за 2017 рік

 

 

Довіряй, але перевіряй [Текст] : медіаграмотність в українському суспільстві / [упоряд. А. Денисенко ; ідея та координація проекту А. Савріна [та ін.] ; літ. ред. К. Горбенко]. - Київ : Pictoric : Аванпост-Прим, 2017. - 135 с. : кольор. іл. 

Ця книжка - результат проекту «Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві», першим етапом якого була виставка плакатів художників з клубу ілюстраторів Pictoric на бульварі Вацлава Гавела. Цю виставку ми презентували 11 вересня 2017 року; на стендах уздовж бульвару розмістилися 60 робіт українських художників, у яких було розкрито теми цензури, пропаганди, свободи слова, фейкових новин, інформаційної війни, критичного аналізу медіаповідомлень, зв'язку влади і медіа, соціальних мереж і суспільно­го телебачення. Вибір місця для плакатної виставки в Києві символічний: торік бульвар у Солом'янському районі столиці було перейменовано на честь Вацлава Гавела, видатного політика і громадського діяча, дисидента, для якого питання свободи, зокрема й свободи слова, було одним із засадничих.
Тепер ми зібрали ці роботи і поєднали з текстами журналістів, фахові висловлювання яких розкривають тему медіаграмотності.
Сподіваємося, цікава художня форма цієї публікації сприятиме поширенню знань про ме-діаграмотність і спровокує широку аудиторію до питань і роздумів. В Україні недостатньо розвинуте критичне ставлення до повідомлень засобів масової інформації. Це пов'язано з відсутністю медіаосвіти і зрештою може призвести до маніпулювання громадською думкою. Щоб передати основні принципи медіаграмотності та надихнути людей розуміти й аналізувати медіаконтент, ми залучаємо творчий клас — художників і журналістів, їхню візуальну мову і слово поєднано в цій книжці так, щоб найцікавіше представити таку важ­ливу нсьогодні тему про медіаграмотність.

     
 

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 218 с. - Дод. тит. арк. парал. англ., рос. - Зміст парал. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 198-218

У монографії розглядаються проблеми розвитку національного консенсусу в Укра­їні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал чита­чів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] / [Т. Ю. Гранчак [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, Л. Сісіна, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с. : рис. - Бібліогр.: с. 230-252, 318-323 та в підрядк. прим.

У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліо­течних установ та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державо­творчої інформаційної політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння. Окреслюється участь бібліотек в організації електронного урядування, інформаційному забезпеченні потреб економічного розвитку, формуванні інформаційної основи здійснення ефективної регіональної політики. З урахуванням наявних інформаційних викликів висвітлюються підходи і напрями управління інформаційно-комунікаційними потоками та особливості використання у зв'язку з цим бібліотечно-інформаційного потенціалу.

     
 

Корчемна, Ірина Степанівна.

Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу [Текст] / Ірина Корчемна ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2016. - 218, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-191. - Дод.: с. 192-[219].

У монографії вперше на основі дослідження історії формування комплексу науково-методичної та облікової документації архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з'ясована специфіка сучасного правового та нормативного забезпечення комплектування та державного обліку рукописних фондів, охарактеризовані основні облікові документи, що створюються в процесі їх  опрацювання та комплектування, а також репрезентовано інформаційний інтегрований ресурс - базу даних "Електронна справа "Рукописний фонд", досвід підготовки якої синтезує діяльність рукописного підрозділу НБУВ щодо організації фондів та оперативного контролю за їхнім станом. Видання орієнтоване на широке коло бібліотечних працівників, істориків, фахівців у галузі соціальних комунікацій, викладачів та студентів культурологічних вишів.

     
 

Коноваленко, Володимир Володимирович.

Авторське право [Текст] : зразки договорів / Володимир Коноваленко ; голов. ред. Б. Будний. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 287 с. : табл.

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів лггературних творів, художниюв, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірниюв творів та їхнїх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразківв договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами.
Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права.
Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

     
 

Коноваленко, Владимир Владимирович.

Авторское право в издательском деле [Текст] : практ. пособие для авт., ред., изд. / Владимир Коноваленко ; гл. ред. Б. Будный ; фот. О. Ларкин ; предисл. В. Коноваленко. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2011. - 335 с. : табл., рис. - Библиогр. в подстроч. примеч.

В книге изложены практические советы по использованию про­изведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продук­ции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права.
Авторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юри­дическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения.
Книга насыщена примерами из судебной практики, знание кото­рой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

     
 

"Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаціойного простору", міжнар. наук. конф. (2016 ; Київ).

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаціойного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., 4-6 жовт. 2016 р., м. Київ / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 640 с. : рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4-6 жовтня 2016 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування і розбудови національних інформаційних ресурсів, зокрема історико-культурних фондів; розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, а також питання інтелектуальної власності, авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек.
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

     
 

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформіції: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. моногр.] / [В. І. Попик [та ін.] ; ред. Т. Котлярова] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 269, [1] с. : рис. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.

Колективна монографія, підготовлена науковцями Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячена аналізові історичного досвіду розвитку біографічних досліджень в Україні та формуванню їх сучасної дослідницької парадигми; висвітлює питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві; окреслює проблеми та перспективні завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання й поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації. 
Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів: професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

     
 

Українська біографістика [Текст] : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.]. - К. : НБУВ, 1996 - .

Вип. 13 / [відп. ред. Н. П. Марченко]. - 2016. - 334 с. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним заса­дам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисцип­ліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електрон­них біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.
Розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів вищих на­вчальних закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців.

     
 

Коноваленко, Володимир Володимирович.

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки) [Текст] : практ. посіб. для авт., викон., рекламістів, рекламодавців / Володимир Коноваленко ; голов. ред. Б. Будний ; фот. О. Ларкін. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2011. - 400 с. : табл., мал. - Глосарій термінів: с. 41-42. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та вико­ристання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів тво­рів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та ін­ших суб'єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використан­ня об'єктів права інтелектуальної власності.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - К. : НБУВ, 1998 - .

Вип. 44 / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон]. - 2016. - 701 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - 200 экз.

До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені розкриттю особливостей функціонування сучасної бібліотеки в структурі соціокомунікативного середовища, висвітленню специфіки змістовного наповнення та аналізу документних комуні­кацій, науковому осмисленню й висвітленню бібліотечних трансформацій в умовах розвитку електронних інформаційних технологій. Розвиток бібліотечних установ розглянуто в контексті національної інформаційної політики в умовах побудови ін­формаційного суспільства, акцентовано увагу на участі бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів у налагодженні корпоративної взаємодії для побудови інтелектуального підґрунтя суспільного доступу, на урізноманітненні напрямів діяль­ності бібліотек, перетворенні їх на мультисервісні заклади, розширенні методоло­гічного інструментарію у бібліотечній роботі.

Розкрито особливості впровадження в бібліотечну діяльність мультимедійних та мобільних технологій, напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного поте­нціалу соціальних медіа, нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці, участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної сус­пільної взаємодії в електронному середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри.

Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, зокрема тих, які працюють у сфері формування інформаційно-аналітичних ре­сурсів бібліотек, обробки інформації та управління інформаційними потоками, наукових установ, громадських організацій, усім, хто виявляє зацікавлення проб­лемами інформатизації.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - К. : НБУВ, 1998 - .

Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / відп. ред. В. Горовий. - 2016. - 610 с. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. 

Актуальні питання інноваційного розвитку бібліотечної справи згруповано у п'ять тематичних розділів, які присвячені інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, завданням інтеграції з галузями освіти, науки, культури; книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів і їх введенню у науково-інформаційний простір; електронним бібліотекам і автоматизації бібліотечних технологій; бібліографічним покажчикам у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів; науковому потенціалу архівної спадщини.

     
 

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. - К. : НБУВ, 1993 - .

Вип. 19 / [ред. Н. М. Зубкова]. - 2015. - 525 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. 

До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.

Так, склад та зміст особових архівів академіка П. Т. Тронька, історика О. С. Компан, кра­єзнавця О. І. Сорокіної, пам'яткознавця С. 3. Заремби, письменника О.Д. Розуміенка з фон­дів Інституту рукопису та Інституту архівознавства НБУВ репрезентовані в статтях першо­го розділу збірника. Дослідження книжкових колекцій та зібрань представлені студіями про рукописні історичні карти, про комплекси почаївських кириличних стародруків з Підляшшя та Холмщини та мініатюрних книжок, про збірки агіографічної літератури з бібліотек католицьких монастирів ХУІІ-ХІХ ст, прижиттєвих примірників творів Ганса Санса, а та­кож українських плакатів XX ст. Книгознавчі статті збірника розкривають художню структуру українських видань доби бароко та пропонують історико-книгознавче дослідження латиношрифтних видань творів Іоаникія Галятовеького. Наука про рукописну книгу репрезен­тована кодикологічним описанням Євангелія караманлійського письма XVIII ст. з Північно­го Причорномор'я та статтею про унікальний вид шкіряних оправ - малярські оправи. В збір­нику також представлені публікації нових документів, надано напрацювання в галузях інфор­маційних технологій і збереження бібліотечних та архівних фондів. До ювілею Національної академії наук України започатковано розділ, присвячений її минулому та сьогоденню.

Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на до­слідників, які цікавляться вітчизняною історією.

     
 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров; [междунар. редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др.]. - Киев : НБУ им. В. И. Вернадского, 2000 - .

Вып. 14 / [ред.: Н. Б. Захарова, Л. Л. Сисина ; авт. вступ. ст. акад. НАНУ А. С. Онищенко] . - 2017. - 241 с. - Парал. тит. л. англ. - Оброт тит. л., содерж. парал. рус., англ. - Библиогр. в конце ст. 

Авторы статей данного выпуска, опираясь на итоги проведенных исследований, практический опыт реализации научных проектов, представляют достижения библиотек национальных академий наук. Особое внимание уделено роли библиометрии в системе социальных коммуникаций, развитию информационных и теле­коммуникационных технологий, инновационным аспектам организации доступа к информации в научной библиотеке. Для специалистов представляют интерес статьи, посвященные вопросам информационного и аналитического обеспечения научных исследований, внедрению новых технологий оперативного информирования, современным проблемам сохранности фондов, каталогизации и систематизации. Юбилейная рубрика посвящена 20-летию Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук - членов МААН. Традиционно большое внимание уделено истории библиотек и библиотечных собраний, проблемам и перспективам международного документообмена библиотек в условиях электронного доступа к информации.

Издание адресовано работникам библиотек, архивов, информационных служб, феподавателям и аспирантам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

     
 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров; [междунар. редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др.]. - Киев : НБУ им. В. И. Вернадского, 2000 - .

Вип. 13 / [ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас ; авт. вступ. ст. акад. НАНУ А. С. Онищенко]. - 2016. - 242, [1] с. : рис. - Парал. тит. л. англ. - Оброт тит. л., содерж. парал. рус., англ. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз.

В статьях данного выпуска сборника рассматриваются актуальные для научных библиотек проблемы. Особое внимание уделено таким из них, как библиометрические исследования, создание фундаментальной электронной библиотеки «Украиника», раскрытие особенностей использования библиотеками возможностей социальных сетей в развитии электронного правительства, онлайновый информационный сервис в научной библиотеке. Для специалистов представляют интерес статьи, посвященные современным проблемам каталогизации, в которых обобщаются результаты научных исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. Юбилейная рубрика посвящена 90-летию ЦНБ НАН Беларуси. Традиционно большое внимание уделено истории библиотек и библиотечных собраний, издательской и международной деятельности библиотек.

Издание адресовано работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и аспирантам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

     
 

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : Кн. палата України, 2017. - 70 с. : табл. - Алф.- предм. покажч. до інд. УДК: с. 45-69. - Бібліогр.: с. 70. - 100 (дод. тираж) экз. - ISBN 978-966-647-201-7.

Ця таблиця значно прискорить і полегшить роботу користувачів, які застосовують обидві класифікації, дасть змогу зорієнтуватись у таблицях УДК і ББК та уникнути помилок у процесі пошуку індексів, а також слугуватиме допоміжним посібником під час визначення індексів УДК і ББК, що зіставляються один з одним. Для точнішого відображення шифрів зберігання одному індексу УДК може відповідати декілька класифікаційних індексів ББК, описи яких допоможуть зорієнтуватися та вибрати відповідний індекс ББК до змісту видання. Також є випадки, де кільком індексам УДК відповідає один індекс ББК. Окрім цього, таблиця буде незамінною в разі потреби шифру зберігання для видавництва, оскільки згідно з ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості" (п. 5.1, п. 6.1) елементи вихідних відомостей повинні містити шифр зберігання видання (класифікаційні індекси УДК та ББК).
Таблиці призначені для використання у практичній роботі бібліотеками, видавництвами, науковими, інформаційними установами тощо.

     
 

Бачинська, Надія Анатоліївна.

Бібліотекознавство [Текст] : [навч. довід. для ВНЗ, спец.: 029 "Інформ., бібліотеч. та архів. справа"] / Надія Анатоліївна Бачинська, Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистец, Каф. книгозн. і бібліотекознавства . - К. : [Медінформ], 2016. - 227 с. : іл. - Бібліогр.: с. 201-227. - 300 экз. - ISBN 978-966-409-174-6.

Довідник містить понад 500 дефініцій означених у законах та націонайних стандартах України, довідкову біобібліографію більше як 100 персонали бібліотечної справи України та світу, близько 100 навчально-пізнавальних денотацій за абеткою. Світлини з приватних колекцій авторів та ілюстрації зі сторінок публічного доступу мережі Інтернет, відкритих джерел фізич­ної інфраструктури Інтернет на основі протоколів передачі даних НТТР, (НТТР8) - понад 150 репрезентативних вибірок. Перевагою навчального видання є наявність інформації про джерела і протоколи передачі даних мережі Інтернет одразу після тексту, які подано у дужках та складають майже 1500 позицій. Навчальний обсяг видання понад 800 джерельне-інформаційної конкретизації з дисципліни «Бібліотекознавство».
Розрахований на учнів, студентів, викладачів, бібліотекарів, праців­ників установ консолідованої інформації та всіх, хто цікавиться спе­ціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

     
 

Киричок, Тетяна Юріївна.

Мережеві електронні видання [Текст] : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька ; відп. ред. О. М. Величко. - Київ : КПІ, 2016. - 298 с., [16] арк. кольор. іл. : табл., рис. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 298. - 1000 экз. - ISBN 978-966-622-786-0.

Детально висвітлено основні відомості щодо мережевих електронних видань. Подано визначення та класифікацію, систематизовано нормативну базу, наведено формати представлення даних мережевих електронних видань. Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних листів стилів (CSS). Викладено основи HTML: синтаксис, правила, структуру документів, різні засоби форматування тексту, включення мультимедійного контенту, форм, створення гіпертекстових посилань. Узагальнено основні положення CSS: синтаксис, правила, методи застосування, типи селекторів, групування, успадкування, каскадування, блочну модель. У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків веб-кольорів, а також властивості CSS. Кольорові ілюстрації унаочнюють методи та засоби розмітки HTML. Для фахівців з мультимедіа, студентів, аспірантів та науковців, які вивчають електронні видання.

     
 

Долбенко, Тетяна Олексіївна.

Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; літ. ред. Н. П. Монойло ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2015. - 287 с. : табл. - Бібліогр.: с. 239-246. - Дод.: с. 247-280. - Термінол. слов.: с. 281-287.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

     
 

Долбенко, Тетяна Олексіївна.

Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; літ. ред. Н. П. Монайло ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2016. - 338 с. : іл., табл., форми. - Бібліогр.: с. 232-240. - Дод.: с. 241-329. - Термінол. слов.: с. 330-338.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних праців­ників та працівників бібліотечних установ.

     
 

Прокопенко, Людмила Іванівна.

Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] : монографія / Л. І. Прокопенко ; в авт. ред. ; М-во культури i мистец. України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2016. - 218 с. - Бібліогр.: с. 171-196. - Дод.: с. 198-218.

У монографії на основі аналізу діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України із забезпечення інформаційних потреб користувачів, з'ясовано стан наукової розробки зазначеної проблеми, досліджено контингент сучасних користувачів; визначено особливості інформаційних потреб користувачів у 90-ті роки XX ст. і першому десятиріччі XXI ст., розкрито соціально-культурні чинники, що вплинули на їх динаміку; узагальнено досвід зазначених установ по забезпеченню інформаційних потреб користувачів та виявлено ефективні форми їх інноваційної діяльності.
Особливу увагу автор приділяє висвітленню теоретичних і практичних питань дослідження інформаційних потреб користувачів.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться інформаційними потребами користувачів бібліотек в умовах новітніх мережевих технологій.

     
 

Шаравара, Тамара Олексіївна.

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; в авт. ред. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознав. - К. : Ліра-К, 2017. - 255 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-255.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з метою одержання практичних навичок у роботі з різноманітними джерелами. Навчальне видання містить роз'яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок підготовки дисертації до захисту тощо.

     
 

Палеха, Юрій Іванович.

Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; ред. А. А. Урбан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2015. - 490 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 471-487.

Мета     підручника           розкрити     суть     основних     категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативпою діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.
Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, книгознавці п та доку мептознавці в, інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

     
 

Каракоз, Олена Олександрівна.

Цензура в публічних бібліотеках України, 1917-1939 рр. [Текст] : монографія / О. О. Каракоз ; за авт. ред. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2015. - 179 с. : портр. - Бібліогр.: с. 136-161. - Дод.: с. 162-179.

У монографії досліджено сутність та основні форми прояву радянської цензури в публічних бібліотеках України у 1917 - 1939 роках.
Автор монографії виявив витоки, обґрунтував основні етапи та прослідкував форми і напрями втілення духовної та світської цензури у бібліотечну діяльність. Розкрив принципи роботи радянських цензурних інституцій, що регламентували напрями діяльності публічних бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. Показав бібліотечну цензуру як соціальне явище, відобразив її значення щодо обмеження інформації, друкованого слова та національної думки.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів усіх хто цікавиться питаннями пов'язаними з розкриттям основних засобів запровадження радянської цензури у бібліотеках України.

     
 

Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець XIX - XX ст.) [Текст] : монографія / А. І. Гордієнко [та ін.] ; відп. ред. А. І. Гордієнко; авт. вступ. сл. Л. С. Нікіфоренко ; М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей. - К. : Ліра-К, 2015. - 589 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці передмови, вступу, розд. та підрозд.

Монографія авторського колективу Національної бібліотеки України для дітей є результатом проведення наукового дослідження історії дитячих бібліотек кінця ХІХ-ХХ ст. У колективній монографії розкривається багатогранна робота дитячих бібліотек із залучення дітей до книги і знань, розвитку їх пізнавальних інтересів, допомоги у навчанні і змістовному проведенню дозвілля. Автори показують, як різні соціально-політичні, культурні, економічні фактори впливали на діяльність бібліотек, детермінували їх соціальні функції, зміст, форми і методи роботи.
Монографія включає цікавий і корисний для спеціалістів і широкої громадськості архівний і літературний матеріал про ставлення видатних діячів культури і літератури, подвижників просвітницького руху до дитячих бібліотек і дитячого читання, прогресивні починання бібліотекарів і систему цінностей дитячих бібліотек в різні періоди вітчизняної історії.

     
 

Книгознавча школа [Текст] : антологія / В. С. Бабич [та ін.] ; уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2016. - 642 с. : портр. - (Наукові школи). - Бібліогр.: с. 624-641, в тексті та наприкінці ст.

Цим виданням наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв започатковує серію під загальною назвою «Наукові школи», яка почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства, як складової державотворення, перше видання у серії присвячується книгознавчій школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею судилося творити історію університету.
В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об'єктивно, через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв. Видання розраховане як на професійних книгознавців, педагогів, бібліотечних працівників, представників соціогуманітарних наук, так і тих кого цікавить книгознавчий контекст. Антологія може бути використана студентами при вивченні навчальних дисциплін, підготовці науково-дослідних робіт, курсових, магістерських робіт, аспірантами та докторантами при написанні дисертаційних досліджень.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.].  К. : НБУВ, 1998.

Вип. 42 / редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.].  2015.  593 с.  Бібліогр. наприкінці ст.

До збірника наукових праць включено статті, в яких висвітлюються проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ; розкриваються питання організації бібліотечно-інформаціииих ресурсів та сервісів; досліджуються теоретичні і практичні аспекти формування національних електронних ресурсів рукописної і книжкової спадщини; визначаються сучасні тенденціїрозвитку бібліотечної освіти.

Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, істориків, викладачів і студентів відповідних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.].  К. : НБУВ, 1998.

Вип. 41 / редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.].  2015.  623 с. : рис., табл.  Бібліогр. наприкінці ст. 

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікацій­ними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інфор­маційного супроводу суспільних трансформацій. Авторами розгляда­ються практичні аспекти використання соціальних мереж у науково-інформаційній діяльності, зокрема розкривається специфіка викорис­тання інформації мережевого середовища в діяльності бібліотек, виробництві бібліотечно-інформаційної продукції, аналізується вплив розвитку мережевої комунікації на формування сучасних особливостей функціонування бібліотек.

Видання орієнтоване на широке коло бібліотечко- інформаційних фахівців, насамперед тих, хто спеціалізується на формуванні електронних інформаційно-аналітичних ресурсів, працює у сфері обробки інформації, аналізу інформаційних потоків в інтересах наукових установ, громадських організацій, та всіх інших категорій користувачів інформаційних ресурсів.

     
 

Ківшар, Таїсія.

Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) [Текст] : монографія / Таїсія Ківшар ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  К. : НБУВ, 2015.  530, [1] с. : портр.  Бібліогр.: с. 434-464.  Імен. покажч.: с. 465-472.

Монографія присвячена вивченню бібліотекознавчого, книгознавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку визначно­го українського бібліолога С. О. Сірополка, висвітленню його книжко­вої та бібліотечної діяльності. Досліджено роль ученого у формуванні теоретико-методологічних засад вітчизняної бібліології, проаналізова­но внесок у розбудову книжкової та бібліотечної справи України.

Призначена для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографо-знавців, біографістів, викладачів, аспірантів і студентів вузів культури, а також усіх, кому цікава українська бібліологія та доля її визначних діячів.

     
 

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  К. : НБУВ, 2014.  258 с. : іл.  Бібліогр. наприкінці розд.

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформа­ційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв'язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв'язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / В. І. Попик [та ін.]. ; ред.: Т. Дубас [та ін.]. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  К. : НБУВ, 2015.  199, [1] с.  Дод. тит. арк. англ., рос.  Зміст парал. укр., рос., англ.  Бібліогр. наприкінці розд.

У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв'язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негатив­ним інформаційним впливам, що здійснюються через інноваційні канали інформацій­них обмінів.

Видання орієнтоване на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, що цікавляться цією проблемою.

     
 

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; ред.: Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2015. - 294, [1] с.  Дод. тит. арк. англ., рос.  Зміст парал. укр., рос., англ.  Бібліогр. наприкінці розд.

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов'язані з утвердженням інформаційного суспільства в глобалізованому світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються можливості вдосконалення організації захисту національ­ного інформаційного простору в контексті цього протистояння.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал чита­чів, що цікавляться даною проблемою.

     
 

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / В. М. Горовий [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  К. : НБУВ, 2015.  226 с. : рис.  Дод. тит. арк. англ., рос.  Зміст парал. укр., рос., англ.  Бібліогр. наприкінці розд.

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал чита­чів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Горєва, Вікторія Володимирівна.

Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) [Текст] : монографія / В. В. Горєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису.  К. : НБУВ, 2015.  159 с. : табл.  Бібліогр.: с. 132-154.  Імен. покажч.: с. 155-157.

У монографії комплексно висвітлено діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві в сфері економічних та інформологічних напрямів документознавчих досліджень, здійснених на прикладі державних, наукових установ, підприємств, організацій УРСР у 1964-1986-х роках. На основі проведеного історіографічного аналізу наукової продукції цієї інституції репрезентуються розвідки фахівців філії з організації діловодства та його механізації, дослідження питань уніфікації та стандартизації управлінської документації, розроблення та удосконалення ними класифікаторів з питань діяльності апаратів управління та документу­вання управлінської інформації. Інформологічні підходи документознавчих досліджень полягали в аналізі потоків інформації в контексті побудови структу­ри керування виробництвом та створення автоматизованих систем управління, у вивченні інформаційної системи діловодства та потоків галузевої документації з виробництва. Як наслідок, була створена та удосконалена система первинної і планової документації Держплану УРСР і республіканських міністерств УРСР. Визначений внесок учених Української філії у сферу організації діловодства та створення і розвитку управлінської документації.

Видання розраховане на документознавців, істориків, працівників архівів та служб діловодства, а також усіх, хто цікавиться історією документознавства в Україні.

            
            

Вилегжаніна, Тамара Ізмайлівна.

Публічні бібліотеки України на зламі століть [Текст] : вибр. ст. / Т. І. Вилегжаніна ; відп. ред. З. І. Савіна ; Нац. парлам. б-ка України.  К. : Вид. НАБУ, 2015.  271 с.  Бібліогр.: с. 271.

У збірнику представлено вибрані статті генерального директора Націона­льної парламентської бібліотеки України, заслуженого працівника культури України, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, головного редактора журна­лу «Бібліотечна планета», що опубліковані в різних часописах і розкривають ба­гатогранну діяльність бібліотек України за часів незалежності нашої держави.

Матеріали збірника розміщено в 5 розділах, у середині розділів - за абет­кою назв статей із зазначенням у кінці статті джерела публікації.

Видання розраховано на науковців, працівників бібліотек різних типів і форм власності, керівників галузі культури, студентів та усіх, небайдужих до ро­звитку бібліотечної галузі.

     
 

"Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини", наук.-практ. конф. (2016 ; Київ).

Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р., м. Київ / Укр. центр культ. дослідж., М-во культури України, Ін-т культурології НАМУ [та ін.] ; упоряд. Л. М. Снігирьова ; відп. ред. В. В. Телеуця.  К. : [Вид. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец.], 2016.  63 с.

Збірник упорядковано за матеріалами науково-практичної конференції «Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини», яка проходила 10-11 листопада 2016 року м. Київ. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку регіонів; ІТ-технології як інструмент фіксації елементів нематеріальної культурної спадщини: український та міжнародний досвід; Елементи нематеріальної культурної спадщини як складова туризму; Методика просування елементів НКС до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони (на прикладі культурної спадщини караїмів та кримських татар); Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної культурної спадщини на державному і регіональному рівнях; Роль системи освіти у формуванні механізмів збереження нематеріальної культурної спадщини. На основі теоретичних та практичних досліджень запропоновано науково обґрунтовані пропозиції, окреслені перспективи з питань електронного обліку елементів нематеріальної культурної спадщини на національному та регіональному рівнях.

Матеріали конференції стануть у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам та  студентам, які цікавляться культурною політикою, нематеріальною культурною спадщиною, .'електронним обліком, культурологією, філологією, а також широкому загалу читачів.

 

Календар подій

      1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23 24 2526272829
30