за 2013 рік

 


 

Наталя Миколаївна Кушнаренко: біобібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.).- Х., 2010.-163 с.

Запропонований біобібліографічний покажчик містить матеріали про життя, наукову та педагогічну діяльність лідера бібліотечно-інформаційної та документознавчої освіти, доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури, професора Н. М. Кушнаренко.
Мета видання - ознайомити широке коло читачів з науково-педагогічною діяльністю Н. М. Кушнаренко, якомога повніше висвітлити її вагомий науковий доробок у галузі бібліотекознавства, документознавства та інформаційної діяльності.

     
  Хіміч, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програм, підвищ, кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг, центр для бібліотекарів ; Я. О. Хіміч. - К. : Самміт-книга, 2012. - 88 с. Додаток - диск з електронними матеріалами, поданими в авторській редакції.

Посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, розроблений та апробований в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів у межах програми «Бібліоміст». Посібник складається з 8 тем, кожна з яких містить теоретичну частину, практичні завдання, питання до самостійної роботи та список використаної і рекомендованої літератури. До посібника також додається диск з мультімедійними презентаціями по темам та інші навчально-методичні матеріали, необхідні для всебічного вивчення проблеми.
 
     
 

Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: посіб. для бібліотекарів за програм, підвищ, кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-біС Голов. тренінг, центр для бібліотекарів ; І. О. Шевченко, - К.: Самміт- книга, 2012. - 76 с.

Посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та апробований в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів у межах програми «Бібліоміст». Посібник складається з 8 тем, кожна з яких містить теоретичну частину, практичні завдання, питання до самостійної роботи та список використаної і рекомендованої літератури. До посібника також додається диск з мультімедійними презентаціями за темами програми та  іншими навчально-методичними матеріалами, необхідними для всебічного вивчення проблеми.

 

Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - 520 с.

Розглянуто генезу, історичні трансформації, сучасні проблеми та перспективи розвитку ресурсів довідкової біографічної інформації - сукупностей документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо), систематизованих і впорядкованих для швидкого і зручного практичного використання з метою забезпечення потреб суспільства у точних, достовірних історико-біографічних даних про діячів минулого та відомостях про знаних сучасників, необхідних для функціонування сфер освіти й виховання, науки, культури, державного управління.

     
  Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; від. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013.-376с.

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стсфаника та інших наукових бібліотек України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічиого обслуговування, формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань.
     
 

Доторкнись до світу в бібліотеці. Інформаційні матеріали проекту. - Кіровоград, 2011  - 99 с.

До збірника увійшли інформаційні матеріали проекту „Доторкнись до світу в бібліотеці", який Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека реалізувала впродовж червня-листопада 2011 року.
Метою збірки є висвітлення проведення інформаційно-просвітницької кампанії з надання вільного доступу до знань та інформації громадянам з вадами зору в бібліотеці, їх інтеграція в культурний простір міста та області

     
 

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / Міністерство культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. О.О. Мастіпан, ред. З.І. Савіна- К. : НПБ України, 1992.
Вип. 34: / уклад. О.О. Мастіпан, ред. З.І. Савіна. - 43 с.

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено результатам дослідження "Публічні бібліотеки України в соціокультурному просторі регіону", яке було проведене в бібліотеках України в 2006-2008 роках.
Видання адресовано працівникам галузевої соціологічної служби, бібліотекарям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів і училищ культури.

     
 

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України ; Інформ.-бібл. рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кула-ковська; відп. ред. О. С. Онищенко. - К., 2013. - 142 с.

Видання містить історичну довідку про створення та діяльність Бібліотечної комісії (Бібліотечної ради, Інформаційно-бібліотечної ради) НАН України, біографії вчених, які очолювали Раду в різні роки, документи Президії, пов'язані з роботою Ради, перелік затверджених Радою організаційних документів та інструкцій, підготовлених під егідою Ради довідкових видань та інформаційно-аналітичних матеріалів, а також список публікацій у фахових виданнях, що висвітлюють роботу ІБР та бібліотек мережі НАН України.

     
 

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] / Міністерство культури України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України"; М-во культури України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. О.М. Піхур, наук. ред. О.А. Політова- К. : НПБ України, 1974.
Вип. 85
.

Вісімдесят п'ятий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії на окремі видання та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України, а також до провідних бібліотек країни у II півріччі 2012 року.

     
 

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] / Міністерство культури України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України"; М-во культури України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. О.М. Піхур, наук. ред. О.А. Політова- К. : НПБ України, 1974.
Вип. 84.

Вісімдесят четвертий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України, а також до провідних бібліотек країни у І півріччі 2012 року.
Покажчик розраховано на працівників бібліотек різних видів і форм власності, наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.

     
  Покликання - бібліотекар: до 40-річчя вищої бібліотечної осві-ти у Рівному /1. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне: РДГУ, 2011. - 284 с., іл.

Досліджується історія та сучасний стан підготовки бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ Рівного - Рівненському культурно-освітньому факультеті Київського державного інституту культури (1970-78 рр.), Рівненському державному інституті культури (1979-99 рр.), Рівненському державному гуманітарному університеті (з 1999 р.). У книзі представлені також біографічні довідки всіх штатних викладачів фахових кафедр різних періодів, біобібліографічні відомості про професорсько-викладацький склад сучасної кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

     
 

Кучереносов В. Основы фандрейзинга и написания проектов для неприбыльных организаций.-  К., 2007.- 182 с.

В книге рассматривается круг вопросов теоретического и прикладного характера, связанных с фандрейзингом, в частности описание типов неприбыльных организаций, источников их финансирования, стратегий, методов, механизмов фандрейзинга.

     
 

Простягни руку допомоги [Текст] : інформ. бюл. / Г. Добровольська; Управління культури Чернівецької облдержадміністрації, Чернівецька обласна універсальна наукова бібіліотека ім. Михайла Івасюка, Чернівецьке обласне відділення УБА; Упр. культури Чернів. облдержадміністрації, Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка, Чернів. обл. від-ня УБА; передм. М. Довгань- Чернівці : [б. в.], 2012.
Вип. № 1-2: / передм. М. Довгань - 47 с.

Категорія населення з обмеженими можливостями с однією з пріоритетних груп в наданні бібліотечних послуг Чернівецької області. Бібліотечні працівники регіону приділяють посилену увагу до виявлення індивідуальних здібностей, інтересів користувачів з метою залучення їх до суспільного, громадського та культурного життя. Впровадження комп'ютеризації та доступу до Інтернету значно підвищило якість послуг, що надають цій категорії.
 

     
  Школьная   библиотека -   территория   детства  /   Сост. Т.Д. Жукова, Е.В. Головань. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2011. - 496 с.

Материалы книги - зто статьи, авторские программы, дайджесты, обзоры, которые представляют яркий калейдоскоп лучшего инновационного опыта школьных и детских библиотек России.
Главная тема книги - создание комфортной и неагрессивной среды для развития многогранной, творческой личности российского ребенка в библиотеке.
Книга будет интересна школьным и детским библиотекарям, педагогам, детским психологам, родителям, социальным работникам, студентам.
 

     
  Дахно І.І. Патентознавство [текст]: навч. посіб.: / І. І. Дахно - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 318 с.

Навчальний посібник - довідник містить стислу інформацію про історію правової охорони інтелектуальної власності у колишньому СССР та незалежній Україні. Подано матеріал, якого немає в інших підручниках та навчальних посібниках з інтелектуальної власності. Важливою перевагою книги є та, що вона написана фахівцем, якого свого часу доля кинула на державну службу і він належав до кола організаторів патентної справи в Україні. Міститься оригінальний матеріал, відомий автору з огляду на його тодішнє службове становище і понад тридцятирічний досвід у патентній сфері.
Книга може використовуватися при вивченні і викладанні, наприклад, таких дисциплін, як «Право інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Цивільне право», «Господарське право», «Антимонопольне право» тощо.
Дня студентів, науковців, юристів, інженерів, підприємців, творчих працівників та інших категорій читачів.
     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 35 / НАН Укра'їни, Над. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. -К., 2013. - 704 с.

У збірнику зібрано матеріали бібліотечних спеціалістів, зокрема молодих учених, у яких висвітлюється інноваційна діяльність як чинник розвитку сучасних соціальних комунікацій та інформаційне забезпечення науки як метод діяльності науково-дослідних установ; розглянуто українську науку в системі міжнародних документальних комунікацій та взаємодію бібліотек в умовах формування інтеграції у світові інформаційні ресурси.

     
  Наукові праці Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Вип. 34
/НАН України, Нац.б-каУкраїни ім, В. І. Вернадського; АБУ. -К., 2012. - 536 с.

До збірника наукових праць включено статті, в яких досліджуються ресурси бібліотек і їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору; розкриваються ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі; висвітлюється біографіка в сучасному інформаційному просторі.
Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.
 

     
 

Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні: ретросп. бібліогр. покажч. публ. сере¬дини XVIII - початку XXI ст.: у 2 т. Т. 1 / М-во культури України, Над. парлам. б-ка України; авт.-уклад. С. Л. Зворський; у підгот. покажч. брали участь: Л. М. Любаренко, Г. П. Нелипа, А. А. Трокай; склад, та редагування імен, покажч.: Н. В. Єрмакіна, А. А. Трокай, Т. О. Швачка; на¬ук, ред. Л. М. Любаренко; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К., 2013. - 256 с.

Ретроспективний бібліографічний покажчик виходить у 2 томах із суцільною нумерацією 7 286 бібліографічних описів з питань бібліотечної справи та бібліографії. Перший том містить розділи з 1 по 16; другий - із 17 по 24. Хронологічні межі видання - понад 250 років, тобто із 1755-го по 2007 рік. Історично покажчик охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
Перший том містить бібліографічні записи видань і публікацій з питань історії бібліотечної справи в Україні, зокрема в її регіонах та містах Києві і Севастополі; з історії провідних бібліотек країни, спеціальних книгозбірень, бібліотечних мереж та ін.
Видання адресовано науковцям, фахівцям-практикам у сфері бібліотечної справи та бібліографії, викладачам та студентам профільних закладів освіти, а також усім, хто цікавиться історією питання.

     
 

Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні: ретросп. бібліогр. покажч. публ. сере¬дини XVIII - початку XXI ст.: у 2 т. У 2 т. Т. 2 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка Украї¬ни; авт.-уклад. С. Л. Зворський; у підгот. покажч. брали участь: Л. М. Любаренко, Г. П. Нелипа, А. А. Трокай; склад, та редагування імен, покажч.: Н. В. Єрмакіна, А. А. Трокай, Т. 0. Швачка; на¬ук, ред. Л. М. Любаренко; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К., 2013. - 240 с.

До другого тому ввійшли бібліографічні записи видань і публікацій, що висвітлюють історію бібліотечної справи та бібліографії в окремих країнах світу, діаспорних книгозбірень, приватних бібліотек; становлення і розвиток окремих напрямів бібліотечної справи та бібліотекознавства, бібліографічну діяльність, а також присвячені визначним українським діячам та ін.; подаються додатки і допоміжний апарат.

     
 

Бібліотечна Україна в цифрах... [Текст] : стат. зб. / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; підготов. тексту О.В. Зозуля, підготов. тексту Ю.В. Юхневич- К. : НПБ України, 1988.
2011-2012 рр. - 62 арк.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про національні, державні, обласні універсальні наукові, публічні бібліотеки усіх 27 регіонів України за 2011-2012 рр. Інформацію подано на основі «Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури України» за 2011, 2012 роки, що надійшли з регіонів на адресу НПБУ.
За підсумками 2012 року в Україні функціонують 18 031 бібліотека сфери управління та впливу Міністерства культури України, що надають бібліотечні послуги 13 492,2 тис. особам.
Даний збірник розраховано як на спеціалістів бібліотечної галузі, так і стане у добрій нагоді працівникам органів влади та управління.

     
  Ориентация на клиента [программа].- 60 л.- О., 2013
     
 

Міжнародне законодавство у сфері прав дитини.- 170 с.- К., 2006 р.

Ця частина Посібника для тренерів у рамках Українського ресурсного пакету "Адвокація у сфері прав дитини" є підбіркою міжнародних документів, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй та Європейським Співтовариством, а також пояснень до деяких із них щодо результатів роботи органів ООН та інших міжнародних організацій, причетних до ініціювання, вироблення та прийняття міжнародних документів і укладання міжнародних угод ("Виклади фактів", підготовлені органами ООН, коментарі до "Пекінських правил" тощо). Також вміщується коментар Комітету ООН з прав дитини до офіційної Другої періодичної доповіді, яку подавав уряд України як держави-сторони Конвенції про права дитини. У книзі міститься текст Конвенції про права дітей, переказаний дитиною. Щоб отримати інформацію та до¬туп до основного корпусу міжнародних документів, радимо звертатися до електронних сайтів у мережі інтернет.

     
 

Розробка програм для дітей з урахуванням прав людини.- 51 с.- К., 2006 р.

Цей розділ Посібника для тренерів, що є частиною Українського ресурсного пакету „Адвокація у сфері прав дитини" присвячений розгляду схем розробки програм і проектів для дітей, базуючись на основних принципах і підходах прав людини. Він ознайомлює з основними правилами проведення аналізу ситуації стосовно дотримання прав дитини, відповідного вибору цілей і методів роботи для реалізації програм для дітей, а також зупиняється на певних необхідних змінах, які слід провести як в організаціях громадянського суспільства, так і в державних інституціях задля успішного виконання основних принципів Конвенції ООН про права дитини.

     
 

Права людини, права дитини.- 51 с.: табл.- К., 2006

"Дитина   є   батьком   людини"   - і ці слова спадають мені на думку щоразу, коли я звертаюся до чудового ресурсного пакету матеріалів для тренерів у галузі прав дитини. Цей вислів підкреслює важливість піклування про дитину та уваги до неї в ранньому віці для подальшого розвитку її особистості, а в ширшому контексті - для долі всіх націй і того шляху, яким рухатиметься історія людства. Україна не стоїть осторонь світового розвитку, і з розумною вірогідністю ми можемо стверджувати, що здоров'я та якість життя в країні на майбутні десятиліття вже сьогодні визначаються тим, з якою турботою та повагою ми здатні виплекати "покоління X" - нове покоління "інтернет-дітей", яке тільки-но почало розвиватися і чий спосіб мислити і діяти нам, дорослим, важко вважати "нормальним" чи "прийнятним".

     
 

Гуманітарне право і діти в кризі.- 41 с.- К., 2006 р.

Розділ Українського ресурсного пакету „Адвокація у сфері прав дитини", присвячений гуманітарному праву та дітям у надзвичайних ситуаціях, на перший погляд, не торкається безпосередньо української дійсності. Адже вважається, що права дітей вразливі саме в надзвичайних ситуаціях - збройних конфліктах чи стихійних катаклізмах. Але насправді, окрім того, що, на жаль, у сучасному вельми тісному і взаємопов'язаному світі жодна країна не застрахована від таких несприятливих подій, українські „діти вулиці", діти біженців, діти з „неблагополучних" сімей нерідко опиняються в умовах, наближених за рівнем вразливості та й безпосереднього порушення їх прав до воєнних часів.

     
 

Адвокація прав дітей.- 43 с.- К., 2006 р.

Цей  розділ  Українського  ресурсного  пакету "Адвокація у сфері прав дитини" присвячений розгляду планування кампаній адвокації. Він ознайомлює з основними поняттями адвокації та практичним застосуванням її механізму в умовах суспільства, яке перебуває у процесі переходу до більш демократичної форми управління з реальною участю громадянського суспільства.

 

     
  Дати і події, 2014, перше півріччя : календар знамен, дат № 1 (3) / Над. парлам. б-ка України ; уклад.: В. Кононенко (кер. проекту) [та ін.]. - К., 2013. - 156 с. : іл.

Видання Національної парламентської бібліотеки календар знаменних дат «Дати і події» виходить двічі на рік. Його мета - інформування читачів про річниці визначних подій суспільно-політичного, наукового та культурно-мистецького життя.
До цього випуску календаря ввійшли фактографічні довідки про ювілеї видатних особистостей України та світу, які відзначатимуться в І півріччі 2014 р. До нього також включено відомості про дні заснування установ, населених пунктів України, релігійні та професійні свята.
Видання адресовано працівникам закладів культури і освіти, широкому колу читачів.
 

     
  Дати і події, 2013, друге півріччя: календар знамен, дат № 1 (2) / Над. парлам. б-ка Украї¬ни ; уклад. : О. Галганова, В. Кононенко (кер. проекту), К. Науменко [та ін.]. - К., 2013. -139с. :іл.

Календар «Дати і події» містить інформацію щодо пам'ятних подій суспільно-політичного, наукового та культурно-мистецького життя, які відзначатимуться у II півріччі 2013 року. До нього включено також відомості про дні заснування установ, закладів, дати державних, професійних та інших свят, ювілеїв, днів пам'яті тощо.
Видання адресовано працівникам закладів культури і освіти, широкому колу читачів.
 

     
 

Знаменні і пам'ятні дати на 2013 рік/ Херсон, обл. бібл. т-во, ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. О.М.Жогалєва; відп. ред. Л.І.Зелена.- Херсон, 2012.- 73 с.

Обласна бібліотека продовжує випуск календаря "Знаменні і пам'ятні дати на ... рік". У виданні найбільш повно відображені матеріали про ювілеї історичних та культурних діячів, події в Україні. Матеріали по інших країнах представлені лише значними ювілейними датами. Вибірково відображені дати місцевого значення. Для більш повного ознайомлення з останніми радимо звертатися до бібліографічного покажчика "Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2013 рік". При підготовці видання використані "Календар знаменних і пам'ятних дат" (К.), "Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2013 рік" (Херсон), матеріали сайтів ООН.

     
 

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2013 рік: бібліогр. покажч. / ОУНБ; уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена. -Херсон, 2012.-215 с.

У 2013 році виповнюється 40 років з часу започаткування бібліографічного    покажчика    "Знаменні    і    пам'ятні    дати
Херсонщини на ... рік".
У даному випуску відображено документи та матеріали про історичні та культурні події в житті області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя яких пов'язане з Херсонщиною. Мета посібника - допомогти працівникам органів державної влади, бібліотек, клубів, музеїв, засобів масової інформації, екскурсоводам, викладачам, громадським діячам, краєзнавцям у відзначенні знаменних і пам'ятних дат області.

     
 
Ділове досьє директора ЦБС [Текст] / Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонське обласне бібліотечне товариство, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара; Науково-методичний відділ; Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. бібл. т-во, Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара, Наук.-метод. від.; упоряд. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена- Херсон : ХОУНБ ім. О. Гончара, 2006.
Вип. 7: / упоряд. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена - 170 с.

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара пропонує черговий випуск збірника "Ділове досьє директора ЦБС". До видання включені офіційні матеріали: Закони України, накази Міністерства фінансів України, Міністерства культури України, Державного комітету України з промислової охорони праці та гірничого нагляду, що стосуються діяльності бібліотек.
Маємо надію, що матеріали збірника допоможуть в організації роботи ЦБС.

     
 

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на .... рік» видається з 1970 року.

За структурою каталог не відрізняється від попередніх випусків.
Укладачі "Каталогу..." не несуть відповідальності за можливу невідповідність або неповну інформацію про наявність окремих періодичних видань у фондах бібліотек-учасниць, оскільки останні не повідомляють про зміни в них.

 

     
 

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на .... рік» видається з 1970 року.

За структурою каталог не відрізняється від попередніх випусків.
Укладачі "Каталогу..." не несуть відповідальності за можливу невідповідність або неповну інформацію про наявність окремих періодичних видань у фондах бібліотек-учасниць, оскільки останні не повідомляють про зміни в них.

 

     
 

Література про Херсонську область за 2012 рік: бібліогр. по-кажч. Вип. 1 (103) / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. В.Є. Деркач, С.М. Дем'янюк; відп. ред. Л.І. Зелена, - Херсон, 2012. - 55 с. - Видання засноване в 1959 р.

Поточний бібліографічний покажчик "Література про Херсонську область за ..."рік" видається з 1959 року. Як і попередні посібники, покажчик за 2012 рік містить бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси, враховуючи зміни згідно з ДСТУ ГОСТом 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Мета видання - інформувати працівників органів місцевої влади, громадсько-політичні організації, спеціалістів народного господарства, культури та освіти, науковців, краєзнавців про нові публікації з різноманітних питань життя області.

     
  Література про Херсонську область за 2011 рік: бібліогр. по-кажч. Вип. З / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. В.Є. Деркач, С.М. Дем'янюк; відп. ред. Л.І. Зелена, - Херсон, 2011. - 75 с. - Видання засноване в 1959 р.
     
 

Каптерев А.И.
Компьютеризация информационных технологий:
учебное пособие / А.И. Каптерев. - М.: Литера, 2013. - 304 с.

Учебное пособие предназначено для студентов социально-гуманитарного профиля, слушателей курсов повышения квалификации, практикующих информационных специалистов.

     
  Кисловская, Г. А.
Ретроспективная конверсия карточных каталогов:
практ. пособие. — М.: Либерея-Бибинформ, 2009. — 144 с.


Создание электронного каталога на ретроспективную часть фонда входит в число приоритетных задач библиотеки любого типа. В предлагаемом пособии раскрыты основные понятия, связанные с ретроспективной конверсией карточных каталогов.
Анализируется ее состояние в России и за рубежом, выявляются способы переработки карточных каталогов. Дано представление о нормативных и экономических аспектах наиболее типичных методов и операций, о количественных и качественных показателях различных проектов ретроконверсии. Разработан базовый уровень машиночитаемой библиографической записи.
Излагаются основные организационные принципы проведения ретроспективной конверсии в библиотеке любого типа. Особенно подробно обосновываются типовой метод и технология конверсии генерального алфавитного каталога, отражающего фонды широкого гуманитарного профиля, и карточного каталога периодических изданий.
Книга адресована библиотекарям-каталогизаторам, преподавателям и студентам вузов культуры, руководителям библиотек, которым предстоит выбирать варианты ретроконверсии своих каталогов.
     
  Матвеева, И.Ю.
Креативный  менеджмент в библиотеке: 
учеб.-практ.  пособие / И.Ю. Матвеева. - М.: Литера, 2012. - 144 с.


Данное учебно-практическое пособие написано с целью теоретического осмысления содержания и роли креативного менеджмента в библиотечной сфере. В пособии анализируется сущность библиотечного творчества и творческой деятельности, раскрывается взаимосвязь творчества и инноваций, характеризуется структура творческого потенциала, факторы и барьеры креативности библиотечного специалиста. Особое внимание уделяется описанию средств активизации креативности личности.
     
  Пилко И. С.
Технологические процессы в библиотечной работе:
Учебно-методическое пособие. — М.: Либерия-Бибинформ, 2005. — 176с.


В книге представлена технологическая модель библиотеки. Детально охарактеризованы основные библиотечные подсистемы: предметы труда, ресурсное обеспечение, производственные процессы, информационные продукты и услуги и др. Рассмотрены функции технологической службы библиотеки, ее документационное обеспечение, дана оценка эффективности функционирования библиотеки как технологической системы.
Изложение дополнено образцами регламентирующих документов, описанием практического опыта библиотек. Пособие содержит рекомендации по углубленному изучению материала.
Издание адресовано библиотечным специалистам, работникам методических служб библиотек, слушателям системы повышения квалификации, а также преподавателям, аспирантам и студентам библиотечно-информационных факультетов и отделений вузов.
     
 

Бибик С. П., Сюта Г. М.
Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання /
С.  П.  Бибик,  Г.  М.  Сюта;  за ред. С. Я. Єрмоленко. - Харків: Прапор, 2012. - 623 с.

Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань. Словникова стаття містить граматичну та стилістичну інформацію про запозичення, фіксує його значення, що склалися давно, а також ті, що розвинулися в останні роки.
Новизну пропонованої лексикографічної праці визначає подання словотвірних можливостей кожного із запозичень, прикладів уживання слова.
Словник розрахований на широке коло читачів.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): зміни та доповн. (2009)/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2012. - 100 с. - (Програма "Українська книга").

У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2009)" подано інформацію про зміни, уведені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2009 році.
Нові класи подано з їхнім описом, методичними вказівками, примітками, прикладами комбінування та посиланнями.
Вилучені класи подано з посиланням на індекси, в які було перенесено текстові рубрики.
Зміни в класах (формулюваннях рубрик, посиланнях, прикладах комбінування, примітках щодо галузі застосування або методичних вказівках щодо застосування) подано у вигляді виділеного тексту.
Крім змін, у тексті виділено виправлені помилки, допущені у попередніх виданнях Універсальної десяткової класифікації українською мовою.
Для зручності користування, орієнтування в таблицях і пошуку необхідних індексів створено Алфавітно-предметний покажчик до змін і доповнень до УДК (2009), розроблений співробітниками Книжкової палати України.

     
 

Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: зб. наук.-практ. ст. / Упор.: С. Басенко, 3. Савіна. - К.: Грані-Т, 2013. - 140 с., іл.

У збірнику представлено доповіді та виступи науковців, керівників бібліотек, бібліотечних фахівців, видавців, що були оприлюднені на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» за темою року «Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві» 22 травня 2012 р.
Видання адресовано науковцям, працівникам бібліотек різних видів і форм власності, керівникам галузі культури, студентам та тим, кого хвилює проблема читання в Україні.
Матеріали представлені за абеткою прізвищ авторів і відтворюються зі збереженням змісту, стилю та орфографії оригіналів, наданих авторами.

     
  Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / Уклад. Т. Ю. Киричок. - К.: НТУУ «КПІ», 2012. - 128 с. + вклейки (12 с.).

Подано сучасну технічну термінологію мережевих та немережевих електронних видань. Систематизовано знання з термінології для полегшення професійної діяльності у галузі розробки та розповсюдження електронних медіа, а також для зручності користування електронними виданнями. У додатку наведено слова та словосполучення комп'ютерного сленгу, іншомовні слова та словосполучення, від яких походять терміни.
Для всіх, хто цікавиться проблематикою електронних видань.
     
 

Корінний ЇМ. М., Шевченко В.Ф.
Короткий енциклопедичний словник з  культури 
/ Відп. ред. В.Ф. Шевченко, автори: М.М Корінний, В.Ф. Шевченко.- К.: Україна, 2012.- 384 с.

Словник містить тлумачення найважливіших і найчастіше вживаних термінів і термінологічних сполучень, які пов'язані глибинними джерелами української і зарубіжної культури, а також тих, що увійшли в широкий обіг уже в останні роки; наведено короткі біографічні довідки про діячів культури, які справили значний вплив на розвиток духовного життя у світі і, зокрема, в Україні.
Видання розраховане на викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентську і учнівську молодь, працівників культурно-освітніх установ, усіх, хто прагне самостійно оволодіти знаннями про культурні надбання українського народу, всього людства.

     
 

Соціологічні дослідження в бібліотеках: інформ.-аналіт. бюл. / Міністерство культури України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України"; М-во культури України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. Т.І. Богуш, наук. ред. З.І. Савіна- К. : НПБ України, 1992.
Вип. 41. - 39 с. -К.- 2012..

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено вивченню організації обслуговування користувачів в Національній парламентській бібліотеці України. У представлених матеріалах подано результати локального дослідження «Задоволення інформаційних потреб користувачів НПБУ» та розвідки, здійсненої в рамках загальноукраїнського дослідження «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України».
Видання адресовано працівникам галузевої соціологічної служби, бібліотекарям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів і училищ культури.

     
 

Бибик Світлана Павлівна.
Ділові документи та правові папери:
листи, протоколи, заяви, договори, угоди [довідник]. - Х. : Прапор, 2012. - 492 с.

Автори довідника «Ділові документи та правові папери» пропонують Вам відповіді на питання: як адресувати, підписати, датувати, затвердити, погодити тощо документ; а також зразки оформлення загальної управлінської, організаційної, розпорядчої, довідково-інформаційної, контрактної та вузько галузевої документації - договори, угоди та ділові папери, зразки заповнення бланків у господарській, науковій, банківській, зовнішньоекономічній, виставково-ярмарковій діяльності тощо.
Актуальним є представлення пакета документів щодо участі в тендерах, влаштування власної підприємницької, трудової діяльності та короткий коментар про терміни й послідовність їх оформлення за найновішими вимогами.
Важливим є розділ довідника, що розкриває перед бізнесменом, підприємцем, службовцем секрети ділового спілкування: особливості етикету ділового листування, зразки й вимоги до оформлення листа - службового, приватного чи напівприватного до вітчизняного або зарубіжного партнера.

     
 

Волонтерство - шлях до успіху.- 53 с.: фотогр.- Суми, 2011.

Цю публікацію видано в рамках проекту «Волонтерство -шлях доуспіху! Підвищення спроможності центрів європейської інформації», який реалізується СМГО «Центр європейських ініціатив» під егідою Мережі центрів європейської інформації України за підтримки МФ «Відродження»,
Волонтерство в центрі європейської інформації - це
• допомога
• Друзі
• самореалізація
• користь
• навчання
• перспектива
• необхідність
• добровільність
• спілкування
• ініціатива
• досвід
• подорожі
Якщо у тебе є вільний час, бажання, ідеї, ініціативи, приєднуйся до команди волонтерів центрів європейської інформації!

     
  Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; Н АН України, Над. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 254 с.

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, в активізації міжнародних інформаційних обмінів.
Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.
     
  Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 246 с.

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов'язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.
Розрахована на науковців, що працюють у сфері вивчення проблем розвитку інформаційного суспільства, на інформаційних працівників-практиків та широке коло зацікавлених у даній проблематиці читачів.
     
 

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття» (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.): додаток до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К., 2012. - 184 с.


У збірнику зібрано матеріали учасників Міжнародної наукової конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття» (Київ, 9—10 жовтня 2012 р.), у яких висвітлюються актуальні питання участі бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у забезпеченні доступу до правової та соціальне значущої інформації, зокрема участі бібліотечних структур у забезпеченні інформаційного супроводу державного управління в умовах поширення електронних технологій, удосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, ефективного використання бібліотечного інформаційного ресурсу політико-правового спрямування в сучасних соціальних комунікаціях, розширення спектра бібліотечних послуг, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.
Видання адресоване широкому колу працівників інформаційно-бібліотечної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації, для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій.

     
 

Романов Петр Сергеевич.
Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент:
науч.-метод. пособие/ П.С. Романов - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 127 с. - (Библиотекарь и время. XXI век)
.

Начиная с середины 1980-х годов библиотеки испытывают на себе последствия негативных процессов в мировой экономике, в том числе инфляции и увеличения затрат всех типов. Поэтому для отечественных библиотекарей представляет интерес соответствующий опыт зарубежных библиотек, а именно: применение аналитического инструментария к оценке эффективности деятельности библиотечных учреждений; современные подходы к выявлению затрат и определению путей их снижения при помощи элементов финансового менеджмента; трактовки различных методов библиотековедческих исследований в сфере экономики.
Предлагаемое пособие обобщает этот опыт и содержит конкретные рекомендации по его применению.
Издание рассчитано на руководителей библиотек, библиотечных экономистов и финансистов, преподавателей и студентов вузов культуры, ученых-библиотековедов.

     
 

"Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки", Всеукр. шк. методиста.
Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки: матеріали III Всеукр. шк. методиста 7-11 листоп. 2011 р., м. Київ/ Міністерство культури України; уклад. О.В. Зозуля - К. : НПБ України, 2011. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.. - 137 с
.

У збірнику вміщено доповіді та виступи бібліотечних працівників, науковців із України та Росії - учасників III Всеукраїнської школи методиста «Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки». Розглядаються актуальні питання діяльності методичних служб бібліотек різних рівнів; теоретичні та практичні напрацювання бібліотекознавців тощо.
Видання розраховано на бібліотечних фахівців, керівників галузі, студентів.

     
 

Швецова-Водка Галина Миколаївна.
Документознавство: слов.-довід. термінів і понять
: навч. посіб./ Г.М. Швецова-Водка - К. : Знання, 2012. - Бібліогр.: с. 312-317 та в підрядк. прим.. - 319 с.

Словник-довідник містить терміни і поняття, що відповідають програмі навчального курсу "Документознавство". Використано терміни і визначення, подані в різних джерелах, але іноді зі змінами, що відповідають авторському баченню. Посібник складається з термінів та їх визначень, розташованих за алфавітом. Основний текст доповнюють статті, присвячені термінології документознавства, і таблиці класифікації документа, систем документації, літератури, видань. Наводиться також допоміжний тематичний покажчик.
Для студентів спеціальностей "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" і "Документознавство та інформаційна діяльність". Словник буде корисним практичним працівникам документознавчих служб, установ, організацій і підприємств, а також працівникам книжкової справи (видавцям, бібліотекарям, бібліографам) та науково-інформаційних центрів.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О.С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. Н. Автономова- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998.
Вип. 33: [Текст] / ред. Н. Автономова.- 2012.- Електрон. версія - на www.nbuv.gov.ua. - Бібліогр. наприкінці ст.. - 566 с.:рис., табл.

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів, розвитку діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій в Україні, зокрема вдосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, розширення спектра бібліотечних послуг, відповідно до процесів соціокультурної трансформації українського суспільства, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.
Видання адресоване широкому колу працівників інформаційно-бібліотечної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій

     
 

Редькина Наталья Степановна.
ИТ-стратегия библиотеки:
науч. пособие/ Н.С. Редькина; ред. совет: О.О. Борисова - М. : Литера, 2012. - Библиогр.: с. 222-238. - 239 с. - (Современная библиотека).

В монографии «ИТ-стратегия библиотеки» представлены современные тенденции развития информационных технологий и ресурсов, обоснована необходимость их стратегического развития в библиотеках. Предложена структура ИТ-стратегии библиотеки и проанализированы основные ее компоненты: ИТ-инфраструктура, информационные ресурсы и услуги, персонал, включая сотрудников ИТ-служб. Рассмотрены подходы к управлению ИТ-стратегией библиотеки. Приведена методика оценки эффективности ИТ и модель внедрения ИТ с учетом оценки эффективности.
Для широкого круга специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», а также всех, интересующихся проблемами стратегического развития библиотек в области информационных технологий.

     
 

Алешин Леонид Ильич.
Мультимедиа и реклама:
учеб. пособие/ Л.И. Алешин; ред. совет: О.О. Борисова - М. : Литера, 2012. - Библиогр.: с. 360-361 и в подстроч. примеч.. - Интернет-ресурсы: с. 362. - Терминол. слов.: с. 363-374. - 375 с. - (Современная библиотека).

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основные теоретические и практические аспекты создания и дизайна мультимедийных презентаций и рекламных роликов, сайтов с использованием различного программного обеспечения, а также терминологический аппарат и другие сведения.
Пособие предназначено для учащихся, студентов библиотечно-библиографических, информационных, музейных, архивных, рекламных и иных специальностей и специализаций. Оно также представляет интерес для аспирантов, преподавателей и практиков.

     
 

Лобузіна Катерина.
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності:
монографія/ К. Лобузіна; Національна академія наук України; відп. ред. О.С. Онищенко - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - Бібліогр.: с. 221-249. - 249, [1] с.

Розглянуто питання формування, упорядкування та управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань. Показано шляхи вирішення проблеми актуалізації та інтелектуального доступу до масивів історико-культурної та наукової інформації, що зберігається в документальних джерелах бібліотечних фондів. Запропоновано комплексне вирішення завдань ефективного опрацювання знаннєвого масиву багатоаспектних інформаційних джерел, що зберігається в бібліотечних фондах наукових бібліотек і мережевих бібліотечних ресурсах. Викладено технологічні ресурсно-когнітивні засади перетворення її в організовану систему знань за допомогою нових підходів до використання бібліотекознавчих методів і комп'ютерних технологій.
Монографія призначена для широкого кола бібліотекознавців, книгознавців та бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, які беруть участь у процесі обігу знань у суспільстві.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): зміни та доповн. (2007-2008)/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2011. - Алф.- предм. покажч.: с. 95-135. - Алф. покажч. латин. назв: с. 135. - 135 с.

У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007—2008)" подано інформацію про зміни, уведеш в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2007 та 2008 роках.
Нові індекси подано з їхнім описом (рубрикою), методичними вказівками, примітками, прикладами комбінування та посиланнями.
Вилучені індекси подано з посиланням на індекси, в які було перенесено текстові рубрики.
Крім змін, у тексті виділено виправлені терміни й термінологічні сполучення з попередніх видань Універсальної десяткової класифікації українською мовою.
Для зручності в користуванні, орієнтуванні в таблицях і пошуку необхідних індексів створено Алфавітно-предметний покажчик до змін та доповнень (2007-2008), розроблений співробітниками Книжкової палати України.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): основна таблиця : 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2011. - Алф.- предм. покажч.: с. 53-82, 96-104, 132-151. - 151 с. - (Програма "Українська книга").

Друге видання еталонних таблиць Універсальної десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 1998- 2006 рр. Призначено для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): основна таблиця : 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2011. - Алф.- предм. покажч.: с. 255-263. - 263 с. - (Програма "Українська книга").

Друге видання еталонних таблиць Універсальної десяткової кла-сифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 1998- 2006 рр. Призначене для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): основна таблиця : 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова, пер. Б.С. Волох - К. : Кн. палата України, 2011. - Алф.- предм. покажч.: с. 64-94, 106-114, 124-127. - Покажч. латин. назв: с. 128-147. - 147 с. - (Програма "Українська книга").

Друге видання еталонних таблиць Універсальної десяткової кла-сифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 1998- 2006 рр. Призначене для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК): алф.-предм. покажч. (зведений) : до 2-го вид. табл. УДК/ Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; голов. ред. М.І. Сенченко, підготов. М.Й. Ахвердова - К. : Кн. палата України, 2011. - Алф. покажч. латин. назв: с. 679-699. - 699 с. - (Програма "Українська книга").

Алфавітно-предметний покажчик (зведений) до другого видання еталонних таблиць УДК українською мовою складено з урахуванням змін і доповнень за 1998-2006 рр. Покажчик налічує близько 88 тис. рубрик.
Покажчик призначений для пошуку класифікаційних індексів під час систематизації документів у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

     
 

Бібліотечна Україна в цифрах... : стат. зб. / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; підготов. тексту О.В. Зозуля, підготов. тексту Ю.В. Юхневич- К. : НПБ України, 1988.
2010-2011 рр.: [Текст] / підготов. тексту О.В. Зозуля, підготов. тексту Ю.В. Юхневич - 61 арк.

За підсумками 2011 року в Україні функціонують 37 466 бібліотек, з них бібліотеки сфери впливу Міністерства культури становлять більше половини - 18 080 установ, які надають бібліотечні послуги 1 441 500 особам.
Статистичний збірник «Бібліотечна Україна в цифрах» дає повну інформацію про національні, державні, обласні універсальні наукові, публічні бібліотеки усіх 25 регіонів України за 2010-2011 рр. Інформацію подано на основі «Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури України» за 2010, 2011 роки, надісланих регіонами на адресу НПБУ.
НПБУ та укладачі щорічника висловлюють також вдячність бібліотечним установам різних типів і форм власності за збирання, подання даних щодо своїх мереж, що дозволили визначити реальний стан бібліотечного обслуговування населення України.
Даний збірник розрахований як на спеціалістів бібліотечної галузі так і стане у добрій нагоді працівникам органів влади та управління.

     
           

Пашкова Валентина Степанівна.
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати?
/ В.С. Пашкова; Т.О. Ярошенко; Українська бiблiотечна асоцiацiя - К. : Самміт-книга, 2013. - Бібліогр.: с. 44-46 та в підрядк. прим.. - Дод.: с. 47-[64]. - 63, [1] с.

У виданні узагальнені підходи до роботи бібліотек з електронними книгами та пристроями для читання електронних книг - електронними читанками (рідерами). Пояснюється, що таке електронна книга та електронна читанка. Розглядаються правила, процедури та технологічні аспекти роботи з електронними книгами в бібліотеці. Описується зарубіжний досвід і практика роботи в цій царині книгозбірень України. Пропонуються орієнтовні правила користування електронними читанками в бібліотеці, методи реклами нової бібліотечної послуги. Видання призначене для бібліотекарів, викладачів, студентів і всіх, хто бажає зрозуміти підходи до роботи з електронними книгами та електронними читанками в книгозбірнях.

     
 

 Коноваленко, Володимир Володимирович.
     Авторське право у видавничій справі
[Текст]: практ. посіб. для авт., ред., видавців / Володимир Коноваленко; голов. ред. Б.Будний. - Т.: Навч. кн. - Богдан, 2010. - 318 с.: рис., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Дод.: с. 307-312


У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам із будь-яким рівнем знань у галузі авторського права.
З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення.
Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав.
Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

     
 

"Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства", Міжнар. наук.-практ. конф.
Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства:
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка/ Міністерство культури України; уклад. О.П. Куніч, редкол.: В.Д. Ракитянська - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2011. - Бібліогр. наприкінці ст.. - 367 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, з історії розвитку бібліотечної та архівної справи, бібліотекознавства, про роль бібліотек в системі формування культурно-інформаційного простору, нові ресурси і можливості сучасної бібліотеки. Окремий розділ присвячений висвітленню культурної спадщини за допомогою музейних та архівних засобів, впровадженню віртуальних комунікацій в архівній та бібліотечній діяльності. Доповіді та повідомлення публікуються в авторській редакції. Видання призначене для фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також культурологів, істориків, краєзнавців.

     
 

Книга Херсонщини' 2010: анот. кат. місцевих вид./ Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації; уклад. Г.П. Мокрицька, відп. ред. Л.І. Зелена - Херсон : ХОУНБГ, 2012. - Допом. покажч.: с. 49-59. - 62, [1] с.

Даний анотований бібліографічйий каталог "Книга Херсонщини 2010" інформує про місцеві видання, що надійшли до фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара протягом року.
Посібник адресований працівникам органів місцевої влади, громадсько-політичним організаціям, спеціалістам народного господарства, культури та освіти, науковцям, краєзнавцям, працівникам книгарень, бібліотек, фахівцям поліграфічної справи, організаторам книжкових ярмарків, всім, хто цікавиться книгами про нашу область та місцевими виданнями.
У каталозі подано бібліографічні олиси книг та анотації до них.
Частина документів супроводжується візуальним зображенням обкладинок книг.
Матеріали у посібнику систематизовані за схемою таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації для краєзнавчих каталогів. У межах розділів літературу розташовано в алфавітному порядку. Окремим розділом представлені краєзнавчі видання і твори місцевих авторів, що надруковані за межами області та видання, що не ввійшли до попереднього випуску посібника „Книга Херсонщини 2010".

     
 

Беляева Надежда Евгеньевна.
Интернет-ресурсы художественной литературы:
практ. пособие/ Н.Е. Беляева; ред. совет: О.О. Борисова - М. : Литера, 2012. - Библиогр.: с. 107-123. - Прил.: с. 124-142. - 142 с.

В первой главе автором предпринята попытка структурно-функционального анализа литературно-художественных ресурсов Интернета; приведены результаты современных исследований чтения; подводятся итоги обследования молодежной читательской аудитории в рамках использования Интернета; приведены статистические данные посещений сетевых ресурсов художественной литературы. Выявлены присущие читателю и чтению в Интернете характерные черты, возникающие вследствие эволюции чтения и носителей информации, что дает возможность представить портрет изменившегося пользователя и внести коррективы в формы и методы библиотечной работы.

Во второй главе охарактеризованы основные направления работы библиотек с интернет-ресурсами художественной литературы: 1) создание библиотеками литературно-художественных электронных ресурсов; 2) сопровождение библиоте¬ками чтения художественной литературы в Интернете.
В Приложениях приведены списки выявленных и изученных сайтов интернет-ресурсов художественной литературы, статистические данные по их использованию, разработанный автором «Паспорт интернет-ресурса художественной литературы».
Пособие может быть использовано библиотекарями-практиками в процессе обслуживания, студентами, аспирантами и преподавателями вузов культуры при изучении и преподавании курсов библиотечного обслуживания, социологии чтения, а также в системе повышения квалификации библиотечно-библиографических кадров.

     
 

Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к : [збірник] / Міністерство культури України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України"; М-во культури України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. Ю.В. Юхневич, відп. ред. І. Цуріна- К. : НПБ України, 2012.
Вип. 9: [Текст] / упоряд. Ю.В. Юхневич, відп. ред. І. Цуріна - Бібліогр.: с. 47. - 47 с.

Метою збірника є допомога працівникам публічної бібліотеки у виробленні стратегії формування та розвитку корпоративної культури, яка є невідємною частиною сучасного менеджменту в бібліотеці. Видання адресовано фахівцям бібліотек, що прагнуть мислити творчо, та всім, кого цікавить це питання.

     
 

Бібліотекознавство і бібліографія України / Міністерство культури України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України"; М-во культури України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. О.М. Піхур, наук. ред. О.А. Політова- К. : НПБ України, 1974.
Вип. 83: [Текст] : бібліогр. покажч. за II півріччя 2011 р./ упоряд. О.М. Піхур, наук. ред. О.А. Політова - Імен. покажч.: с. 86-97. - Алф. покажч. б-к та ін. установ, інформ. про вид. яких вміщено у покажч.: с. 98-101. - 107 с.

Вісімдесят третій випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України, а також до провідних бібліотек країни у II півріччі 2011 року.
Покажчик розрахований на працівників бібліотек різних типів і форм власності, наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.

     
 

Актуальные проблемы детской литературы и читательского развития юного поколения: материалы Межвуз. науч.-практ. конф. (Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 23 марта 2011 г.)/ сост. А.С. Матвеева, науч. ред. Г.А. Иванова, науч. ред. Л.Я. Зиман, предисл. Л.Я. Зиман - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2011. - Библиогр. в конце ст.. - 167 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря),

На Межвузовской научно-практической конференции, состоявшейся 23 марта 2011 года в Московском государственном университете культуры и искусств, акцент был сделан на двух составляющих процесса приобщения детей и подростков к чтению: развитие теоретических вопросов, связанных с детской литературой, выявление новых, подчас неожиданных аспектов даже в хорошо известных произведениях (актуальные проблемы детской литературы) и поиски новых форм интерпретации, пропаганды, распространения чтения среди детей и подростков (актуальные проблемы читательского развития юного поколения)

     
 

Современное книгоиздание: сб. материалов по проекту "Повышение квалификации специалистов издательского дела стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2009-2011 гг."/ Институт им. Гете; науч. ред. пер. О.С. Ро, пер. А.Н. Серегин, пер. М.А. Рыклин - М. : ШКИМБ, 2010. - 303 с., ISBN 978-5-4160-0006-6

Книга является документальным воплощением проекта «Повышение квалификации специалистов издательского дела стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2009-2011 гг.», мероприятия которого проводят в ряде стран региона: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане на протяжении более трех лет под контролем и при координации Института им. Гёте в Москве. Сборник представляет собой квинтэссенцию многолетнего интенсивного сотрудничества и совместной работы специалистов - представителей издательств из Восточной Европы, Центральной Азии, Южного Кавказа и Гер¬мании. Он включает материалы и отражает опыт, полученный участниками более 60 семинаров, тренингов и круглых столов.

     
 

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т.І. Ківшар; Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського- К. : Пед. думка, 2010.
Вип. 3: Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи [Текст] / Ю.І. Артемов - Бібліогр. наприкінці ст.. - 372 с.

Збірник наукових праць містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Науково-методичні та організаційні  засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (2008-2011 рр.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи» (9-11 листопада 2011р.), в яких розглядаються теоретичні, науково-методичні, організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки й освіти та інноваційного розвитку освітянських бібліотек на сучасному етапі.

     
 

Гранчак Тетяна.
Бібліотека і політична комунікація:
монографія/ Т. Гранчак; Національна академія наук України; наук. ред. Л.А. Дубровіна - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - Бібліогр.: с. 429-468. - Дод.: с. 469-[481]. - 480, [1] с
.

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліо-течних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства, розглянуто соціально-політичний та інформаційний аспекти політичної комунікації, особливості її функціонування, закономірності й тенденції розвитку, окреслено пріоритетні напрями розвитку діяльності бібліотек у системі політичної комунікації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблемою.

     
 

Открытый доступ и открытые архивы информации: ежегод. межвед. сб. науч. тр./ Министерство образования и науки Российской Федерации; редкол.: Я.Л. Шрайберг - М. : ГПНТБ России, 2010. - Библиогр. в конце ст.. - 111 с.

В настоящий сборник включены как уже опубликованные ранее, так и новые статьи по такой важной проблеме развития современных библиотек в условиях информационного общества, как открытый доступ и открытое архивирование научной информации. Цель издания - дать заинтересованному читателю наиболее широкое освещение вопроса: его историю, теорию и практику.
Статьи расположены в  хронологическом  порядке  возникновения и развития вопроса.

     
 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб. / А.С. Онищенко; Национальная академия наук Украины, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Международная ассоциация академий наук; Совет директоров научных библиотек и информационных центров; НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук., Совет директоров науч. б-к и информ. центров; ред. А.А. Свобода, ред. Н.Б. Захарова- К. : НБУ им. В. И. Вернадского, 2000.
Вып. 10: [Текст] / ред. А.А. Свобода, ред. Н.Б. Захарова - На доп. тит. л.: Российской государственной библиотеке - 150 лет. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.. - 356, [2] с

В десятом выпуске сборника помещены статьи, обобщающие результаты научных исследований библиотек, инновационные аспекты их научно-практической деятельности, способствующие модернизации всех структур библиотек, трансформации состава фондов, и, как следствие, изменению процессов и технологий библиотечно-информационного обслуживания.
Особенностью данного выпуска является размещение в нем двух юбилейных рубрик, одна из которых приурочена к 150-летию Российской государственной библиотеки и содержит стагьи ведущих ученых РГБ по актуальным проблемам развития библиотечной сферы в эпоху информатизации; вторая - к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова и помещает материалы изучения редких, прижизненных изданий выдающегося ученого, хранящихся в фондах академических библиотек, а также сведения об оцифровывании на¬учного наследия М. В. Ломоносова.

     
 

Шуминова Ирина Олеговна.
Центральная региональная библиотека:
практический опыт библиотековедческих исследований: науч.-практ. пособие/ И.О. Шуминова; Н.Ф. Потехина; ред. совет: О.О. Борисова - М. : Литера, 2012. - Библиогр.: с. 81-83 и в подстроч. примеч.. - Прил.: с. 84-137. - 142 с. - (Современная библиотека).

Авторы подробно останавливаются на представлении методик, рабочих программ инструментария, итогов таких комплексных исследований, как «Муниципальные библиотеки Астраханской области в условиях реформ» и "Центральная библиоте¬ка в контексте информационных потребностей малого города».
«Символическое место» астраханского библиотечного дела в отечественной библиотечной практике авторы попытались очертить в региональных исследованиях. Определенное место в пособии отводится представлению исследовательской работы «История регионального библиотечного дела в лицах». Исследования социокультурной провинциальной среды представлены авторами в контексте таких работ, как «Астраханские писатели: взгляд на себя со стороны»; «С чего начинается Родина?».
В пособии представлены методики и итоги локальных изучении по темам «Отношение к чтению и библиотеке», «Библиотека и педагог», «Библиотека и проблемы наркомании», «Библиотека и семья», «Спорт- философия жизни» и др.
В приложениях приводятся рабочие программы, социологические анкеты, статистические таблицы, графики, диаграммы, другие материалы, способные оказать практическую помощь любой библиотеке.
Пособие рассчитано на широкий круг специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов высших и средних специальных учебных заведений.

     
 

Лазановський Петро Петрович.
Організація та економіка видавничої справи:
навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ П.П. Лазановський; Міністерство освіти і науки України - Л. : Магнолія-2006, 2010. - Слов.-довід. осн. термінів: с. 144-148. - Бібліогр.: с. 149-150. - 151 с.

У навчально-методичному посібнику розглядається методика розрахунку техніко-економічних показників книжкових видань на стаді? їх видавничого опрацювання, а також практичні питання з вивчення дисципліни „Організація та економіка видавничої справи" у вигляді тилових задач та тестів.
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів базового напрямку підготовки „Економіка та підприємництво" вищих навчальних закладів, навчальними планами яких передбачено вивчення дисципліни „Організація га економіка видавничої справи".

     
 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Л.А. Дубровіна; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; ред. Н.М. Зубкова- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993.
Вип. 15: [Текст] / ред. Н.М. Зубкова - Бібліогр. наприкінці ст.. - 347, [3] с
.

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові джерельні матеріали, досліджують рукописну та книжкову спадщину, що зберігається в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та інших вітчизняних споріднених установ.
Видання репрезентує наукові студії з археографічної та архівознавчої проблематики, зокрема, стосовно пам'яток караманлійського письма, створених упродовж ХУПІ-ХІХ ст. на Кримському півострові або в Надазов'ї; просвітницьких студій піонера української кооперації М.П. Балліна; документальної спадщини видатного гідробіолога Т.С. Петіпи; архівної системи Академії наук УРСР у 1960-1970 роках. Склад та зміст книжко¬вих колекцій та зібрань висвітлюється в статтях, присвячених бібліотеці Острозького єзуїтського колегіуму з її фондом медичної літератури, колекції українського друкованого плаката другої половини 1980-х - початку 1990-х років. Рубрика «Спеціальні історичні дисципліни» представлена дослідженнями з документознавства (документознавчний аспект наукових студій М.В. Левитського) та книгознавства (проблеми атрибуції рідкісних книг-підробок). У збірнику також представлені праці з інноваційних технологій в бібліотечній та архівній справі, публікації документів, рецензії та критика.
Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

     
 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Л.А. Дубровіна; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; ред. Н.М. Зубкова- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993.
Вип. 16: [Текст] / ред. Н.М. Зубкова - Бібліогр. наприкінці ст.. - 544, [3] с.- К.- 2012.

У збірнику репрезентовані студії з архівної та книжкової спадщини, що зберігається в найзначніших за обсягом і складом книго- та документосховищах України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Так, на матеріалах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського здійснено атрибутування псевдоунікального київського примірника видання «Символу віри» Афанасія Александрійського 1717 р., проаналізовано особливості шлюбних панегіриків латинською та польською мовами, висвітлено внесок кооперативної спілки «Дніпросоюз» у справу створення, розповсюдження та популяризації української музики, розкрито документальний склад архівів академіків IX Підоплічка та О.І. Кухтенка, досліджено історію та зміст «Літературного зошита» — літературно-мистецького додатка до заснованої українськими політичними емігрантами в Німеччині 1947 р. газети «Українські вісті». Історію книжкових колекцій та зібрань України представлено статтями, присвяченими вивченню провенієнцій на виданнях з бібліотеки баронів Шодуарів та на переміщених під час Другої світової війни на територію Німеччини книжкових колекціях, видань друкарні Почаївського Успенського монастиря, книгозбірні Почаївської Успенської лаври. Фахові дослідження з кодикології та кодикографії, історіографії, документознавства, біографістики містяться в розділі «Спеціальні історичні дисципліни». Окремі розділи збірника розкривають інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі та збереження бібліотечних та архівних фондів.
Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією.

     
 

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи/ уклад. П.О. Киричок, заг. ред. П.О. Киричок - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - Бібліогр.: с. 5-6. - 895 с. - (Програма "Українська книга").

Інтенсифікація технологічних і видавничих процесів видавничо-поліграфічної справи вимагає компетентності у застосуванні мовних професійних знань для ділового спілкування в галузі та пояснення усталених термінів і словосполучень. Новий український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи забезпечує узгодження загальновживаних та запозичених іншомовних термінів і визначень відповідно до лексичних, граматичних, стилістичних норм української літературної мови й чинних галузевих вітчизняних та європейських систем і стандартів. Видання тлумачного словника покликано вирішити проблеми максимальної адаптації новоутворених термінів та словосполучень в українське мовне професійне середовище.
Для широкої аудиторії фахівців видавничо-поліграфічної галузі, а також філологічної та соціологічної спільноти.

     
 

Бріцин Віктор Михайлович.
Українсько-російський і російсько-український словник = Украинско-русский и русско-украинский словарь: сфера ділового і проф. спілкування
/ В.М. Бріцин; О.О. Тараненко; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України; ред. Н.А. Мошковська - К. : Вища шк., 2011. - 551 с. - (Програма "Українська книга").

Словник містить актуальну лексику української і російської мов, що стосується офіційно-ділової, юридичної, дипломатичної, економічної, комерційно-фінансової та деяких суміжних з ними сфер спілкування. У словнику подано як власне термінологічну лексику, так і загальновживані слова, сталі фразеологічні та синтаксичні звороти, що функціонують у мові зазначених галузей і необхідні для ділових контактів, ведення ділової документації, листування, роботи з нормативно-правовими актами та поточною юридичною документацією, для сучасної економічної, комерційної та банківсько-фінансової діяльності, бухгалтерської справи тощо.
Для широкого кола користувачів.

     
 

 Бібліотека для генерації Google/ Херсон. обл. б-ка для дітей.- Херсон : Наддніпряночка, 2012.- 18 с.

У світ книги тебе запрошує Херсонська обласна бібліотека для дітей, яка була заснована в далекому 1924 році. З того часу щороку 1 лютого ми святкуємо день народження головної книгозбірні для дітей і підлітків у Херсонській області.
Наразі фонди бібліотеки налічують понад 100 тисяч примірників - це і дбайливо збережений фоліант, і глянцевий витвір модерної поліграфії, і публікація в Інтернеті, і електронна книга, «завантажена» ве-рідер або трЗ-плеєр. А ще ж є книжки-іграшки з аудіо- та Зд-ефектами, фільми та мультимедіа на компакт-дисках, яскраві журнали, модернові енциклопедії, цікаві настільні ігри...
Бібліотека існує не тільки в реальному, але й у віртуальному вимірі. Навіть твій читацький квиток - електронний! Однією з перших серед дитячих бібліотек в Україні ми почали надавати безкоштовний доступ до Інтернету.
Та перш за все бібліотека пишається своїм найбільшим здобутком - читачами: майже 20 тисяч дітей і підлітків, які вже не уявляють світу без комп'ютерів і «мобільників», без Інтернету і цифрового відео, та все ж високо цінують насолоду від читання.
Тож чим вирізняється бібліотека для «генерації Google»? Які цікавинки знаходить, щоб привернути увагу сучасних «кібершколяриків» і «просунутих юзерів» до книги й читання? Спробуємо продемонструвати у цьому буклеті. А щоб читати його було не лише корисно, а ще й цікаво, ми майже у кожному розділі розмістили загадки, кросворди, ігри.

     
 

Кильпякова Ирина Сергеевна.
Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ
: науч.-практ. пособие/ И.С. Кильпякова; ред. совет: О.О. Борисова - М. : Литера, 2012. - Библиогр.: с. 92-104. - Прил.: с. 105-126. - 127 с. - (Современная библиотека)
.

Книга раскрывает сущность и содержание библиотечного кадрового менеджмента, его системную целостность.
Основные положения пособия позволят библиотекам определить характер, темпы и этапы развития кадрового менеджмента в библиотеке; разработать систему мероприятий, обеспечивающих инновационные изменения в кадровой работе; создать либо совершенствовать специализированное структурное подразделение по эффективному использованию кадрового ресурса в целях инновационного развития.

     
 

Бородина Валентина Александровна.
Школа летнего чтения: заочная творческая лаборатория/
В.А. Бородина - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2011. - Библиогр.: с. 335-337 и в тексте. - 391 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря).

Материалы книги - своеобразная творческая лаборатория Летней школы чтения в библиотеках. Именно школы, а не организации чтения летом. Это школа учения, обучения, воспитания, развития, социализации и общения в мире Чтения.
Главное назначение школы-лаборатории летнего чтения - активизировать деятельность библиотекарей и библиотек, участвующих в воспроизводстве культуры чтения в России, показать возможности организации читательского развития в условиях летнего отдыха дошкольников и школьников, дать инструментарий повышения качества чтения в форме мастер-классов, практикумов, проектов, обзоров, диагностических методов.
Освоение материала творческой лаборатории повысит профессиональную читательскую квалификацию библиотекаря.
Книга адресована школьным и детским библиотекарям, а также будет полезна учителям школ, воспитателям детских образовательных учреждений, родителям и организаторам летнего отдыха детей.

     
 

«Юморист жесточайший эпохи...» - Василий Фёдоров (1895-1959) : биогр. очерк и библиогр. указ. лит. / ХОУНБ им. Олеся Гончара; автор-сост. О.В. Лянсберг; отв. ред. Л.И. Зеленая. -Херсон, ПАО «ХГТ» 2012. - 52 с.

Издание посвящено жизни и творчеству нашего земляка писателя Фёдорова Василия Георгиевича (1895-1959), покинувшего Херсон в годы гражданской войны. До недавнего времени о нем не было никакой информации. И только в последние годы были изучены архивные документы, переданные вдовой писателя Марией Францевной Фёдоровой (Штефловой) в дар Центральной научной библиотеке Союза театральных деятелей РФ, появились публикации о Василии Фёдорове, издан сборник его произведений «Канареечное счастье». Цель данного издания - дополнить биографию писателя страничками «херсонского» периода его жизни и творчества.

     
 

Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки ... : реком. посіб. / Л.І. Ніколюк, П.I. Рогова; Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського- К. : Корзун Д. Ю., 2012.
на 2013 рік: [Текст] - Імен. покажч.: с. 175-182. - Бібліогр.: с. 183-187. - 188 с.

Упорядковуючи Календар, укладачі врахували зміни, що відбулися в освіті України в процесі її реформування і модернізації, зокрема створення впродовж останніх років нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів України.

     
 

Степан Онисимович Сірополко (1872-1959): біобібліогр. покажч./ Національна академія наук України; уклад. Т.І. Ківшар, наук. ред. В.І. Попик, редкол.: О.С. Онищенко - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - На авантит.: До 140-річчя від дня народж. Степана Онисимовича Сірополка. - 196, [2] с.

Біобібліографічний покажчик містить бібліографію праць Степана Онисимовича Сірополка, а також відомості про життєвий і творчий шлях визначного українського вченого, громадського й політичного діяча. У хронологічній послідовності подано бібліографічну інформацію про масштабний і багатоаспектний науковий та публіцистичний доробок історика освіти, педагога, книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, біографіста, журналіста, редактора.
Видання підготовлено до 140-річчя від дня народження С. Сірополка. Адресовано науковцям, фахівцям освітньої та бібліотечної справи, викладачам і студентам вузів, дослідникам української історії

     
 

Кунанець Наталія Едуардівна.
Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : монографія
/ Н.Е. Кунанець; Міністерство освіти і науки України; ред. О. Чернигевич - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - Бібліогр. в підрядк. прим.. - Дод.: с. 224-232. - Імен. покажч.: с. 233-240. - 241 с., [13] арк. ілюстр. с.

Монографія в хронологічній послідовності відтворює процес становлення, розвитку та функціонування наукових бібліотек, що діяли з кінця XVIII ст. до 1939 року у Львові, як важливих соціокультурних об'єктів. У виданні висвітлено особливості комплектування та опрацювання фондів, їх тематичну спрямованість, проаналізовано склад колекцій та зібрань. Видання розраховане на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.

     
 

Отечественная война 1812 года, 12 (24) июля 1812 - 25 декабря 1812 (6 января 1813)/ авт.-сост. М.С. Андреева, авт.-сост. М.П. Короткова, гл. ред. Т.Д. Жукова - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2012. - Текстовый блок и иллюстрации находятся в одной папке. - Библиогр.: с. 31-32. - 1 папка (32 с. + 8 отд. л. цв. ил.) с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря).

В этот выпуск, помимо исторической справки об Отечественной войне 1812 года и Бородин-ском сражении, вошли: краткие сведения о «двух великанах» - главнокомандующем русской армии Михаиле Илларионовиче Кутузове и императоре Франции Наполеоне; биобиблиографический словарь «Герои Бородина»; сценарии мероприятий; схема книжной выставки, посвященной трём важнейшим событиям военной истории нашей страны: Куликовской битве, Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; кроссворды; викторины.

     
 

Кунанець Наталія Едуардівна.
Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 р.)
: консолід. інформ. ресурс : монографія/ Н.Е. Кунанець; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ред. О. Грабовська - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - Бібліогр. в підрядк. прим.. - Імен. покажч.: с. 428-446. - 446, [12] арк. ілюстр. с.

Монографія консолідує інформаційний контент з історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону, розкриває концептуальні засади функціонування бібліотек різних типів та підпорядкувань на цих землях від XIII ст. в контексті історичного розвитку. У книзі висвітлено особливості мотиваційних чинників їх заснування та функціональні особливості діяльності.
Розрахована на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.

 

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930