за 2015 рік

 


 

     
 

Навчання для сучасних бібліотекарів [Текст] : навч. посіб. - [Б. м.] : [Фундація Білла та Мелінди Гейтс], 2012. - 56 с. : табл., кольор. фотогр. , ілюстр. - (Ініціатива "Глобальні бібліотеки" : ГБ). - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 52-54. - Дод.: с. 37-51.

Цей посібник, розроблений спільно членами нашої команди та нашими грантоотримувачами, пропонує практичні поради з розроблення, реалізації та подальшої підтримки навчальних програм для співробітників бібліотек у контексті країн-учасниць ініціативи «Глобальні бібліотеки». Посібник охоплює шість тем: управління навчальною програмою, оцінювання потреб, компетенції та навчальний план, методи навчання та розроблення навчальної програми, оцінювання та сталий розвиток. Корисні поради по кожному аспекту навчальної програми містяться в кінці кожного розділу. У розділі Додатки перелічені додаткові джерела інформації. Наостанок, у розділі «Глобальні бібліотеки: довідник», доступному онлайн, міститься збірка допоміжних документів, зокрема, зразків конкурсних оголошень, додаткові тематичні дослідження, плани проектів та багато інших практичних інструментів, які можна завантажити та пристосувати для власних потреб.

     
 

Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Л. Кропивницького [Образотворчий матеріал] : фотоальб. до 100-річчя від дня засн., 1900-2000 / редкол.: Т. О. Михайловська, О. В. Сергєєва, Т. В. Тверда ; фот. С. С. Сорокін. - Миколаїв : Возможности Киммерии, 2000. - 59, [1] с

Видання присвячено 100-річчю з дня заснування Центральної міської бібліотеки для дорослих ім.М.Л.Кропивницького. Більше 100 фотографій, розміщених у фотоальбомі, розповідають про минуле та сьогодення бібліотеки, про тих, хто створював її історію та дбає про її майбутнє.

     
  Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, 1881-2006 [Текст] : путівник = O. Gmyrev Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, 1881-2006 : guidebook / уклад.: Т. С. Астапенко [та ін.], ред. А. М. Голубенко, фот. О. О. Ус. - Миколаїв : ВАРТ, 2006. - 31, [1] с. : кольор. іл. - Текст парал. укр., англ.
     
 

Хіміч, Ярослава Олегівна.

Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек [Текст] : [посіб. для біліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації] / Я. О. Хіміч ; Укр. бiбл. асоц. [та ін.]. - К. : Самміт-Книга, 2012. - 84, [2] с. : табл. + 1 эл. опт. диск. - Бібліогр. наприкінці тем. - 1000 экз.

Курс "Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадро­вого менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек" спрямований на одержання знань, умінь та навичок роботи у сфері інноваційної, ініці­ативної діяльності бібліотек з використанням основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокасі, соціального партнерства. Пріо­ритетами курсу є оволодіння як теоретичними, методологічними ос­новами, так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи та упровадження новов­ведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання проектного, кадрового менеджменту бібліо­тек, комплексу маркетингу та фандрейзингу, елементів адвокасі, роз­витку форм соціального партнерства.

     
 

Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] : метод. матеріали / М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец., Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка, Центр українознав. філос. ф-ту ; упоряд.: В. Піскун, І. Пасько ; ред. Т. Шептицька. - К. : ДАКККіМ, 2007. - 23 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 23. - 500 экз.

Запропоновано методичні сценарні матеріали на допомогу проведення тематичних вечорів, присвячених вшануванню пам'яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні з метою донесення історичного матеріалу до широкого загалу учнівської молоді та їхніх батьків. Видання розраховане на працівників освіти, культури та мистецтва -організаторів проведення масових заходів, присвячених вшануванню пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, а також на широке коло читачів, які цікавляться даною історичною темою.

     
 

Шевченко, Ірина Олександрівна.

Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Текст] : навч.-метод. комплекс / авт.-упоряд. І. О. Шевченко ; ред. Г. В. Дячук ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - К. : НАКККіМ, 2010. - 66 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Авт. зазнач. у надвип. дан. - 100 экз.

Курс "Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці" присвячено актуальній темі, пов'язаній 1 необхідністю впровадження в роботу бібліотек сучасних інформаційних технологій. Мета на­вчання - формування у слухачів знань про роль Інтернету в глобалізації інформа­ційного простору, проблеми вільного доступу до інформації, специфіці надання доступу до Інтернету в публічній бібліотеці, організації діяльності центрів публіч­ного доступу до мережі, форми і методи інформаційного обслуговування користу­вачів локальними та мережевими електронними ресурсами.

     
 

Лукаш, О. В.

Путівник автотуристичного еколого-краєзнавчого маршруту територією Чернігівського та Козелецького районів Чернігівщини [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. для працівників б-к "Актуал. пробл. екол. інформування громадськості у роботі б-к" (24 - 25 берез. 2004 р., м. Чернігів) / О. В. Лукаш, О. О. Рак ; Всеукр. екол. ліга. - Чернігів : [б. в.], 2004. - 18 с. - Бібліогр.: с. 18.

У путівнику розповідається про історико-краєзнавчі та природні об'єкти Чернігівського та Козелецького районів Чернігівщини, які трапляються на маршруті Чернігів - Данівка. Особлива увага приділяється місцезростанню проліски сибірської в урочищі "Темний ліс" поблизу с. Данівки. Путівник розрахований на учасників практикуму "Читальний зал в природі", всіх любителів природи і історії Чернігівщини.

     
 

Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Текст] / упоряд.: Т. В. Тимочко [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Ніколенко. - К. : [б. в.], 2004. - 23, [1] с. - (Екологічна освіта та виховання : започ. 1997 р. ; № 1). - 3000 экз.

Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) - громадська організація, яка ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян. Великого значення ВЕЛ надає просвітницькій роботі. У 1997 році Всеукраїнська екологічна ліга започаткувала видання Бібліотеки за різними серіями: "Екологічна освіта та виховання", "Екологічна варта", "Природоохоронні акції". З 2004 року Бібліотека ВЕЛ стала передплатним виданням. До змісту збірок серії "Екологічна освіта та виховання" входять методичні рекомендації щодо проведення природоохоронних заходів, плани уроків з екології, сценарії позакпасних заходів, екологічних ігор. Пропонуємо використати ці та інші матеріали в просвітницької роботі та запрошуємо до співпраці всіх небайдужих до проблем навколишнього середовища.

     
  Нагорна, Н. М.

Таємниці лісового світу [Текст] : сцен. екол. вистави : з досвіду співпраці каф. біології і музики, б-ки, ... : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. для працівників б-к "Актуал. пробл. екол. інформування громадськості у роботі б-к" (24 - 25 берез. 2004 р., м. Чернігів) / Н. М. Нагорна ; ред.: О. В. Лукаш, І. А. Губар ; Чернігів. обл. орг. Всеукр. екол. ліги, Чернігів. обл. осередок Всеукр. дит. спілки "Екол. варта" , Гімназія гуманіт.-естет. профілю № 31 м. Чернігова. - Чернігів : [б. в.], 2004. - 14 с.

  Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [и др.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 294 с. : рис. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-7417-4

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

     
  Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-7419-8

У монографії розглянуто загальні тенденції процесу виробництва, комплектування, організації зберігання нових, введення в суспільний обіг і ефективного використання наявних в інформаційних фондах ресурсів в інтересах національного розвитку, формування, таким чином, загальнонаціонального інформаційного комплексу в Україні -важливого чинника координації національного розвитку, удосконалення міжнародних інформаційних обмінів.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998 - .

Вип. 40 / ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон, Л. Дем'яненко. - 2014. - 426 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - 300 экз.

До збірника наукових праць включено статті, в яких розкриваються питання світового досвіду і українських перспектив бібліометрії у бібліотеках; висвітлюється роль бібліотек та інформаційних центрів у формуванні національного розподіленого ресурсу; досліджуються історико-культурні фонди  бібліотек.
Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, істориків, викладачів і студентів відповідних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи

     
 

Черниш, Наталія Іванівна.
Основи культури видання
[Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; ред. Е. Бурда ; Укр. акад. друкарства. - Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. - 143 с. : іл. - Бібліогр.: с.72-74, в тексті та в підрядк. прим. - Дод.: с. 76-143. - 500 экз. - ISBN 978-966-322-387-2. - ISBN 978-966-322-987-2

Охарактеризовано погляди видатних книгознавців другої половини XX - початку XXI ст. на зміст і складові поняття «культура видання» та висвітлено теоретичні засади сучасної концепції культури книги. Подано відомості про роль редактора у процесі піднесення якостівидань на різних етапах підготовки авторського оригіналу до друку. Значну увагу приділено методичним аспектам викладання дисципліни - розроблено авторську програму курсу, плани семінарських занять, запропоновано списки джерел для поглибленого вивчення окремих тем. Вміщено додатки та допоміжний апарат, призначений для організації самостійної роботи.
Для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» вищих закладів освіти України. Може бути корисний для працівників видавництв, дослідників-книгознавців, дизайнерів друкованої продукції, усіх, кому небайдужі проблеми якості сучасної української книги.

     
  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук., Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - К. : НБУВ, 2000 - .

Вып. 12 / ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас. - 2014. - 367 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - На доп. тит. л.: К 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.

Двенадцатый вьпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научннх исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. Первый раздел данного выпуска посвящен 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. В нем помещены статьи украинских и казахских исследователей о жизни и творчестве Кобзаря.
Большое внимание уделено вопросам будущего библиотек и различных направлений их деятельности, современным проблемам каталогизации, стратегии развития фондов, а также злектронных ресурсов и информационных технологий. Представляют интерес для специалистов статьи, представленные в рубриках «Маркетинговая деятельность библиотек», «Исследования в обпасти книжной культуры», «История библиотек и библиотечных собраний», а также «Просветительская деятельность библиотек» и «Издательская деятельность библиотек». В рубрике «Международное сотрудничество библиотек» раскрыт опыт международной деятельности академических библиотек Украины и Беларуси.
Издание адресовано работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

     
 

Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. А. Політова ; наук. ред. І. О. Негрейчук. - К. : НПБ України, 2014. - 271 с. - Імен. покажч.: с. 254-268. - Вид. є хронол. продовж. кн. "Бібліотекознавство України (1991-1995)", "Бібліотекознавство України (1996-2000)". - 70 экз.

Бібліографічний покажчик містить систематизовані дані про монографії, навчальні посібники, автореферати дисертацій, статті з наукових збірників, журналів з питань вітчизняного бібліотекознавства, видані в період 2006-2010 рр.
Видання розраховано на наукових працівників у галузі бібліотекознавства, викладачів, аспірантів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

     
 

Іващук, Леся.
Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.)
[Текст] : монографія / Леся Іващук ; наук. ред. В. М. Удовик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - 348 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 252-296. - Дод.: с. 297-348. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-6643-8

Монографію присвячено архівознавчому та документознавчому дослідженню архівної спадщини музейних закладів при ЕЇУАН, а саме: Кабінету-музею антропології та етнології ім. Ф. К. Вовка, Українського театрального музею, Музею українських діячів науки та мистецтва, Київської картинної галереї та Музею мистецтв при ВУАН. Хронологічні рамки - 1920-1930-ті роки. Здійснено історичну реконструкцію діяльності академічних музеїв за персонологічним, хронологічним, тематичним, адміністративно-територіальним принципами, обґрунтовано унікальність джерелознавчого значення архівної спадщини для наук гуманітарного профілю. Проведено аналіз та класифікацію архівних комплексів, біографічних та бібліографічних матеріалів музейних діячів А. 3. Носова, Л. С, Шульгіної, М. Я. Рудинського, Є. Я. Рудинської. П, І. Руліна, С. О. Гілярова, М. О. Макаренка, І. І. Врони, М. Ф. Христового. Приділено увагу епістолярній спадщині Д. П. Гордєєва та П. І. Руліна.
Орієнтована на архівознавців та документознавців, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблемою.

     
 

Національна наукова медична бібліотека України [Текст] : минуле, сьогодення, майбутнє : [буклет] / уклад.: Т. А. Остапенко, С. М. Булах, О. М. Кірішева. - К. : Коляда О. П., 2010. - 24 с. : фот.

Спеціалісти-медики стверджують: там, де є сучасна медична інформація - захворюваність менша, а виліковуваність хвороб більша. Лікар не може стояти осторонь досягнень світової і вітчизняної медицини, його знання і вміння потрібні кожній людині сьогодні і завжди.
Тому святий обов'язок медичних бібліотек нести світло знань в ім'я здоров'я народу.
Сьогодні Національна наукова медична бібліотека України - невід'ємна ланка системи охорони здоров'я, справжній лідер потужної бібліотечної мережі (майже 1000 бібліотек) медичної галузі країни.
Час плинний... Бібліотека вічна.
Отже не оминайте цієї унікальної скарбниці медичних знань, де сьогодення і прийдешність розмовляють всіма мовами.

     
  Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - .

за 2013 рік, вип. 3 (109) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2014. - 83, [1] с. - 75 экз.

     
  Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - .

за 2013 рік, вип. 2 (108) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2014. - 73, [1] с. - 75 экз.

     
 

Матяш, Ірина Борисівна.
Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку
[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Б. Матяш ; ред. Р. В. Романовський ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Києво-Могил. акад., 2012. - 515 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 900 экз. - ISBN 978-966-518-592-5

У виданні досліджено розвиток архівознавства в світі, його загальні тенденції та національні особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії, США, України. Значну увагу приділено методологічним питанням. Розглянуто роль міжнародних архівних організацій у розвитку архівознавства. У додатках уміщено в хронологічному порядку відомості про Міжнародні конгреси архівів, Міжнародні конференції "круглого столу" архівів, Міжнародні конференції архівів країн Центральної і Східної Європи, перелік архівознавчих періодичних і продовжуваних видань та їх інтернет-ресурсів тощо.
Для архівознавців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної науки.

     
 

Кулешов, Сергій Георгійович.
Загальне документознавство
[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. Г. Кулешов ; ред. О. Г. Пазюк ; вступ. сл. О. Гінзбург ; Держ. арх. служба України, УкрНДІ арх. справи та документознавства. - К. : Києво-Могил. акад., 2012. - 122 с. : табл. - Бібліогр.: с.117-122 та в підрядк. прим. до передм. - 500 экз. - ISBN 978-966-518-603-8

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії документознавства.

     
 

Творча майстерня [Текст] : зб. сцен. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, Наук.-метод. від. - Херсон : ХОУНБГ, 2003 - .Вип. 13 / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 25 с.

У випуск включені два сценарії, складені та опробовані фахівцями Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара: 1-й присвячений 75 - річчю від дня народження В. Стуса, 2-й -міжнародному дню рідної мови. Мета видання - надати допомогу бібліотекам області у відзначенні національних дат.

     
 

Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - . Вип. 4 (110) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 94, [1] с.

Поточний бібліографічний покажчик "Література про Херсонську область за ... рік" видається з 1959 року. Як і попередні посібники, покажчик за 2013 рік містить бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси, враховуючи зміни згідно з ДСТУ ГОСТом 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

     
 

Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - . Вип. 1 (107) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2013. - 60, [1] с.

Поточний бібліографічний покажчик "Література про Херсонську область за ... рік" видається з 1959 року. Як і попередні посібники, покажчик за 2013 рік містить бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси, враховуючи зміни згідно з ДСТУ ГОСТом 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

     
 

Партико, Зіновій Васильович.
Загальне редагування: нормативні основи
[Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / З. В. Партико ; ред. Л. Л. Кирієнко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Л. : Афіша, 2011. - 639 с. : рис., табл. - Дод.: с. 514-573. - Глосарій: с. 574-613. - Предм.-імен. покажч.: с. 614-622. - Бібліогр.: с. 623-637 та в підрядк. прим. - 1000 экз. - ISBN 978-966-325-155-4

Описано історію виникнення, об'єкт, предмет, мету, завдання, методологію, галузі, аспекти редагування, а також основні методи контролю й виправлення помилок. Подано інформаційні, соціальні, композиційні, рубрикаційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні, видавничі й поліграфічні норми редагування.
Призначений для студентів вищих і середніх професійних закладів освіти, що навчаються за спеціальностями "Видавнича справа та редагування", "Журналістика", "Реклама та зв'язки з громадськістю". Редактори-практики можуть використовувати як довідкове видання.

     
 

Основи медіаграмотності [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителя 8 (9) кл. : плани-конспекти уроків / О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьова, П. О. Коваленко [та ін.] ; за ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк, О. П. Мокрогуза. - К. : Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2014. - 190 с. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності / Акад. укр. преси). - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-2123-60-9

Видання - це перший посібник для вчителів, які викладають медіаграмотність в середній школі. Він містить плани-конспекти занять відповідно до тем програми «Основи медіаграмотності для 8 (9) класів», кожна з яких охоплює серію уроків. В конспектах також наведено велику кількість основних та додаткових ресурсів та матеріалів.

     
 

Слободяник, Михайло Семенович.
Бібліотека. Документ. Комунікації
[Текст] : вибр. праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. та передм. О. Г. Кириленка. - К. : Ліра-К, 2010. - 306 с. : портр., фот., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-2174-02-1

У цьому виданні відображено основні напрями науково-дослідної, науково-організаційної та педагогічної діяльності відомого українського бібліотекознавця і документознавця Михайла Семеновича Слободяника.
Видання адресовано викладачам, аспірантам і студентам, бібліотечним працівникам, практикам документально-інформаційної сфери діяльності.

     
 

Палеха, Юрій Іванович.
Документально-інформаційні комунікації
[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2014. - 384 с. : портр., рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-382. - 300 экз. - ISBN 978-966-2609-54-7

У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана з одного боку, як складова існування людства, а з іншого - як основа обміну документальною інформацією. Проаналізовано соціальні інститути, розкрито документаційне забезпечення організації масової, в тому числі рекламної комунікації. Окремо проаналізовано структуру документально-інформаційної наукової та політичної комунікації.
Для керівників і працівників кадрових служб підприємств та установ державної й недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться питаннями налагодження документально-інформаційних комунікацій.

     
 

Палеха, Юрій Іванович.
Історія діловодства
[Текст] : (документознав. аспект) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; вступ. ст. та післямова авт. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Вид. 2-ге. - К. : Ліра-К, 2015. - 323 с. : табл. - (Бібліотечка документознавця). - Бібліогр.: с. 306-312 та наприкінці розд. - 500 экз. - ISBN 978-966-2609-02-8

У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення в Україні з початку XX ст. й до наших часів. Детально описана технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систем документації та особливості збереження документів в кожний з історичних періодів.
Для керівників та працівників служб діловодства, менеджерів з керування документацією підприємств та установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією.

     
 

Губарець, Василь Васильович.
Видавнича справа і текстологія. Проблеми редакторської роботи
[Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ., які оволодівають спец. "Видавнича справа та редагування", "Журналістика", "Українська мова та література" / Василь Губарець ; в авт. ред. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : [б. и.], 2012. - 363 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. - 200 экз. - ISBN 978-966-388-410-3

У посібнику викладено найважливіші засади едиційно-текстологічної практики, розкрито принципи роботи сучасного видавничого редактора і текстолога над випуском у світ книг особливої цінності - історико-літературних пам'яток, серіальних публікацій пам'яток мови, політично-правової культури, багатотомних видань класиків літератури, народної творчості, епістолярної спадщини, мемуаристики. Широко подано правила публікацій, поводження з текстами минулих епох, джерелами, використання науково-супровідного апарату.
Книга орієнтована на фахівців видавничої справи, текстологів, літературознавців, студентів факультетів журналістики, видавничої справи та редагування.

     
 

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.) [Текст] : до 75-річчя Іст. б-ки / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. С. І. Смілянець ; ред.: А. В. Скорохватова, Т. С. Кудласевич. - К. : [НІБУ], 2014. - 113 с. - Назва на обкл. : Літопис Історичної бібліотеки, 1939-2014. - [Третє вид. Літопису продовжує та допов. перші два].

Літопис Національної історичної бібліотеки України (НІБУ) починається з часу її заснування - 4 вересня 1939 року, коли Народний Комісар освіти УРСР видав Наказ № 4740 «Про організацію Державної історичної бібліотеки» на виконання постанови РНК УРСР від 11.07.1939 р. № 720.
Третє видання Літопису (1939-2014 рр), приурочене до 75-ї річниці заснування НІБУ, продовжує попередні видання та висвітлює нові сторінки історії книгозбірні. Видання підготовлено за наслідками моніторингу діяльності НІБУ, оприлюдненої на сторінках наукових видань з історії бібліотечної справи в Україні,  а також у щорічних інформаційно-статистичних звітах Бібліотеки.
Значно доповнено розділи періоду 1941-1943 років; внесено хронологічні уточнення за 1968-1999 роки; написано новий розділ за 1999-2013 рр.; віднайдено відомості про директорів, які очолювали Бібліотеку з часу її заснування і донині. Літопис також доповнився даними про працівників, які доклали багато зусиль для відродження Історичної книгозбірні у повоєнний період та зробили великий внесок у її розвиток в наступні роки.
«Літопис ...» стане в пригоді дослідникам історії бібліотечної справи, викладачам та студентам, історикам, краєзнавцям.

     
 

"Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України", Всеукр. наук.-практ. конф. (2011 ; Київ).
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / М-во культури України, ДЗ "Нац. іст. б-ка України", Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: А. В. Скорохватова (голов. ред.) [та ін.] ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - К. : Виниченко, 2011. - 227 с. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст. - На тит. арк. і обкл.: I Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька.

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», що відбулася 20 листопада 2013 року у рамках Других краєзнавчих читань пам'яті П. Тронька.
Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність поданого матеріалу їм особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. Думки авторів можуть не співпадати з позицією редколегії. Рукописи не повертаються і не рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити запропоновані   матеріали,   а  також   вносити   редакційні   правки  до публікацій.

     
 

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 1974 - .
Вип. 86 : бібліогр. покажч. за I півріччя 2013 р. / упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. В. О. Кононенко. - 2013. - 103 с. - Імен. покажч.: с. 82-92. - Алф. покажч.: с. 93-96 . - 70 экз. -

Вісімдесят шостий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії на окремі кидання та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України та до провідних бібліотек країни у І півріччі 2013 року.
Покажчик розрахований на працівників бібліотек різних типів і форм власності, наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.

     
 

Прогнозує погоду, пише романи і любить свободу [Текст] : (до 60-річчя від дня народж. В. Лиса - укр. письм., ж-ста) : метод.-бібліогр. матеріали / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; уклад.: Л. М. Назарчук, Л. І. Голотюк. - Луцьк : [б. и.], 2010. - 16 с.

Журналіст, прозаїк, драматург, навіть народний синоптик... Це - Володимир Лис. Він усе житя поєднує два види діяльності - літературу і журналістику. Література для нього - „свого роду психотерапія душі". В. Лис - переможець конкурсів „Коронація слова" та „Гранд Коронація".
До методико-бібліографічних матеріалів „Прогнозує погоду, пише романи і любить свободу", присвячених його 60-річному ювілею, увійшли: сценарій літературно вечора „Аби в серцях нам сонячно завжди" та план книжкової виставки „Вловити порухи душі і серця".

     
 

Календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2011 рік [Текст] / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 186 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Покажч. імен: с. 179 . - 800 экз.

«Календар знаменних і пам'ятних дот Волині» видається з 1991, року. До нього включаються матеріали про визначні події історії, громадсько-політичного і культурного життя області, ювілеї видатних.уродженців краю та відомих діячів, життя діяльність яких пов'язані з Волинню.
Посібник відкривається хронологічним переліком пам'ятних дат 2011 року. Про основні події подаються: дата, назва, авторська текстова довідка, список літератури, у якому вказуються документи, книги, статті зі збірників і періодичних видань, довідники та бібліографічні посібники, а також електронні ресурси.
У «Календарі» е покажчик імен видатних діячів, представлених у ньому, списки авторів, які брали участь у написанні історичних і біографічних довідок, та укладачів.
Видання буде корисним для культосвітніх працівників, викладачів, студентів, краєзнавців.

     
 

"Високе світло імені та слова" [Текст] : (до 140-річчя від дня народж. Лесі Українки - укр. поетеси, драматурга, громад. діячки) : метод.-бібліогр. матеріали / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; уклад.: О. А. Синиця, О. Л. Рибачук ; ред. Е. С. Ксендзук. - Луцьк : [б. и.], 2011. - 28 с.

Кожний край народжує свого поета, сподіваючись виявити себе через слово. Для Волині таким поетом стала Леся Українка, її слова „обернуся в легенду" були пророчими. І вона мала право їх сказати, бо вогонь запалюється від вогню, і його жар не полишає одухотворені серця...
На відзначення 140-річчя від дня народження видатної української поетеси, драматурга, громадської діячки Лесі Українки пропонуємо методико-бібліографічні матеріали „Високе світло імені та слова", які включають сценарій літературно-мистецького вечора „Сторононько рідна! Коханий мій краю" та план книжкової виставки „Запалає покинутий вогонь моїх пісень".

     
      

Балашова, Елена Васильевна
Библиотечная реклама: традиции и современные направления
[Текст] : учеб.-метод. пособие [для студ. вузов библ.-информ. профиля] / Е. В. Балашова ; редсовет: О. О. Борисова [и др.]. - М. : Литера, 2013. - 191 с. : рис. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 175-180. - Прил.: с. 181-185. - 1000 экз.

Данное учебное пособие, предназначенное для студентов высших учебных заведений библиотечно-информационного профиля, предлагает теоретические материалы для освоения курса «Библиотечная реклама».
Пособие - попытка системного подхода к библиотечной рекламе в ее традиционном прочтении и с учетом новых информационных технологий, применяемых в библиотечно-информационной деятельности.
Предложенное учебное пособие, аккумулируя в себе расширенный ряд учебных и научных публикаций по рассматриваемой проблеме, позволит с достаточной полнотой изучить различные аспекты библиотечной рекламы и окажет реальную помощь в освоении теоретических знаний и практических умений специалисту библиотечно-информационного профиля.

     
 

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] : зб. наук. праць / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; редкол.: Т. І. Ківшар (голова) [та ін.]. - К. : Пед. думка, 2008 - .

Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. Л. М. Заліток. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 596 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

     
 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, 1881-2011 [Текст] : 130 років : путівник / редкол.: Н. Ф. Богза (голов. ред.) [та ін.] ; наук. ред.: Т. С. Астапенко, Л. М. Трегуб ; пер. на англ. Н. А. Тищенка ; фот. К. Римарева. - Миколаїв : Шамрай П. М., 2011. - 54 с. : кольор. фот. . - Обкл., тит. арк., текст парал. укр., англ. - 300 экз.

Бібліотека - унікальний інтелектуальний ресурс та відкритий центр знань. На основі її безцінного історичного, культурного надбання та сучасних технологій мешканцям регіону відкриваються широкі можливості для вільного користування колосальним обсягом інформації. Сучасні послуги, відкритий формат співпраці, прагнення до впровадження інновацій дозволяють бібліотеці бути сучасним, доступним, толерант-ним закладом, що сприяє розвитку наукового, інтелектуального, духовного потенціалу громади. Бажасмо шанувальникам мудрості та знань ніколи не втрачати натхнення у пізнанні нового, завжди відкривати нові чудові світи у стінах бібліотеки.

     
 

Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчету [Текст] : [сборник] / ред.-сост. В. К. Клюев. - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - 479, [1] с. : портр., схемы, табл. - (Столетья вестник беспристрастный : юбил. кн. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека" : [в 10 т.] ; т. 5). - Библиогр. в конце ст. - На тит. л. также загл. разд. - 500 экз. - ISBN 978-5-906104-04-5

В предлагаемом издании представлены лучшие публикации журнала «Библиотека» за 100 лет его существования по проблемам экономического развития библиотеки. Подробно отражены такие аспекты библиотечной экономики, как ресурсная база профессиональной деятельности, оценка эффективности и управления качеством работы, дополнительные платныеуслуги, благотворительная поддержка библиотечной сферы, маркетинг в библиотеках и др. Большинство из публикуемых материалов сохраняет актуальность в современных экономических условиях.
Книга адресована руководителям библиотек, сотрудникам органов управления культурой, широкому кругу специалистов, осуществляющих экономическую деятельность в библиотеках, преподавателям, студентам и аспирантам высших учебных заведений

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : зміни та допов. (2010) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ. Б. С. Волох ; підготов. вид. М. Й. Ахвердової, Т. Е. Калініної, Ю. О. Набхан. - К. : Кн. палата України, 2013. - 167 с. - (Програма "Українська книга"). - Алф.- предм. покажч.: с. 121-158. - Алф. покажч. латин. назв: с. 159-167. - 800 экз. - ISBN 978-966-647-186-7

У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010)" подано інформацію про зміни, введені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2010 році.


 

 

Календар подій

      1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23 24 2526272829
30