за 2018 рік

 

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко [та ін.] ; ред.: Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  Київ : НБУВ, 2017.  248, [1] с. : рис., табл.  Контртитул парал. англ.  Бібліогр.: с. 223-[249].  300 экз.

У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндуст-ріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв'язаної РФ проти України, та шляхи нейтралізації негативних інформаційних впливів на віт­чизняний інформаційний простір, пов'язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал чита­чів, які цікавляться цією проблемою.

 

     
 

Горова, Світлана Валеріївна.

Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення [Текст] : монографія / С. В. Горова ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  Київ : НБУВ, 2017.  450, [1] с.  Контртитул, зміст парал. англ.  Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 420-[451] та в підрядк. прим. 

У монографії розглядаються проблеми адаптації людини до стрім­кого розвитку інфосфери, аналізуються механізми вдосконалення про­цесу управління інформаційними ресурсами, підвищення ефективності їх використання в суспільній практиці. Вивчення цієї проблеми розширює перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.
Розрахована на наукових працівників, студентів, які вивчають від­повідні дисципліни у вищих навчальних закладах, інформаційних праців­ників, а також на широке коло читачів.

     
 

"Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек", міжнар. наук. конф. (2017 ; Київ).

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; вступ. сл. В. І. Попик].  Київ : НБУВ, 2017.  639 с. : рис., табл.  Текст укр., англ.  Бібліогр. наприкінці окр. ст. 

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУ­КА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернаяського (3–5 жовтня 2017 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як важливого чинника прогресу бібліотечно-інформаційіюї сфери України, місця і ролі наукових бібліо­тек у соиіокомунікативних процесах сучасності.
Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлені теоретичні та прикладні аспекти реалізації стратегічно важливих завдань та локальних проектів розвитку наукових бібліо­тек, зокрема на основі поглиблення інтеграційних процесів бібліотек із закладами науки, освіти та культури; розглянуті питання наукового, методичного та технологічного забезпе­чення формування і розбудови електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, агрибуції та експертизи рукописної та книжкової спадщини, Інноваційних бібліометричних техно­логій і наукометричних досліджень, упровадження міжнародних стандартів, збереження бібліотечних фондів. Представлено результати науково-історичних розвідок, аналізу сучас­них тенденцій та перспектив розвитку національної бібліографії та біографіки.
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям доку-ментно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. І. Попик (голова).  Київ : НБУВ, 1998  .

Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності / за заг. ред. В. Попика.  2017.  853, [2] с. : рис., табл.  Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються проблеми імплементації міжнародних стандартів до нормативно-правової та науково-методичної бази діяльності вітчизняних бібліотек, зокрема органі­заційні й термінологічні аспекти.
Окрему увагу приділено актуальним питанням діяльності бібліотек в інфор­маційному суспільстві; комунікаційним аспектам розвитку бібліотечної діяльності в глобальному інформаційному просторі; особливостям сучасних інформаційних ресурсів та трансформації підходів до їх створення, використання та аналізу.
Авторами розглядаються еволюційні аспекти соціокультурного розвитку та просвітницька діяльність бібліотек з використанням сучасних інформаційних технологій.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.].  Київ : НБУВ, 1998  .

Вип. 47 / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон].  2017.  375, [1] с. : рис., табл.  Зміст парал. англ.  Бібліогр. наприкінці ст.

До збірника наукових праць увійшли статті, у яких висвітлюються актуальні проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ через поглиблення інтеграційних процесів наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури; досліджуються теоретичні і прикладні аспекти книгознавства та книжкової культури України, розкриття науково-інформаційного потенціалу історико-культурної архівної спадщини; визначаються сучасні тенденції розвитку наукових бібліотек, зокрема маркетингової комунікаційної діяльності. Представлено результати науково-історичних розвідок, присвячених пам'яті професора М. С. Слободяника.
Видання адресоване фахівцям бібліотечно-інформаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів, усім, хто цікавиться історією, теорією та практикою бібліотечної справи.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.].  Київ : НБУВ, 1998  .

Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / відп. ред. Т. Гранчак.  2017.  525, [2] с. : рис.  Бібліогр. наприкінці ст.

До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стра­тегій функціонування. Розкрито особливості функціонування соціальних ін­формаційних комунікацій та розвитку сучасних інформаційних центрів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як фактора еволюції соціально-полі­тичних відносин.
Розвиток бібліотечних установ розглянуто в контексті національної інфор­маційної політики в умовах побудови інформаційного суспільства, акценто­вано увагу на участі бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів у налагодженні корпоративної взаємодії для побудови інтелектуального під­ґрунтя суспільного поступу, на урізноманітненні напрямів діяльності бібліотек. Висвітлено участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної сус­пільної взаємодії в електронному середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри, напрацювати методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітич­ної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа, нові тенденції в органі­зації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.
Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, усім, хто виявляє зацікавлення проблемами інформатизації.

     
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.].  Київ : НБУВ, 1998  .

Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон ; вступ. сл. Н. В. Стрішенець].  2017.  219 с. : табл., рис.  Бібліогр. наприкінці ст. 

Збірник, підготовлений за результатами виконання наукової теми «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (2014-2016 рр.), висвітлює широке коло питань, пов'язаних з організацією ресурсів, інформує про теоретичні та практичні аспекти бібліотечної діяльності, визначальними чинниками яких стали комп'ютерні технології.
Наукові статті презентують окремі напрями сучасного бібліотекознавства, висвітлюють нові форми співробітництва та взаємодії бібліотек в контексті переходу до інформаційного суспільства та суспільства знань.
Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

     
 

Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики [Текст] : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [матеріал підгот. М. П. Талалаєвська ; відп. ред. Т. Богуш].  Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017.  51 с.  Бібліогр. наприкінці ст.

У випуску методичного видання «Рекомендована тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек» подано програму проведення семі­нару «Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики» та матері­али для його проведення. У виданні розглянуто соціальну активність українсь­ких бібліотек через призму цілей сталого розвитку, йдеться про форми роботи соціальної взаємодії бібліотек, презентовано нові, подекуди зовсім незвичні послуги соціальної дії, які надають публічні бібліотеки за кордоном тощо.
Видання призначене для широкого кола бібліотечних працівників.

     
 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; междунар. редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.].  Киев : НБУВ, 2000  .

Вип. 15 / [ред.: Н. Б. Захарова, Л. Сисина ; авт. вступ. сл. А. С. Онищенко].  2017.  199, [1] с. : рис. Дод. тит. арк. парал. англ.  Зміст парал. англ.  Бібліогр. наприкінці ст.

В данном выпуске сборника содержатся материалы, представленные специа­листами академических библиотек Азербайджана, Беларуси, России, Украины. В статьях сборника рассматриваются пути совершенствования информацион­ного обеспечения научных исследований. Большой раздел посвящен современ­ным проблемам каталогизации и систематизации. Особое внимание уделено внедрению новых технологий оперативного информирования, современным проблемам сохранности фондов и организации обслуживания читателей. Тра­диционно большое внимание уделено истории библиотек и библиотечных соб­раний и издательской деятельности библиотек. Излагаемые конкретные методи­ческие и технологические решения рассматриваемых проблем опираются на раз­работанные авторами концептуальные подходы, результаты библиотековедчес­ких исследований.
Издание адресовано работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и аспирантам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

     
 

Сєров, Юрій Олегович.

Соціальні комунікації в мережі Internet [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Сєров, С. С. Федушко ; [ред. О. Чернигевич] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017.  235 с. : рис., табл.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 13).  Бібліогр.: с. 231234.

Описано особливості використання засобів соціальних комунікацій у мережі Internet. Висвітлено основи роботи з віртуальними спільнотами та wiki-технологіями та подано актуальні приклади їх використання.

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі докумеитно-комунікаційної, інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

     
 

Білущак, Тетяна Миколаївна.

Менеджмент архівної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Білущак ; [ред. О. Грабовська] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017.  239 с. : рис., табл.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 12).  Абет. покажч. термінів: с. 226-227.  Бібліогр.: с. 228237. 

Навчальний посібник призначений для забезпечення навчального процесу з дисципліни "Менеджмент бібліотечних та архівних установ".

У книзі зібрано матеріали, які можна використовувати на всіх етапах навчального процесу: на лекційних, практичних-лабораторних заняттях та під час контрольного заходу.

Пропонований навчальний посібник можуть використовувати студенти вищих навчальних закладів –майбутні фахівці у галузі архівної, інформаційної, бібліотечної та музейної справи, документно-комунікаційної діяльності.

     
 

Мина, Жанна Василівна.

Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посіб. / Ж. В. Мина ; [ред. О. Дорошенко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016.  195 с. : табл.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн 2013 р. ; вип. 9). 

У навчальному посібнику "Аналітико-синтетичне опрацювання інфор­мації" розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, методику організації інформаційно-аналітичної діяльності. Особливу увагу звернено на найпоширеніші види згортання інформації: анотування, реферування та створення оглядових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з інформаційної діяльності та широкого кола читачів.

     
 

Бобало, Олена Юріївна.

Комунікативні стратегії [Текст] : навч. посіб. / Ольга Бобало ; [ред. О. Дорошенко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015.  343 с. : табл., рис.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 7).  Покажч. термінів: с. 332334. Бібліогр.: с. 335341.

Описано особливості комунікативних процесів, інструментів, структур та стратегій, надано актуальні приклади та доцільність застосування комунікативних інструментів в окремих випадках.

Посібник буде корисним для студентів, які вивчають комунікації, комунікативні інструменти, маркетингові підходи в управлінні організаціями з погляду комунікацій тощо. Видання буде також цікаве фахівцям, які працюють у галузях зв'язків з громадськістю, комунікацій з цільовими групами організації, маркетингових комунікацій.

     
 

 

Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді [Текст] : посібник / [С. Буров та ін. ; упоряд. А. Гнида, ред. Б. Стельмах] ; Центр прав. та політ. дослідж. "СІМ". – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2017. – 207 с. : фот. – (Проект "Активізація громадянського суспільства шести областей України для подолання стереотипів та інтеграції ВПО у життя громад "Декалог примирення") (The Black Sea Trust for Regional Cooperation : BST). 

Посібник розрахований на активних членів територіальних громад (зокрема, і внутрішньо переміщених осіб), представників органів місцевого самоврядування, а також буде цікавим широкому колу читачів.

     
 

Лісіна, Світлана Омелянівна.

Документні ресурси [Текст] : навч. посіб. / С. О. Лісіна ; ред. Г. Клим ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів :  Вид-во Львів. політехніки, 2013.  239 с. : табл.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 1).  Бібліогр.: с. 222229.  Термінол. слов.: с. 230237.

Висвітлено аспекти формування документних потоків, масивів, фондів, які є складовими національних документних ресурсів України. Зміст посібника розкриває функційний аналіз документних об'єднань (архівів, бібліотек, музеїв, інформаційних фондів), особливості документів як складових документних фондів, видову і типологічну класифікацію документів як основу структурування фондів, функціювання документно-комунікаційних систем як таких, що забезпечують пошук та отримання документної інформації.

Для студентів, магістрів, аспірантів спеціальностей документно-комунікаційного циклу, фахівців сфери документної комунікації.

     
 

Химиця, Наталія Олексіївна.

Ділова комунікація [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Химиця, О. О. Морушко ; [ред. О. Пастущак] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016.  207 с. (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 10).  Бібліогр.: с. 203205.

Розглянуто сутність та зміст поняття "ділова комунікація", види комунікацій в організації, базові комунікативні компетентності на ринку праці, засоби організації ефективної ділової вербальної та невербальної комунікації, методику побудови ефективної системи внутрішньо-корпоративних ділових контактів. Проаналізовано методи організації індиві­дуальних, колективних форм ділової комунікації та кампаній зв'язків з громадськістю.

Для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

     
 

Комова, Марія Василівна.

Керування документаційними процесами [Текст] : навч. посіб. / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак ; [ред. О. Пастущак] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013.  187 с. : рис., табл.  (Інформація. Комунікація. Документація : засн. 2013 р. ; вип. 2).  Бібліогр.: с. 152158.  Абет. покажч. термінів: с. 182185.

Подано положення ДСТУ 4423-2005 "Керування документаційними процесами" у табличному вигляді, що максимально зручно для сприйняття і засвоєння, зокрема у разі застосування мультимедійних засобів. Зібрано матеріали, які можуть допомогти на лекційних та лабораторних заняттях, під час модульного чи екзаменаційного контролю, написання курсової роботи. Розроблено для провадження навчального процесу з дисципліни «Керування документаційними процесами» ("Керування документацією").

Для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі документно-комунікаційної діяльності, бібліотечної справи, архіво­знавства, музеєзнавства, інформатики.

     
 

Матеріали слухань Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності "Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів", 18 трав. 2011 р., м. Київ [Текст] / Ком. ВР України з питань культури і духовності ; Прогр. "Бібліоміст".  Київ : [б. в.], 2012.  88 с. : табл., іл. (Бібліоміст) (Проект "Глобальні бібліотеки  Україна").

 

     
 

Матвієнко, Оксана Володимирівна.

Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін ; [в авт. ред.].  Київ : Центр учб. літ., 2018.  101 с. : табл.  Бібліогр.: с. 8188.

Методичний посібник призначений для наукових і педагогічних працівників навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Інформа­ційна, бібліотечна та архівна справа".

У методичному посібнику розкривається точка зору на концепцію професійного спрямування студентів, які навчаються за новоутвореною спеціальністю.

Методичний посібник презентує розуміння професії інформаційного фахівця відповідно до сучасних інформаційно-технологічних умов функціонування всіх сфер  соціальної практики, висвітлює мету освіти за обраною спеціальністю, напрями профе­сійної діяльності у інформаційній сфері, окреслює можливе поле застосування професії на ринку праці, мас на меті окреслити орієнтири формування образу майбутньої профе­сійної діяльності фахівця інформаційного профілю.

У посібнику викладено авторську методологічну позицію стосовно професійного спрямування студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у просторі завдань і проблем діяльності майбутнього фахівця.

     
 

Шипота, Галина Євгенівна.

Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. Київ : Ліра-К, 2017. 147 с. : табл., іл. Бібліогр.: с. 56-65. Дод.: с. 66-144.

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності - довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

 

     
         

Каракоз, Олена Олександрівна.

Бібліотечна професіологія [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.  Київ : Ліра-К, 2017.  66 с. : табл.  На обкл. авт. не зазнач. Бібліогр.: с. 57-65.  Інтернет-ресурси: с. 66. 

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Бібліотечна професіологія» та основні теми для вивчення. Подано завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання до іспиту. Наведено список рекомендованої літератури.

     
 

Каракоз, Олена Олександрівна.

Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.  Київ : Ліра-К, 2017.  66 с. : табл.  Бібліогр.: с. 63-66.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Історія книги» та основні теми для вивчення. Подано завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання до іспиту. Наведено список рекомендованої літератури.

     
 

Каракоз, Олена Олександрівна.

Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.  Київ : Ліра-К, 2017.  71 с. : табл.  Бібліогр.: с. 66-71.  Інтернет-ресурси: с. 71. 

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Книгознавство» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів. Наведено перелік рекомендованої літератури.

     
  Партико, Зіновій Васильович.

Основи видавничої справи [Текст] : навч. посіб. / З. В. Партико ; [ред. Л. Л. Кирієнко].  2-ге вид., перероб. та допов.  Київ : Ліра-К, 2017.  301 с. : рис., табл.  Дод.: с. 245-299. – Бібліогр.: с. 300-301.

Описано складові теорії видавничої справи, роль книги й періодики в житті суспільства, типометрію, будову оригіналів та видавничої продукції, її типологію. Подано детальний опис видавничої діяльністі. Розглянута організація видавничоїсправи у світі та в Україні, описано основні нормативні документи видавничої справи, основи її комп'ютеризації.

Призначений для студентів вищих навчальних і середніх професійних закладів освіти. Видавці-практики можуть використовувати посібник як довідкове видання.

     
 

Верба, Т. М.

Издательский бизнес изнутри [Текст] : от рукописи к бестселлеру: пошаговое руководство по подготовке книги к печати, производству и продвижению : проф. советы от изд-ва деловой лит. "Баланс Бизнес Букс" / Т. М. Верба.  Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2015.  203 с. : ил., формы.  Прил.: с. 184-203.

Данная книга - это сборник практических советов и рекомендаций от ве­дущего в Украине издательства бизнес-литературы «Баланс Бизнес Букс». Здесь описаны все этапы производственного процесса в книгоиздании. Основанная на многолетнем успешном опыте работы в книжном бизнесе, книга освещает такие основные темы, как: структура издательства, сотруд­ничество с авторами, юридические аспекты, допечатная подготовка и пе­чать, аутсорсинг в издательской деятельности, ценовая политика, продвижение, продажи и др.

Книга будет полезна авторам, которые планируют сотрудничать с издатель­ствами, студентам, изучающим издательское дело, преподавателям, а также всем, чья деятельность связана с книгоизданием.

     
 

Гамильтон, Памела.

Как провести успешный семинар [Текст] : пошаговое руководство для организаторов лекций, воркшопов и мастеров-класов / Памела Гамильтон ; пер. с англ. Виктория Вакарева ; [ред. В. Лукін].  Днипро : Balance Business Books, 2017.  244 с. : ил., табл.  Контртитул англ.  Библиогр.: с. 235-239.  Алф. указ.: с. 241-244.

Книга «Як провести успішний семінар» допоможе вам організувати і провести максимально ефективний захід. Спираючись на самостійно розроблені і перевірені на практиці методи, автор розповідає читачам, як планувати, модерувати і проводити ефективні семінари. Тут є все, що необхідно для практичної роботи: детальний опис інструментів, необхідних для підготовки і проведення заходу; методів організації колективного мислення команди; поради і рекомендації в контексті тайм-менеджменту семінара; способи пошуку натхнення і вдосконалення креативних навичок. Все це дасть можливість не лише провести успішний семінар, але й отримати в результаті цілий спектр ефективних бізнес-ідей.

Календар подій

      1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23 24 2526272829
30