Головна Регіональні бібліотеки Бібліотеки Херсонщини на сторінках професійної преси за 2015 рік Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України

Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України

Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України

У статті розглядаються передумови створення та методика організацїі Регіонального кон­курсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України. За результатами трьох конкурсів (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 років) висвітлюються творчі до­робки методистів і бібліографів бібліотек - учасниць конкурсу (Автономної Республіки Крим, об­ласних, міських та районних). Зокрема, підкреслюється потенціал центральних міських та районних бібліотек у розвитку бібліографічної та методичної справи на Півдні України. Започаткування конкурсу обумовило те, що за часів незалежності України по­ряд з позитивними змінами (відмо­ва від адміністративно-командної системи управління бібліотеками, творча ініціатива бібліотек у задо­воленні соціокультурних потреб населення, активне впровадження інноваційних технологій, в першу чергу, електронних) відбулися і змі­ни негативні (звуження професій­них контактів на рівні свого регіону (області, району, міста), зокрема че­рез брак коштів на відрядження бібліотекарів для обміну досвідом). Результатом стала відсутність ін­формації про творчі здобутки біб­ліотек, навіть із сусідніх областей. Для подолання розриву профе­сійних зв'язків Одеська національ­на наукова бібліотека (ОННБ) імені М. Горького (тоді - державна) орга­нізувала в 2008 році Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне видання обласних бібліотек Півдня України. Метою організаторів, фахівців науково-бібліографічного та науково-мето­дичного відділів "Горьківки", було налагодження контактів з бібліо­графами і методистами обласних бібліотек Півдня України, обмін досвідом з питань підготовки біб­ліографічних і методичних посібни­ків. Тоді це був перший в Україні фаховий конкурс регіонального значення за таким напрямом. Для його організації було розроблено Положення про конкурс та направ­лено листи-запрошення керівни­кам обласних універсальних нау­кових бібліотек Півдня України та до Кримського республіканського закладу "Універсальна наукова біб­ліотека ім. І. Я. Франка". Від самого початку було визначено, що мето­дичні та бібліографічні видання "Горьківки" не братимуть участі б конкурсі, натомість провідні фахів­ці бібліотеки виступають як авто­ритетні судді, які оцінюють творчу майстерність своїх колег. На це да­вав право власний творчий внесок бібліографів і методистів ОННБ імені М. Горького до української бібліографії та методичної справи. Передбачалось, що підсумки кон­курсу, переможці та лауреати бу­дуть оголошені у вересні 2009 ро­ку, коли відбудуться святкові захо­ди з нагоди 180-річчя бібліотеки. Уже в рамках конкурсу 2008-2009 років відбулася зміна форма­ту учасників: поряд з обласними бібліотеками свої видання предста­вили бібліотеки різного рівня, на­приклад: Кримськотатарська біб­ліотека імені І. Гаспринського (Автономна Республіка Крим), Кі­ровоградська обласна універсаль­на наукова бібліотека імені Д. І. Чижевського, обласні юнацькі бібліо­теки (Кіровоградська та Миколаїв­ська), Казанківська центральна районна бібліотека та Очаківська міська центральна бібліотека імені П. П. Шмідта Миколаївської облас­ті, Центральна міська бібліотека імені і. Я. Франка Одеської міської ЦБС для дорослих, Центральна міська бібліотека імені А. Гайдара Одеської міської ЦБС для дітей. Всього у конкурсі 2008-2009 років взяли участь 12 бібліотек, з них п'ять - з Миколаївської області. Одеську область представляли три бібліотеки. Переможцем у номінації "Краще методичне видання" стало наукове видання з питань бібліотекознавст­ва "Бібліотека - свідок і творець іс­торії краю: 110-річчю заснування Кі­ровоградської обласної універсаль­ної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чи-жевського присвячується". Пере­можця в номінацїї "Краще бібліогра­фічне видання" визначено не було. Низку бібліографічних покаж­чиків та методичних посібників бу­ло відзначено дипломами лауреа­тів у різних номінаціях. Серед лау­реатів конкурсу 2008-2009 років згадаємо лише декількох. Найперше - це науково-бібліо­графічний покажчик "Ешреф Шемї-заде: до 100-річчя від дня народ­ження", присвячений життю й творчості класика кримськота­тарської літератури, підготовлений фахівцями Кримськотатарської бібліотеки імені І. Гаспринського та відзначений в номінації "За популя­ризацію культурної спадщини націо­нальних меншин України". Він став першою ластівкою серед видань, надісланих на конкурс. Заслугову­ють на увагу покажчики краєзнав­чого змісту: "Запорізька область: динаміка розвитку (1939-2009)" (Запорізька ОУНБ імені О. М. Горького), який було відзначено як "Кращий краєзнавчий бібліогра­фічний покажчик"; три покажчики з Миколаївської області, відзначе­них у номінації "Моя мала батьків­щина", зокрема "В потомках наше дело отзовется: памятники й памятные места Очаковщины" (Оча­ківська ЦМБ імені П. П. Шмідта). Також було відзначено у різних номі­націях бібліографічні видання Хер­сонської ОУНБ ім. О. Гончара, Ми­колаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, І Кіровоградської ОЮБ ім. О. М. Бойченка, Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського, ЦМБ ім. І. Я. Франка Одеської МЦБС для дорослих. Серед методичних посібників необхідно згадати "Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 4" (Хер­сонська ОУНБ ім. О. Гончара) -"Кращий методичний посібник"; "Портрети бібліотек інформаційної доби" (Миколаївська ОУНБ ім. О. Гми­рьова) - "Краще довідкове видан­ня"; "Формування екологічної культури юнацтва: методичні рекомен­дації з організації екологічних ак­цій" (Миколаївська ОЮБ) - "Краще методичне видання з питань еко­логічного виховання"; посібник "Социокультурная и просветительская деятельность библиотек: из опыта работы Централизованной городской библиотечной системы для детей" (ЦМБ ім. А. Гайдара Одеської МЦБС для дітей) - "За розповсюдження передового біб­ліотечного досвіду роботи з діть­ми". До речі ЦМБ ім. А. Гайдара -єдина дитяча бібліотека, що брала участь у конкурсі. Активна участь бібліотек у кон­курсі 2008-2009 років надихнула організаторів зробити його постій­ним. Враховуючи досвід першого  конкурсу, було доопрацьовано Положення про конкурс (визначено, що тепер це "Регіональний конкурс на краще бібліографічне та мето­дичне видання публічних бібліотек Півдня України", який проходити­ме що два роки; доопрацьовано ор­ганізаційні питання), розроблено Положення про журі, удосконалено технологію оцінки робіт. Відбулися зміни в організації урочистої цере­монії нагородження. Починаючи з 2011 року, урочистості стали час­тиною всеукраїнських семінарів з актуальних питань бібліографії, які Торьківка" також організовує з пе­ріодичністю у два роки. Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне ви­дання публічних бібліотек Півдня України 2010-2011 років став тріумфальним за кількістю учасників та надісланих видань.'У ньому взя­ли участь 18 бібліотек (з них 10 -центральні міські та районні бібліо­теки): 7 бібліотек з Кіровоградської області (Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, Кіровоградсь­ка ОЮБ ім. О. М. Бойченка, Світловодська ЦБС, Новоукраїнська, Гайворонська і Компаніївська ЦРБ. Олександрійська ЦРБ ім. Д. Чижевського), 4 бібліотеки з Одеської області (Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського. Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського, Ренійська ЦРБ, Іллічівська ЦМБ ім. І. Рядченка); по 2 бібліотеки з Херсонської (Хер­сонська ОУНБ ім. О. Гончара, Хер­сонська ЦМБ ім. Л. Українки) та Ми­колаївської (Миколаївська ОЮБ, Баштанська ЦРБ) областей, з Авто­номної Республіки Крим (Кримсь­кий республіканський заклад "Уні­версальна наукова бібліотека ім.!. Я. Франка", ЦМБ ім. Л. Толсто-го м. Севастополя), Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького. У конкурсі взяли участь 59 ме­тодичних і бібліографічних видань. Переможцями у номінації "Краще бібліографічне видання" було ви­значено два покажчики Запорізь­кої ОУНБ ім. О. М. Горького "Зна­менні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2010 р." і "Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2011 р.", а та­кож покажчик Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара "Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы". Перемож­цем у номінації "Краще методичне видання" стало видання Кірово­градської ОУНБ ім.Д. Чижевського "Діяльність інформаційно-ресурс­них центрів Кіровоградської облас­ті: бібліотечні проекти". Головне відкриття конкурсу -вагомий творчий потенціал місь­ких та районних бібліотек. Провід­не місце зайняла Кіровоградська область. Крім методичних і бібліо­графічних видань Кіровоградської ОУНБ ім. Д. Чижевського, було від­значено бібліографічні покажчики Компаніївської ЦРБ "Нові книги" ("Популяризація читання"), Гайво-ронської ЦРБ "Нескорена душа Га­лини Берізки (до 90-річчя від дня народження)" ("Популяризація сучасної української літератури"), Олександрійської ЦРБ їм. Д. Чижевського "Професій багато є на світі, знайди покликання душі" ("Краще оформлення і дизайн"). Методичне видання Новоукраїнсь-кої ЦРБ "МММ - містечко майбут­ніх мам: цільова комплексна про­грама" отримало нагороду у номі­нації "Соціальна робота бібліотеки з населенням". Одещина була представлена бібліографічними покажчиками Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського "Конституція України: еволюція і сучасність: до 1 5-ої річниці Консти­туції України. Вип. 22" (номінація "Актуальність теми, оперативність її висвітлення"); Іллічівської ЦМБ ім. і. Рядченка "Іллічівськ 1973-2010" (серія "Міста і містечка Оде­щини") та Ренійської ЦРБ "Туристи-ческая карта Ренийского района"-номінація "Моя мала батьківщина". Методичні видання Одеської ОЮБ ім. В. Маяковського "Безпека в Ін-тернеті: методико-вебліографічні матеріали: (серія "Академія життя")" та "Віртуальні книжкові виставки: методична скарбничка", представ­лені в електронному форматі (СО), було відзначено у номінації "Інтернет-технології у роботі з читачем". Свій високий рівень методично­го центру підтвердила Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара з аналітико-статистичними матеріалами "Біб­ліотеки Херсонщини через призму паспортизації', відзначеними у номінації "Інноваційний підхід у ство­ренні статистичної бази для аналі­зу бібліотечної справи в області". Покажчик "Чтение как вид речевой деятельности" (КРЗ "Універсальна наукова бібліотека ім. І. Я. Франка") отримав відзнаку у номінації "Попу­ляризація читання". Лауреатом у номінації "Творчий підхід до ство­рення іміджу бібліотеки" стало ме­тодичне видання "Остров сокровищ: портфолио" Миколаївської ОЮБ. Чотири бібліотеки, які взяли участь у конкурсі (Світловодська ЦБС (Кіровоградська область). Се­вастопольська ЦМБ ім. Л. Толстого, Баштанська ЦРБ (Миколаївська об­ласть) та Херсонська ЦМБ ім. Л. Українки), отримали заохочувальні відзнаки. Грамотою було нагороджено директора Кіровоградської ОУНБ ім. Д. і. Чижевського О. М. Гаращенко за організацію участі бібліотек Кіровоградської області у Другому регіональному конкурсі (2010-2011 рр.). Кількість бібліотек - учасників конкурсу 2012-2013 років, порів­няно з попереднім, дещо зменши­лась - 15 бібліотек. Але це не по­значилось на активності централь­них районних бібліотек, що склали більшість (9) учасників. Миколаїв­ську область представляли 7 бібліо­тек (Миколаївська ОУНБ ім. О. Гми­рьова, Баштанська, Березнегуватська, Братська, Веселинівська і Новобузька центральні районні бібліотеки, Снігурівська ЦРБ для дорослих), Кіровоградську область - З ЦРБ (Добровеличківська, Новоук-раїнська, Олександрійська ім. Д. Чи­жевського). Від Одеської області свої доробки на конкурс подали ОУНБ ім. М. Грушевського та ОЮБ ім. В. Маяковського. Традиційно в конкурсі взяли участь Кримська республіканська установа "Універ­сальна наукова бібліотека ім.І. Я. Фран­ка", Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горь­кого і Херсонська ОУНБ ім. О. Гон­чара. Всього на конкурс надійшло 46 матеріалів. Серед них заслуговують на ува­гу методичні та бібліографічні по­сібники, підготовлені районними бібліотеками (18 робіт). Достатньо зазначити, що переможцем конкур­су в номінації "Краще методичне видання" стали "методички" Новоукраїнської ЦРБ (Кіровоградська область): "Одна вона у нас така...": досвід роботи бібліотек району з популяризації рідної мови" та "Оформлення систематичного ка­талогу та систематичної картотеки статей: методичні поради". Тради­ційно в номінації "Моя мала бать­ківщина' відзначилися видання районних бібліотек: бібліографіч­ний покажчик "Березнегуватщина: час, події, долі" (Березнегуватська ЦРБ, Миколаївська область) та ме­тодичне видання "Овіяна народними легендами Братщина" (Братсь­ка ЦРБ, Миколаївська область}. Переможцем у номінації "Краще бібліографічне видання" став покаж­чик Херсонської ОУНБ ім. О. Гонча­ра "Націїі народності Херсонщини: історія та сьогодення". Також було відзначено роботу херсонських бібліографів у номінації "Розкриття фондів бібліотеки" за покажчик "Місцеві газети у фондах Херсонсь­кої обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009". КРУ "Універсальна наукова біб­ліотека ім. І. Я. Франка" представи­ла на конкурс 11 бібліографічних покажчиків, з яких три отримали нагороди: "Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького" ("Бібліографічне видання з мистецтва"), "Чарльз Диккенс" ("Зарубіжна література"), "Современные методики обучения иностранным языкам в школе" ("На допомогу навчальному процесу"). Не залишилися поза увагою бібліографічні покажчики Запо­різької ОУНБ ім. О. М. Горького: у номінації "Краєзнавство" отримали нагороди "Знаменні та пам'ятні да­ти Запоріжжя на 2012 рік" і "Зна­менні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2013 рік"; покажчик "Феномен жіночої прози в сучасній вітчизня­ній літературі" було відзначено у номінації "Популяризація сучасної української літератури". Було відзначено роботу бібліо­графів і методистів Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова: у номінації "Розкриття фондів бібліотеки" отри­мав нагороду покажчик "Періодич­ні видання ХУМІ - поч. XX ст. у фон­ді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гми­рьова", у номінації "Реклама та імідж бібліотеки" - путівник "Мико­лаївська обласна універсальна нау­кова бібліотека ім. О. Гмирьова". Одеську ОЮБ ім. В. Маяковсь­кого, яка на другий і третій конкур­си представила свої видання в електронному форматі, нагородже­но призом глядацьких симпатій. Крім того, у номінації "Моя мала батьківщина" було відзначено електронний огляд "В Одессе хочется жить й творить...". У номінації "Бібліографічне ви­дання з мистецтва" було відзначено бібліографічний покажчик Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського "Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного". Шість ЦРБ (дві з Кіровоградсь­кої області - Добровеличківська та Олександрійська; чотири з Миколаїв­ської області - Баштанська, Веселинівська, Новобузька, Снігурівська (для дорослих), які не отримали дипломи переможців або лауреатів, було нагороджено грамотами. За організацію участі бібліотек Миколаївської області у Регіональ­ному конкурсі 2012-2013 рр. дирек­тора Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова Н. Ф. Богзу було нагородже­но грамотою. Аналізуючи всі три конкурси, необхідно зазначити, що Регіо­нальний конкурс на краще мето­дичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України як засіб підтримки, навіть в умовах економічної кризи, зв'язків між фа­хівцями - методистами і бібліогра­фами публічних бібліотек повністю себе виправдав. Він дав можли­вість розкрити творчий потенціал бібліотек, у першу чергу районних і міських. За ці роки відпрацьовано методику організації та проведен­ня конкурсу, технологію оцінюван­ня видань. До речі, досвід, накопи­чений організаторами конкурсу, був запозичений колегами з облас­них бібліотек Півдня України, які взяли за основу ідею та методику організації фахового конкурсу для бібліографів та методистів і організовують свої локальні конкурси. Все зазначене дає право споді­ватися, що Регіональний конкурс на краще методичне та бібліогра­фічне видання публічних бібліотек Півдня України 2014-2015 років також відбудеться на високому рів­ні, що бібліотеки-учасники презен­тують, незважаючи на складний політичний і економічний стан, свої методичні та бібліографічні дороб­ки. Урочиста церемонія нагород­ження переможців і лауреатів кон­курсу відбудеться 15 жовтня 2015 року в рамках всеукраїнського се­мінару для бібліотекарів "Рекомен­даційна бібліографія в столітті знань".

Арсен Григорян, провідний бібліотекар науково-методичного відділу Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. №1. С.44-47.

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031