Статут

СТАТУТ

громадської організації

"Херсонське обласне бібліотечне товариство"

НОВА РЕДАКЦІЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

14114753

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація "Херсонське обласне бібліотечне товариство" (далі - товариство) є незалежною некомерційною громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), професійно пов’язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, а також осіб зацікавлених у розвитку бібліотечної справи для створення відкритого інформаційного суспільства в регіоні та захисту соціальних, професійних, культурних, творчих та інших спільних інтересів членів товариства.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Товариство діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу його членів, демократії та рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Товариство дотримується нейтралітету стосовно партій, громадських рухів і конфесій, керується ідеалами гуманізму, пріоритетом загальнолюдських цінностей, служіння суспільству і державі, діє в інтересах культури та освіти.

1.5. Товариство є неприбутковою організацією та не ставить на меті отримання прибутку в процесі здійснення своєї діяльності.

1.6. Товариство є вільним у виборі напрямів своєї діяльності.

1.7. Товариство тісно співпрацює з державними, громадськими, міжнародними організаціями, фондами, рухами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи та підвищенні соціальної ролі бібліотечної професії, захисті прав бібліотечних працівників.

1.8. Товариство репрезентує інтереси своїх членів у місцевих органах влади і управління, в національних і міжнародних організаціях.

1.9. Повна та скорочена назва товариства:

– повна назва українською мовою: Громадська організація "Херсонське обласне бібліотечне товариство";

– повна назва російською мовою: Общественная организация "Херсонское областное библиотечное общество";

– повна назва англійською мовою: Kherson Regional  Library Association;

– скорочена назва українською мовою: ГО ХОБТ;

– скорочена назва російською мовою: ОО ХОБО.

2. Мета і завдання

2.1. Основною метою діяльності Херсонського обласного бібліотечного товариства є консолідація всіх бібліотечних працівників області для всебічного сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпечення права користувачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних, професійних, творчих та інших спільних інтересів членів Товариства.

2.2. Основні завдання товариства:

– сприяння розвитку і підтримці інтелектуальної свободи шляхом гарантування рівного доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках області знань та інформації в друкованому та електронному форматах;

– сприяння запровадженню високих стандартів забезпечення і надання бібліотечних та інформаційних послуг;

– формування у суспільстві усвідомлення цінності бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги громадськості області до її проблем;

– сприяння правовому та соціальному захисту прав бібліотечних працівників, їх авторитету, честі і гідності, підвищення соціального престижу професії.

3. Напрями діяльності

З метою виконання своїх статутних завдань товариство в установленому чинним законодавством порядку:

3.1. Здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності в регіоні.

3.2. Організовує громадське обговорення актуальних проблем бібліотечної практики, опитування громадської думки, оголошує їх результати.

3.3. Готує пропозиції про внесення змін до нормативних актів та інших документів, які регламентують бібліотечну та інформаційно-бібліографічну діяльність в області, домагається скасування необґрунтованих та некомпетентних рішень адміністративних органів.

3.4. Звертається до місцевих рад, до керівників відомств, підприємств і організацій для захисту прав та інтересів бібліотек, читачів та бібліотекарів.

3.5. Підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, програми народних депутатів, спрямовані на розвиток культури та бібліотечної справи.

3.6. Виявляє і підтримує суспільно значимі ініціативи бібліотекарів, надає організаційну та матеріальну допомогу в їх реалізації.

3.7. Сприяє подоланню відомчих бар’єрів, досягненню єдності та взаєморозуміння бібліотечних працівників бібліотек різних типів; розвитку єдиної регіональної бібліотечної системи як органічної частини інформаційного і культурного середовища області.

3.8. Сприяє підвищенню професіоналізму членів товариства, формуванню середовища професійного спілкування у межах області, міжрегіонального співробітництва.

3.9. Бере участь у наукових дослідженнях в області бібліотечної та інформаційно-бібліографічної справи.

3.10. Проводить соціокультурні заходи та PR-акції з метою формування у суспільстві усвідомлення цінності бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги громадськості до її проблем.

3.11. Розповсюджує досягнення світового досвіду. Проводить конкурси професійної майстерності та читацькі конкурси, заохочує активних читачів, книголюбів, бібліофілів, встановлює призи, нагороди, інші форми заохочення за внесок у розвиток бібліотечної справи в області.

3.12. Проводить науково-практичні конференції, семінари, тренінги, наради, круглі столи та інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності, забезпечує їх матеріалами.

3.13. Здійснює видавничу діяльність на неприбутковій основі.

3.14. Сприяє зміцненню професійної солідарності.

3.15. Виступає з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями про висування кандидатур членів товариства до урядових та інших нагород, присудження звань, премій за досягнення в бібліотечному обслуговуванні населення.

3.16. Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

4. Правовий статус

4.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4.2. Товариство може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунки в установах банків України, в тому числі валютні, мати круглу печатку зі своєю назвою та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються правлінням і реєструються у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, так само як члени товариства не несуть відповідальності по зобов’язаннях товариства.

4.4. За порушення законодавства товариство несе відповідальність, передбачену законами України.

Права та обов'язки

4.5. Товариство має право від свого імені:

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, популяризувати свою мету;

– звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами.

– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності організації та важливих питань державного і суспільного життя;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

– проводити мирні зібрання;

– звертатися з клопотаннями до органів місцевого самоврядування про виділення дотацій на його потреби, на збереження і розвиток бібліотечної справи на Херсонщині;

– отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

– укладати на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу з іншими громадськими організаціями;

– здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України шляхом укладання відповідних угод, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

– представляти і захищати законні інтереси організації та її членів у державних та громадських органах;

– ідейно та організаційно підтримувати інші громадські об’єднання, цілі яких співпадають з цілями товариства, надавати допомогу в їх створенні;

– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації на неприбутковій основі;

– створювати відокремлені підрозділи, відповідно рішення правління;

– володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до законодавства передане йому засновниками, його членами (учасниками) або державою в установленому порядку, набуте як добровільні членські внески, благодійні внески і пожертви від громадян, підприємств, установ чи організацій, отримане як кошти гранту або технічна допомога від неурядових (в т.ч. міжнародних) організацій і фондів,  тимчасово надане у користування, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

– мати у власності, орендувати та надавати в оренду будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, транспортні засоби, обладнання, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення; грошові засоби, акції та інші цінні папери; інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності;

– мати банківський рахунок (в т.ч. валютний), наймати співробітників;

– мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор);

– у будь-який час припинити свою діяльність шляхом саморозпуску або реорганізації;

– здійснювати інші права, не заборонені законом.

4.6. Товариство зобов’язане:

– вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованим в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до законодавства України;

– у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів – подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до законодавства України.

4.7. Товариство не має права порушувати Конституцію України та закони України. За їх порушення товариство несе відповідальність, передбачену законами України.

5. Порядок набуття і припинення членства у товаристві

5.1. Членами товариства можуть бути громадяни України, які досягли 14-річного віку, визнають Статут громадської організації "Херсонське обласне бібліотечне товариство" і добровільно виявили бажання особисто брати участь у вирішенні завдань товариства або підтримувати його матеріально.

5.2. Прийом членів до товариства здійснюється правлінням товариства на підставі особистої заяви.

5.3. Члени товариства сплачують щорічні членські внески у розмірі, який встановлюється і затверджується правлінням товариства.

5.4. Член товариства може вийти з нього у будь-який час за особистим бажанням шляхом подання письмової заяви до правління товариства у термін не пізніше, ніж за місяць до дати виходу.

5.5. Члена товариства може бути примусово виключено з організації рішенням правління у випадку недотримання ним вимог Статуту та/або "Кодексу етики українського бібліотекаря", невиконання своїх статутних обов’язків або рішень конференції, а також у випадку, коли його діяльність дискредитує товариство або суперечить його цілям і завданням.

6. Права і обов’язки членів товариства

6.1. Члени Херсонського обласного бібліотечного товариства мають право:

– обирати та бути обраними в керівні органи товариства;

– брати участь у всіх заходах, які проводить товариство;

– виносити на обговорення товариства та його керівних органів будь-яку ініціативу, яка не суперечить Статуту, вносити пропозиції щодо покращання роботи товариства, критикувати дії виборних органів та їх керівників, висловлювати свою думку щодо політики діяльності товариства;

– користуватись всіма видами допомоги, яку надає товариство;

– добровільно у будь-який час вийти з членів товариства за власним бажанням (за заявою);

– оскаржувати рішення, дії або бездіяльність членів правління товариства в адміністративному порядку шляхом подання скарг до відповідних органів, керуючись нормами чинного законодавства.

6.2. Члени товариства зобов’язані:

– сприяти вирішенню завдань, які визначені у Статуті товариства;

– дотримуватись вимог Статуту товариства, сплачувати щорічні членські внески;

– виконувати рішення, які приймаються керівними органами товариства;

– виконувати інші обов’язки, передбачені нормативними актами товариства;

– не заподіювати товариству або його членам своїми діями або бездіяльністю збитки як матеріальні, так і моральні.

6.3. Члени товариства несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань у порядку, встановленому чинним законодавством України і Статутом товариства.

7. Керівні органи

7.1. Рішення про створення товариства і його Статут приймаються конференцією.

7.2. Керівними органами товариства є конференція та правління;

7.3. Вищим керівним органом товариства є конференція її членів. Конференція може бути звітно-виборною, робочою, надзвичайною:

– звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу на 3 роки правлінням для звіту про діяльність товариства, виборів керівних органів і розробки напрямів діяльності на наступний період;

– робоча конференція скликається правлінням по мірі необхідності для вирішення поточних справ товариства;

– надзвичайна конференція скликається за заявою, підписаною десятою частиною членів товариства для розгляду справ, які не терплять зволікання.

7.4. Члени товариства запрошуються на конференцію шляхом письмового повідомлення (в т.ч. електронною поштою) за місцем роботи або проживання.

7.5. Висунення делегатів на конференцію здійснюється на спільних зборах індивідуальних членів товариства у кількості 1 делегат на 20 осіб. Якщо члени товариства є працівниками однієї організації і їхня кількість менше ніж 20 осіб – вони можуть висунути 1 делегата на конференцію.

Збори індивідуальних членів товариства проводяться на базі публічних бібліотек міста, району або села. Скликають збори директори районних та міських ЦБС або завідувачі центральних районних бібліотек, які виконують функції координаторів товариства. Інформацію про прийняте рішення щодо висунення кандидатів на конференцію координатори відправляють секретарю правління товариства електронною поштою не пізніше ніж за 2 тижні до проведення конференції.

7.6. Робоча конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь не менше 50% делегатів, звітно-виборна та надзвичайна конференція – за наявності 70% делегатів.

У разі відсутності необхідної кількості делегатів конференція призначається вдруге, не раніше ніж через 10 днів.

7.7. Конференція може проводитись дистанційно із використанням сучасних засобів Інтернет-зв'язку.

7.8. Виключною компетенцією конференції є:

– прийняття Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

– затвердження структури товариства, складу правління;

– вибори правління, голови правління та особи, уповноваженої здійснювати реєстраційні дії;

– затвердження звіту правління про діяльність товариства і фінансового звіту;

– затвердження власної символіки (емблеми, іншого розпізнавального знаку, прапора);

– реалізація прав власності на майно та кошти товариства шляхом делегування правлінню товариства функцій поточного управління майном та коштами;

– реорганізація товариства або припинення його діяльності шляхом саморозпуску.

7.9. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів учасників конференції, за винятком внесення доповнень і змін до Статуту та ліквідації товариства. Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації товариства приймаються за наявності не менше 70% голосів учасників конференції.

7.10. У період між конференціями керівництво діяльністю товариства  здійснює правління. Правління товариства є виконавчим органом, який здійснює безпосередньо керівництво справами товариства і складається з голови, його заступника, секретаря, членів правління.

7.11. Правління обирається установчою, звітно-виборною або надзвичайною конференціями прямим (таємним чи відкритим) голосуванням за більшістю голосів. Кількість членів та кандидатів у члени правління визначає конференція. При вибутті члена правління його місце займає кандидат, який одержав на виборах найбільше число голосів.

7.12. Голова правління обирається на конференції прямим (таємним чи відкритим) голосуванням за більшістю голосів.

7.13. Правління обирає зі свого складу заступника голови, секретаря та скарбника. Всі посадові особи правління обираються з числа його членів.

7.14. Правління збирається один раз на рік для визначення напрямків роботи, складання планів та звітів роботи. Правління може скликатися його головою для вирішення поточних справ товариства по мірі необхідності. Засідання правління можуть проводитися дистанційно з використанням сучасних засобів Інтернет-зв'язку.

7.15. Повноваження правління товариства:

– забезпечує виконання рішень конференцій;

– визначає зміст і напрями роботи товариства, складає річні плани роботи;

– організує відокремлені підрозділи (філії, представництва) та здійснює підтримку їхньої роботи, контролює відповідність діяльності відокремлених підрозділів положенням Статуту товариства;

– приймає рішення про співпрацю з іншими організаціями, установами, підприємствами, фондами, рухами;

– приймає індивідуальних членів товариства;

– своєчасно розглядає пропозиції, зауваження та скарги членів товариства, приймає відповідні рішення;

– призупиняє членство в товаристві у випадку недотримання вимог Статуту;

– здійснює поточне господарське управління майном та коштами товариства.

7.16. Повноваження голови правління:

– організовує та здійснює керівництво діяльністю правління;

– забезпечує виконання правлінням рішень і завдань товариства;

– вчиняє дії від імені товариства без додаткового уповноваження;

– репрезентує товариство в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях в Україні та за кордоном, інших організаціях і структурах;

– здійснює фінансово-господарське управління майном та коштами товариства, відкриває рахунки в банківських установах, має право підпису фінансових та інших документів за рішенням правління товариства.

7.17. Засідання правління правомочне, якщо на ньому присутні більше половини його складу, голова або заступник голови. Правління приймає рішення простою більшістю голосів.

7.18. Правління, в особі його голови, звітує про свою діяльність один раз на 3 роки на конференції.

7.19. Члени керівних органів товариства обираються строком на 3 роки і не можуть займати свою посаду більш як два строки підряд.

7.20. Члени правління працюють відповідно до річного плану, представляють товариство у державних і громадських організаціях, вирішують поточні питання діяльності товариства.

7.21. Для контролю за виконанням статутних вимог, фінансової діяльності  та діловодства товариства створюється ревізійна комісія.

7.22. Ревізійна комісія обирається конференцією прямим (таємним чи відкритим) голосуванням простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа делегатів конференції, які не є членами правління. Кількість членів та кандидатів у члени ревізійної комісії визначаються конференцією. При вибутті члена комісії його місце займає кандидат, який одержав на виборах найбільше число голосів. Ревізійна комісія підзвітна тільки конференції.

8. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів товариства та розгулу скарг

8.1. Члени товариства можуть оскаржувати рішення, дії або бездіяльність окремих членів правління товариства шляхом подання відповідної заяви голові правління. Голова правління протягом 2 тижнів має скликати правління для розгляду скарги та повідомити про прийняте рішення члена товариства, який подав скаргу.

8.2. Члени товариства можуть оскаржувати рішення, дії або бездіяльність всього правління шляхом скликання та проведення надзвичайної конференції, яка скликається головою правління за заявою, підписаною десятою частиною членів товариства.

8.3. Члени товариства можуть оскаржувати рішення, дії або бездіяльність правління в адміністративному порядку шляхом подання скарг до відповідних органів, керуючись нормами чинного законодавства.

9. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна

9.1. Фінансові кошти  товариства утворюються за рахунок:

– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань підприємств, установ, громадських організацій і окремих громадян;

– членських внесків членів товариства;

– дотацій або субсидій, отриманих з місцевого бюджету, державних цільових фондів або у межах благодійної (у т.ч. гуманітарної чи технічної) допомоги, що надаються товариству відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВР України;

– інших надходжень, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

9.2. Фінансові кошти товариства витрачаються на:

– оренду приміщень, транспортних засобів та іншого майна;

– оплату штатних та позаштатних працівників;

– впровадження соціокультурних проектів та програм розвитку бібліотек;

– господарчі витрати;

– обладнання, технічне оснащення;

– проведення соціокультурних заходів, професійних конкурсів тощо;

– оплату витрат на відрядження членів правління товариства, які здійснюються з метою вирішення завдань товариства;

– інші цілі, що не суперечать Законодавству України.

9.3. У разі прийняття правлінням рішення про виключення зі складу товариства членів, дії яких дискредитують товариство або суперечать його цілям і завданням, щорічні членські внески не повертаються.

9.4. Товариство у встановленому законодавством України порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

9.5. Доходи (прибутки) товариства або їх частини не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), членами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів правління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.6. Доходи (прибутки) товариства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

9.7. У разі припинення діяльності товариства (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються відповідно закону до доходу бюджету.

10. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення)

10.1. Відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва) створюються за рішенням правління товариства (в т.ч. за ініціативою членів товариства) за територіальною (міжвідомчою в рамках адміністративних районів), відомчою та іншими ознаками.

10.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, крім випадків передбачених Законом України «Про громадські об’єднання». Вони здiйснюють свою дiяльнiсть на основi Статуту товариства.

10.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається правлінням товариства. Він щорічно звітує перед правлінням товариства про свою діяльність.

10.4. Контроль за діяльністю відокремленого підрозділу, відповідність його діяльності положенням Статуту здійснює правління товариства.

10.5. Правління товариства надає відомості про утворені відокремлені підрозділи та про їх закриття до уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до законодавства.

10.6. У разі створення вiдокремлених пiдроздiлів товариства зi статусом юридичної особи, вони мають бути зареєстровані уповноваженими органами з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання».

11. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

11.1. Зміни і доповнення до Статуту можуть вноситись за ініціативою членів товариства (не менше ніж 10% від загальної кількості членів) або у разі невідповідності положень Статуту чинному законодавству України.

11.2. Прийняття змін і доповнень до Статуту є виключною компетенцією конференції (звітно-виборної або робочої).

11.3. Члени товариства запрошуються на конференцію шляхом письмового повідомлення (в т.ч. електронною поштою) за місцем роботи або проживання.

11.4. Висунення делегатів на конференцію здійснюється на спільних зборах індивідуальних членів товариства у кількості 1 делегат на 20 осіб. Якщо члени товариства є працівниками однієї організації і їхня кількість менше ніж 20 осіб – вони можуть висунути 1 делегата на конференцію.

11.5. Збори індивідуальних членів товариства проводяться на базі публічних бібліотек міста, району або села. Скликають збори директори районних та міських ЦБС або завідувачі центральних районних бібліотек, які виконують функції координаторів товариства. Інформацію про прийняте рішення щодо висунення кандидатів на конференцію координатори відправляють секретарю правління товариства електронною поштою не пізніше ніж за 2 тижні до проведення конференції.

11.6. Робоча конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь не менше 50% делегатів, звітно-виборна конференція – за наявності 70% делегатів.

У разі відсутності необхідної кількості делегатів конференція призначається вдруге, не раніше ніж через 10 днів.

11.7. Конференція може проводитись дистанційно із використанням сучасних засобів Інтернет-зв'язку.

11.8. Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту приймаються за наявності не менше 70% голосів учасників конференції.

11.9. Зміни і доповнення, що затверджуються конференцією, подаються для реєстрації до уповноваженого органу з питань реєстрації в порядку,  визначеному чинним законодавством України.

12. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації товариства, а також щодо використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску або ліквідації

12.1. Припинення діяльності товариства здійснюється:

– за рішенням громадського об'єднання шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) товариства;

12.2. Рішення про добровільне припинення діяльності товариства приймається конференцією (звітно-виборною, робочою або надзвичайною), якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів. Конференція приймає рішення про припинення діяльності товариства, створює ліквідаційну комісію або доручає правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії та приймає рішення щодо використання коштів і майна товариства після його ліквідації.

12.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення товариства про саморозпуск розпочинається припинення товариства як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

12.4. Реорганізація товариства здійснюється за рішенням конференції (звітно-виборної, робочої або надзвичайної), якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів. Вона може відбуватися шляхом приєднання товариства до іншого громадського об'єднання такого самого статусу або шляхом надання згоди на приєднання іншого громадського об'єднання до товариства.

12.5. Реорганізація товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

12.6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у частині четвертій статті 27 Закону України "Про громадські об'єднання", розпочинається припинення товариства. З цього часу правління товариства може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього конференцією.

12.7. Примусова ліквідація товариства можлива лише за рішенням суду і тільки за наявності вичерпних підстав.

12.8. Дії правління у разі припинення діяльності товариства (саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду) визначаються законом України "Про громадські об'єднання".

12.9. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, якщо припинена діяльність товариства як юридичної особи та внутрішньо організаційна діяльність товариства і уповноважений орган з питань реєстрації вніс до Реєстру громадських об'єднань запис про припинення діяльності товариства.

Календар подій

 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930