками.

Слід зазначити, що бібліографічні описи на сайтах ОУНБ не завжди відповідають міждержавному ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Чітко дотримуються стан­дарту 4 ОУНБ: Житомирська, Полтавська, Рівнен­ська, Тернопільська. Не дотримуються - 3 бібліо­теки: Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська. Інколи дотримуються або дотримуються з певними помилками 4 книгозбірні: Волинська, Львівська, Чер­каська, Чернівецька.

Повні тексти бібліографічних видань на сайтах ОУНБ розміщено не завжди.

Є можливість переглянути більшість видань та/або закачати на сайтах 17 бібліотек. Перегляну­ти та/або закачати тільки нові видання (щодо дав­ніших є лише інформація) можна на сайтах 4 ОУНБ (Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Хмель­ницька).

Найпопулярнішими форматами представлення повних текстів видань на сайтах бібліотек є:

1. web-сторінка - 7 (Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Херсонська, Чернігівська);

2. doc Word - 4 (Дніпропетровська, Житомирсь­ка, Миколаївська, Сумська);

3.  pdf_ 6 (Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька).

Закарпатська бібліотека представляє покажчики на сайті в однаковій кількості у форматах doc Word та Pdf. Вона також є рекордсменом у різноманітності форматів файлів для перегляду/завантаження. Тут можна знайти формати гаг; zip, rtf, doc, docx, htm.

Як правило, до початку завантаження не зрозу­міло, в якому форматі подано документ. Виняток щодо цього становлять бібліотеки Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та Харківської об­ластей.

Отже, одним із завдань бібліотеки є забезпе­чення доступу до повнотекстових бібліографічних ресурсів. У цьому напрямі всім бібліотекам є над чим працювати, аби якнайповніше задовольняти запити користувачів. Найпростішим і найзручнішим зі способів отримання бібліографічних матеріалів для них було б просте скачування, але тут більшість бібліотек стикається з проблемою збереження свого авторського права. Що ж потрібно робити, аби і ко­ристувача зацікавити, й інформацію захистити? Як виявилося, рішення є. Це застосування соціальних сервісів для миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті.

Інтерактивна публікація - це інтерактивний електронний документ для читання з комп'ютера. При цьому створюється відчуття читання паперо­вого документа (можна перегортати сторінки, від­значати цікаві місця, збільшувати масштаб зобра­ження), що може бути оснащений додатковими можливостями і мультимедіа.

Сьогодні інтернет-простір надає багато як платних, так і безкоштовних сервісів для ство­рення інтерактивних публікацій. Саме безкош­товний варіант в умовах нинішнього фінансування бібліотек, на наш погляд, більше зацікавить праців­ників вітчизняних бібліотек. Одним із таких сер­вісів є Calameo. Він дає змогу створювати інтерак­тивні публікації різних форм із файлів Microsoft Office (.doc .rtf .ppt .pps .xls), Open Office (.odt .ott .sxw .stw .odp .otp .sxi .sti .ods .ots .sxc .stc), a також .pdf .txt .htm .html. Сервіс Calameo викори­стали для розміщення бібліографічних покажчиків на своїх сайтах Івано-Франківська та Вінницька бібліотеки.

У зв'язку з тим, що видання, які були створені за допомогою Calameo, захищені від копіювання тексту, під час підготовки бібліографам треба уважно стежити за оформленням гіперпосилань, що використовуються в тексті. Неактивне посилання користувачеві доведеться набирати власноруч.

Альтернативним ресурсом є диск Google (англ. Google Drive) - сховище даних та програма керу­вання файлами, яка належить компанії Google Inc. Він дає змогу користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі та ділитися ними з іншими кори­стувачами в Інтернеті. Цим сервісом у своїй роботі користується Чернівецька ОУНБ. Повнотекстові джерела, розташовані на її сайті, мають такий са­мий вигляд, як і друковані, а текст можна копію­вати.

Ще одним безкоштовним онлайновим сервісом є ISSUU. Він призначений для створення та збері­гання красивих флеш-публікацій (журналів і книг) з файлів у форматах PDF, DOC і PPT. ISSUU вико­ристовує у своїй роботі Кіровоградська ОУНБ.

Проаналізувавши веб-сайти ОУНБ, можна з упевненістю стверджувати, що ці заклади достат­ньо ефективно використовують можливості Ін-тернету для популяризації своєї бібліографічної діяльності, пришвидшення та вдосконалення ін­формаційного обслуговування користувачів. Ос­новними завданнями, що постають перед бібліо­течними працівниками на майбутнє, є постійне оновлення інформаційного наповнення та вдоско­налення структури і можливостей веб-сайту. Це один із напрямів налагодження тісної співпраці з широкою аудиторією користувачів, а також спосіб заохотити молодь якомога частіше звертатися до бібліотеки, підвищувати свій культурний і освітній рівень. Крім того, бібліотекам варто досліджувати досвід організації бібліотечних веб-сайтів, урахо­вувати найцікавіші напрацювання у своїй роботі, поширювати їх для впровадження в інших книго­збірнях.

Віртуальний простір та електронна бібліогра­фія значно розширили можливості бібліотек з ін­формування населення щодо наявних ресурсів з різних галузей знань. Завдяки глобальній Мережі кожен охочий може отримати необхідну бібліогра­фічну інформацію з будь-якого куточка світу, лише відвідавши бібліотечні сайти.

Сьогодні книгозбірням необхідно продовжувати позиціонувати себе як сучасні інформаційні та куль­турно-просвітницькі центри, що забезпечують нако­пичення, зберігання, використання і поширення знань, популяризують бібліотечно-інформаційні ре­сурси і послуги в мережевому середовищі. Для цьо­го їм слід посилити інноваційну складову в процесі розвитку бібліотечно-інформаційного обслугову­вання користувачів, активізувати формування електронних бібліотек, електронних ресурсів, на­давати доступ до них, а також до електронних каталогів, вторинної продукції через свої сайти, поширювати і поглиблювати спільну корпоратив­ну та кооперативну роботу щодо створення реферативних та зведених баз даних, інтегрованих елек­тронних ресурсів тощо.

Список використаної літератури

  1. Влащенко Л. Г. Соціальні сервіси для миттєвого створення інтерактивних публікацій в інтернетг [Електронний ресурс] / Л. Г. Влащенко, Т. Ю. Міхнова // Імперативи розвитку елек­тронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук, б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр, наук, б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. - Текст, дані. - Харків, 2014- . -Режим доступу: http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F %2Flibrary.nlu.edu.ua%2FBIBLIOTEKA%2FWeb-konf-2014 2FStatti_Tezu%2FVlaschenko.doc (дата звернення: 25.01.2016). -Назва з екрана.
  2. Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієн­тація на користувача / С. Гарагуля // Бібл. вісн. - 2014. - № 6 -С. 17-23.
  3. Грогуль О. Аналіз веб-сайтів обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської об­ласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) / О. Грогуль / / Вісн. Львів, ун-ту. Серія: «Книгознавчі, бібліотечні та інформаційні технології». - Львів, 2012. - Вип. 7. - С. 172-181. -ISSN 2078-4260.
  4. Самофал О. І. Електронна бібліографічна продукція: створен­ня та використання у віртуальному просторі [Електронний ресурс] / О. І. Самофал / / Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук, б-ка, Харків, нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр, наук, б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. -Текст, дані. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/sites/default/files/method_mg/mfiles/201410_method/ imperatives.pdf#page=233 (дата звернення 26.01.2016). - Назва з екрана.
  5. Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого до­ступу на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Вісн. Кн. палати. - 2008. - № 12. - С. 10-13.
  6. Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації / Л. Трачук // Вісн. Кн. палати. - 2013. - № 9. - С. 16-18.
  7. Трачук Л. Форми масового електронного бібліографічного ін­формування споживачів / Л. Трачук // Наук. пр. НБУВ. - Київ, 2010. - Вип. 28. - С. 149-157.
  8. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харків, держ. акад. культури. - Харків, 2008. - 289 с.

К. Науменко, головний бібліограф Національної парламентської бібліотеки України // Бібліотечна планета. 2016. №1. – С.36-38.

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031