Електронні ресурси бібліотеки України на допомогу читанню

Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню

Сьогодні через низку як об'єктивних, так і суб'єктивних причин у багатьох країнах зменшується інтерес до книги, читання, що поступово спричиняє стрімке падіння рівня освіченості та духовності людей. Така тен­денція спостерігається і в Україні. І можна ствер­джувати, що проблема не у відсутності повноцін­ного доступу до книг та державної політики в цій сфері, а в тому, що в українців зникає звичка чи­тати. Тому просування книги та популяризація читання стають нагальною потребою сьогодення.
Бажання читати не виникає саме собою, його необхідно прищеплювати і розвивати, аби поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мис­лити», «жити». Ця проблема вимагає не лише ши­рокого обговорення, а й практичних дій щодо реор­ганізації та переосмислення діяльності сучасних бібліотек як соціальних інституцій, адже однією з основних їх функцій є саме популяризація чи­тання.
Наявність у бібліотеці розгалужених документних фондів, інформаційних ресурсів, сучас­ного сервісу не дає достатніх гарантій щодо їх ак­тивного використання. Потрібні певні заходи з ін­формування про ці ресурси широкого загалу, вміння зацікавити й спонукати наявних і потен­ційних користувачів до активізації пізнавальної діяльності на основі моніторингу їх інформаційних потреб, інтересів, уподобань та запитів, ставлення до фонду та інформаційних продуктів книгозбі­рень. Сучасні реалії змушують ламати існуючі стереотипи, передбачати нові підходи і пріоритети в організації обслуговування користувачів, зо­крема, спрямовані на популяризацію читання у віртуальному просторі.
І тут на допомогу бібліотекарям приходить Інтернет, використання величезних можливостей якого дає змогу привернути увагу користувачів як до зібрань, що зберігаються у фондах книгозбірень, так і до літературних новинок, представ­лених у Мережі і т. ін. Сьогодні публічні бібліо­теки України здійснюють системну діяльність що­до популяризації книги та читання в електронному середовищі:
•  на своїх сайтах активно популяризують кон­кретні твори та їх авторів класиків, сучасних пись­менників, зокрема місцевих літераторів, за допо­могою буктрейлерів, віртуальних книжкових ви­ставок, віртуальних музеїв, скайп-вечорів, літера­турних віталень, тематичних медіа-проектів тощо;
• створюють  повнотекстові  інформаційні  ре­сурси та постійно наповнюють (оновлюють) їх зі­брання  (електронні бібліотеки універсальні, жанрові, тематичні, для певних вікових категорій; електронні читальні зали);
• розміщують у рекламній продукції краєзнав­чі мозаїки, анотовані бюлетені нових книг, реко­мендаційні списки літератури, інформаційні дай­джести, повідомлення про вагомі літературні події в країні тощо;
• допомагають користувачам у виборі худож­ньої літератури,  розміщуючи  експертні  оцінки щодо певних творів;
• представляють інформацію про літературний сегмент Інтернету (сайти письменників, літератур­них об'єднань тощо);
• активно використовують соціальні мережі, відеохостинги, що надають послуги з розміщення відеоматеріалів, використовують переваги блогосфери; мають власні канали на YouTube, де розмі­щують інтерв'ю з авторами, відео з презентацій, буктрейлери;
• впроваджують мобільні технології QR-коди для популяризації книг та авторів;
• застосовують інтерактивні форми підтримання інтересу до читання: опитування, онлайнові вікто­рини за творчістю автора (авторів), рейтинги книг і письменників, голосування;
• встановлюють зворотний зв'язок на своїх веб-сайтах (форуми, гостьові книги), використо­вують електронну пошту, скайп- та чат-технології для виявлення літературних уподобань користу­вачів;
• застосовують  різні  методи  веб-аналітики: аналіз відвідуваності (статистика, тенденції, абсо­лютні й відносні показники); аналіз поведінки від­відувачів на сторінці ресурсу; юзабіліті-тестування (комплекс  заходів,  спрямованих  на  виявлення проблемних питань, що виникають у відвідувачів сайту); бенчмаркінг (порівняння своєї роботи із загальними тенденціями і діяльністю конкурентів за  допомогою  незалежних  дослідних  ресурсів Alexa. Google Trends  та ін.) [14]; запроваджують автоматичну систему моніторингу думки відвіду­вачів за допомогою Wi-Fi (доступ до анкет з крите­ріями оцінювання якості);
• активізують співпрацю з регіональними онлайновими ресурсами та всеукраїнськими медіа для віртуальної популяризації власних фондів.
Однією з найпоширеніших і вже традиційних наочних форм популяризації книги і читання на сайтах більшості публічних бібліотек є віртуальні виставки та інтерфейси для інформування корис­тувачів про нові надходження до фондів.
Перевагою віртуальних виставок є необмеже­ність існування в часі та просторі, можливість розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо- або відеозображення документів, включених в експозицію. Виставки залишаються важливим за­собом популяризації кращих творів, реклами біблі­отеки, її фондів. Так, інформаційною насиченістю відрізняється розділ «Віртуальні виставки» на сайті Тернопільської ОУНБ. У ньому є підрозділ «Рейтинг книг» з рубриками «Світовий Везі», «Український Везі», «Книга відкриття року», «Бестселери авторів Тернопільщини», «Рейтинг періодичних видань», «Книги, видані за фінансової підтримки обласної видавничої ради», виставки «Всеукраїнський рейтинг "Книжка року"» з 2010-го по 2015 р., перша виставка циклу «Літе­ратурне Тернопілля», а також численні виставки різної тематики. Віртуальні експозиції здебіль­шого містять окремі коментарі, бібліографічні описи видань, анотації до них і зображення обкла­динок.
Виходу у світ серії книг місцевих авторів «Поезія і проза Слобожанщини» були присвячені віртуальні виставки Харківської ОУНБ «Сучасна літературна Слобожанщина» і «Розсипані перли Слобожанщини». Сумська ОУНБ розмістила на своєму сайті цікавий за своєю наповненістю і візуалізацією інформаційного ряду розділ «Віртуальні виставки, презентації, буктрейлери». Одеська ОУНБ ім. М. С. Грушевського та Івано-Франківсь­ка ОУНБ ім. І. Франка створили цикли вірту­альних виставок до ювілейних дат письменників України і світу. Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія підго­тувала виставку «Навколо світу за 80 книг, або Подорож на дивані», котра знайомить із творами, дія яких відбувається в різних країнах світу.
Рівненська ОУНБ підтримує створений у 2010 р. сайт «Бібліотека творів авторів Рівненщини» (http://www.on-libr.info), де в електронному фор­маті виставлено книги місцевих авторів, видані в краї та за його межами. У підрозділі «Літературна Рівненщина» (розділ сайту «Читачам») упродовж трьох років подаються підготовлені в різних біблі­отеках області медіа-презентації, присвячені жит­тєвому і творчому шляху письменників області, в рамках акції «Письменницький маршрут».
Віртуальні книжкові виставки, відомості про нові надходження, котрі постійно оновлюються, представлено не тільки на більшості сайтів пу­блічних бібліотек України, а й у блогах їх окремих структурних підрозділів. Так, привертають увагу: блог Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія «Бібліотечна універсалка» з постійно діючою рубрикою «Що чи­тають бібліотекарі»; блог інформаційно-бібліогра­фічного відділу Львівської обласної бібліотеки для дітей «Бібліо-Граф»; блог Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова «Книжковий континент»; рубрика «В гостях у любимых писателей» блогу Одеської ОУНБ ім. М. С. Грушевського «Весь мир через культуру»; блог Рівненської ОУНБ «Порадник читача»; блоги Тернопільської ОУНБ «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» (відділу міського абонемента) і «Бібліотека. Книга. Читач...» (відділу читального залу); блоги Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка «Книжковий простір» (відділу або­немента), «Молодь Буковини читає» (юнацької філії); блог відділу читальних залів Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки «Читальники»; блог Міської публічної бібліотеки м. Вараш Рівненської області «Літературна палітра»; блог Луцької ЦМБ для дітей «Соняшна літературна країна»; блог лі­тературного об'єднання за інтересами Ярмолинецької ЦРБ Хмельницької області «Автограф»; блог Бібліотеки-філії № 4 Полтавської ЦБС «Бібліо Смаколики»; блог Новоодеської ЦРБ Микола­ївської області «Територія читання» (переможець конкурсу серед бібліотек районних ЦБС на кращий блог); блог Бібліотеки-філії № 6 для дорослих м. Луцька «Час читати» (переможець у номінації «Кращий блог міської бібліотеки-філії для до­рослих» в обласному огляді-конкурсі «Бібліотеки Волині у Всесвітній мережі»); блог Бібліотеки ім. М. І. Костомарова ЦБС Шевченківського ра­йону м. Києва «BIBLIO-NIVKI Насолода книгою» про книги, які потрібно прочитати; блог рекомен­дацій книг для читання від бібліотекарів Києва «BOOket від бібліофлористів: бібліотекарі реко­мендують» Публічної бібліотеки імені Лесі Укра­їнки міста Києва та ін. [2].
Бібліотеки спрямовують свої зусилля на ство­рення і популяризацію власних повнотекстових баз даних. Так, Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка очолила список п'яти найуспішніших біблі­отек України за версією культурно-видавничого проекту «ЧИТОМО», який займається саме попу­ляризацією читання. На сайті книгозбірні (розділ «Публікації) до послуг користувачів п'ять випусків щорічника «Книга Закарпаття» (2006-2010). Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію (з відображенням обкладинок багатьох із них), що протягом певного року вийшли в регіоні.
Користувачі Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова мають доступ до «Електронної бібліотеки місцевих видань» (розділ «Ресурси») з підрозді­лами «Дореволюційні книги про Миколаїв шину», «Місцеві дореволюційні періодичні видання», «Місцеві довоєнні і післявоєнні видання», «Сучасні видання місцевих авторів», «Різне» (в цій категорії розміщено електронні версії книг не тільки місцевих авторів, а й надані бібліотеці авторами з інших регіонів). Цей ресурс містить бібліографічні описи, анотації творів, їх повнотекстові версії.
Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у спів­праці з Вінницькою обласною організацією Націо­нальної спілки письменників України реалізує проект «Літературна Вінниччина». На сайті біб­ліотеки створено однойменний підрозділ (розділ «Цифрова бібліотека») з інформацією про пись­менників краю, бібліографією їх творів та літера­тури про них, а також, з дотриманням законодав­ства України про авторське право, надано повні тексти творів місцевих письменників [13].
На сайті Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка (розділ «Медіатека») увазі користувачів пропону­ється електронна бібліотека «Книги онлайн», котра включає твори, надані авторами, документи, зокрема рідкісні видання, з фондів закладу.
З-поміж ресурсів, представлених на сайті Пуб­лічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва (розділ «Електронна бібліотека), повнотекстові версії творів друку містяться в підрозділах «Рідкісні та раритетні видання про Київ», «Художня та галу­зева література».
На своїх сайтах бібліотеки намагаються висвіт­лювати різноманітні аспекти літературного про­цесу. Так, Харківська ОУНБ у підрозділі «Нова харківська книга» (розділ «Ресурси») надає інфор­мацію про видання, що вийшли друком у видавни­цтвах міста. Одним із найцікавіших розділів сайту Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка є БД «Літературні премії», що містить відомості про лауреатів регіональних премій, їх творчий доробок. На сайтах деяких публічних бібліотек представ­лено оригінальні контенти. Родзинкою сайту ОУНБ ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький) є проект «Видатні особистості Кіровоградщини» (розділ «Краєзнавство»), створений на зразок Вікіпедії. В ньому зібрано інформацію про життя і діяльність, світлини, бібліографію, веб-ресурси стосовно близько 200 славетних особистостей, серед яких є й місцеві письменники та літерату­рознавці [15]. Також бібліотека реалізувала проект «Електронний музей книги» (розділ «Цифрова бі­бліотека») з підрозділами: «Рукописи ХV-ХХ століть», «Колекція Олександра Ільїна», «Колекції», «Мистецтво книги», «Земляки». В них містяться фактографічна інформація, лінки на інші ресурси Інтернету, скановані рідкісні видання і рукописи тощо.
Ще один музей книги розміщено на сайті Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (частина бі­бліотечного порталу  - http://museum.lib.kherson.ua/ та проекту «Музей книги» на FасеЬоок - https://www.facebook.com/kherson.book.museum/. Тут можна знайти інформацію про наявні в бібліотеці старо­друки, зразки поліграфічного мистецтва, руко­писні документи, видання воєнної доби (1941-1945), мініатюрні та малоформатні твори друку.
Сайти Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія та Рівненської ОУНБ були переможцями в номінації «Кращий сайт з популяризації читання обласної бібліотеки» у Всеукраїнському конкурсі з популя­ризації читання на сайтах бібліотек України (2015). Так, у розділі «Літературні обрії» на сайті ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія представлено повнотекстові версії публі­кацій із періодичних видань, що висвітлюють роз­виток світової і національної літератур. Аналітичні матеріали стануть для користувачів орієнтиром у виборі книг для читання і самоосвіти.
Привертають увагу медіа-проекти ОУНБ ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький) «Єлисаветградськими шляхами Кобзаря», де зібрано бібліографію та вебліографію про' перебування Т. Шевченка в краї, та «Єлисаветградський абрис. Персони українського театру», що містить мате­ріали з фондів бібліотеки та місцевого краєзнав­чого музею, біографії і біобібліографії визначних особистостей, а також оцифровані твори М. Кро-пивницького, І. Карпенка-Карого (Тобілевича), М. Садовської-Барілотті (Тобілевич) та ін.
Становлять інтерес і представлені на сайті Пуб­лічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва ґрунтовний проект «Творча спадщина Лесі Укра­їнки», котрий вміщує біографію видатної письмен­ниці, повнотекстові версії її творів, перекладів, фольклорних записів, листів, фотогалерею, а також підрозділ «Аудіоантологія української по­езії» з поетично-музичними композиціями за тво­рами видатних українських поетів і композиторів.
Наведені приклади не розкривають усього об­ширу роботи бібліотек у віртуальному середовищі, проте дають уявлення про їх активну діяльність, постійне вдосконалення сайтів, що стають більш інформаційно насиченими. Представлені інформа­ційні продукти мають не лише консультативний характер, а й спрямовані на популяризацію чи­тання для задоволення.
Важливу роль у супроводі читання відіграють веб-списки, бібліографічні, біобібліографічні по­кажчики, віртуальні презентації окремих книг, ре­кламні анотації, повідомлення про літературні події в країні, світі, кінцеві результати різних літературних премій, книжкових конкурсів (рей­тингів).
Одеська національна наукова бібліотека пред­ставляє серії біобібліографічних покажчиків «Письменники Одеси» («В'язовський Григорій Андрійович», «Григорій Дем'янович Зленко» та ін.) та «Літературна Одеса» («О. С. Пушкін в Одесі», «М. В. Гоголь в Одесі», «Леся Українка в Одесі» тощо) в підрозділі «Електронна бібліотека» розділу «Ресурси».
Своєрідним авторитетним джерелом інформації є вміщені на окремих саитах розділи з відомостями про книги, популярні серед читачів, користувачів, бібліотекарів. Розділ «Що читають користувачі бі­бліотеки?» є, наприклад, на сайті Дніпропетров­ської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Тут можна знайти відомості (оновлюються щомісяця) про рейтингові видання, що є своєрідним каналом поінформованості та певним орієнтиром для відвідувачів сайту при ви­борі цікавої літератури.
Житомирська ОУНБ ім. Олега Ольжича для широкого інформування користувачів розмістила на своєму сайті два випуски поточного бібліогра­фічного списку «Художні твори, надруковані в журналах». На головній сторінці сайту Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з-поміж поточної інфор­мації можна знайти блоки, присвячені літера­турним новинкам, «Читаю сам і раджу вам!» та «10 книг, що стали сенсацією».
Новим ресурсом сайту Черкаської ОУНБ ім. Т. Г. Шевченка є розділ «Бібліогід» з підрозді­лами: «Світ визначає кращі книги»  з інформа­цією про лауреатів міжнародних премій, їхні твори; «Книжковому гурману», де у вигляді відеоролика представлено найпопулярніші книжки сучасних авторів з благодійного фонду, створеного в бібліо­теці; «Журнальна зала», котрий містить огляди лі­тературних новинок, що побачили світ на сто­рінках вітчизняної та зарубіжної художньої періо­дики; «Буктрейлери», в якому можна переглянути відеорозповіді про книжки.
Іноді певні твори виходять за орбіту читацьких інтересів, про них просто забувають. І це стосу­ється навіть класичної, улюбленої багатьма поко­ліннями читачів літератури. Нагадати користу­вачам про такі видання покликаний розділ сайту Сумської ОУНБ «Забуті книги».
Деякі публічні книгозбірні розміщують на саитах інформацію про наявні в їх фондах іменні колекції. Прикладом цього може слугувати розділ «Колекції» на сайті Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва, у фонді якої зберігаються колекції В. Китастого, Д. Степовика, С. Лифаря. Ресурс містить інформацію про власників цих зі­брань, книжки, що до них входять.
У користувачів публічних бібліотек України є можливість долучитися до визначення переможців різних регіональних конкурсів, пов'язаних з літе­ратурою, читанням, або стати їх учасниками. Так, любителі книги можуть віддати свій голос у конкурсі «Краща книга Рівненщини», заснованому у 2009 р. Рівненським обласним відділенням Укра­їнської бібліотечної асоціації. Щоб проголосувати, потрібно зайти на сайт Рівненської ОУНБ (http://libr.rv.ua/ua/read/12-best-book/) або в групу «Краща книга Рівненщини-2017» на FасеЬоок (https://www.facebook.com/groups/471111253070776/).
Популяризація книги і читання, зміцнення та поліпшення іміджу бібліотек стали цілями фото-конкурсу «Життя як книга» (http://libkor.com.ua/index.php?id=7&sid=5), оголошеного Чер­нігівською ОУНБ ім. В. Г. Короленка. Лауреатів визначали за такими номінаціями: «Читаюча лю­дина» (у побуті, навчанні, на природі, в незвичних ситуаціях), «Літературні герої оживають на світ­линах», «Діти і книги» (читання з пелюшок), «Гумористичні фото».
Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки вже ввосьме проводить літературний конкурс «Неповторність», мета якого піднесення творчої активності мо­лоді, виявлення, підтримка та розвиток молодих літературних обдаровань, активізація роботи літе­ратурних гуртків, допомога авторам-початківцям, формування у них глибокої пошани до рідного слова.
Дніпровська центральна міська бібліотека за підтримки управління культури та мистецтв міської ради і сайту Gorod.dp.ua у 2011 р. започат­кувала Всеукраїнський літературний конкурс «Лі­тературна надія Дніпра» для молодих авторів, які пишуть українською мовою, та Всеукраїнський конкурс на кращий поетичний твір про м. Дніпро «Чарівне місто над Дніпром». Роботи конкурсантів оприлюднюються в Інтернеті (http://gorod.dp.ua/news/, http://www.library.dp.ua) та на ви­ставці творів конкурсантів у ЦМБ.
Практично кожна з досліджуваних публічних бібліотек, насамперед ОУНБ, розвиває різні клубні форми роботи. Про діяльність літературних клубів та бібліокафе поінформовано на веб-сайтах Пол­тавської ОУНБ ім. І. Котляревського («Клуб люби­телів поезії»), Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова («В гостях у дев'яти муз»), Черкаської ОУНБ ім. Т. Шевченка (бібліокафе «Візаві») та ін.
Для просування книги і читання, постійного розміщення інформації про різноманітні літера­турні заходи вітчизняні публічні бібліотеки ак­тивно використовують соціальні мережі (Fасеbоок, ВКонтакте, Twitter, Flickr) та блоги. Ці сервіси дають змогу легко створювати, змінювати і публі­кувати контент будь-якого роду (текст, відео, аудіо).
Соціальні мережі є дуже комфортним місцем для читачів, які не шукають професійної критики, не надто пильно стежать за літературним про­цесом, проте багато читають і люблять говорити про книжки. Тут можна знайти й однодумців, і близькі до власних інтересів видання, і, власне, той читацький простір, якого не вистачає на решті соціальних майданчиків. З огляду на це з 2015 р. Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія надає користувачам можливість заходити на свої сторінки в соціальних мережах через посилання «Бібліотека в соціальних медіа». Ці ресурси бібліотека активно вико­ристовує для популяризації книги і читання, зо­крема у FасеЬоок, сторінки «Книгалактика» Центру художньої літератури, «Книжковий сомельє он-лайн"», «Абонемент на Байкальській».
У 2014 р. фахівцями Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва було проведено віртуальний конкурс читців творів Великого Кобзаря. Усі охочі мали змогу записати на відео своє виконання по­езій Т. Шевченка. Загалом було відредаговано та представлено в соціальній мережі Fасеbоок 12 відеороликів. Кращі відеопрочитання було розміще­но на сайті бібліотеки [13].
Серед новітніх засобів промоції читання слід згадати і створення власного каналу на YouTube, активне використання засобів інтернет-комунікацій та мас-медіа, розроблення буктрейлерів, флешбуків. Офіційні канали на  YouTube мають небагато публічних бібліотек, зокрема Житомир­ська ОУНБ ім. Олега Ольжича, ОУНБ ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький), Рівненська ОУНБ. На жаль, усвідомлення важливості цих ресурсів бібліотечними працівниками відбувається по­вільно і вони використовують послуги відео-хостингу лише для відеосюжетів про діяльність своїх закладів.
Однією з форм популяризації книг є й буктрейлери. Ознайомитися з ними можна як на сайтах книгозбірень, так і в їх блогах, зокрема, рубриках «Буктрейлери», «Бібліогід», «Відегалерея».
Флешбук це книжковий флешмоб в Інтернеті, знайомство з виданнями за фрагментам тексту в соціальних мережах, створення сторінок улю­блених книг, запрошення на них своїх друзів та передплатників, знайомство з книгою через ци­тати, ілюстрації, особисті переживання та іншу інформацію про книгу. Для бібліотек створення флешбуків відіграє неабияку роль, адже так можна дізнатися про літературні новинки, які є популяр­ними серед різних категорій читачів і які важливо мати у фондах книгозбірні. Наприклад, у мережі ВКонтакте діє група Житомирської ОБЮ, де ство­рено флешбук «Літературний букет».
Промоції публічними бібліотеками книги і чи­тання сприяє тісна творча співпраця зі ЗМІ. На­ведемо деякі приклади такої взаємодії.
Активізувалося співробітництво Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка із обласними онлайновими ресурсами та всеукраїнськими медіа. Більшість онлайнових видань Закарпаття регу­лярно публікують інформації працівників бібліо­теки, а також роблять репости зі сторінок бібліо­теки в соціальних мережах. Відеосюжети щодо заходів в ОУНБ транслюються на телеканалах «Тиса-1», «21 канал», «М-студіо», «Уж-інформ» та «24 канал». На телеканалі «Тиса-1» працівники бібліотеки проводять бібліографічні огляди із циклу «Бібліоревю». Набув популярності серед віртуальних користувачів і канал в  YouTube Виноградівської ЦРБ. За допомогою Веб 2.0 кни­гозбірня представлена в соціальних мережах ВКонтакте, Fасеbоок та блогом «Відділ художньої літератури Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потуш­няка».
Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка роз­міщує щотижневу інформацію в інтернет-виданні «Правда.if.uа» (новини Івано-Франківська). Ре­портажі стосовно проведених заходів подаються на сайтах ОДА й управління культури, національ­ностей і релігій та ін. [1].
Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія готує репортажі про значні події, що відбуваються в бібліотеках краю та за його межами, для місцевих видань: «Днепр вечерний», «Наше місто», «Вісті Придніп­ров'я», «Зоря». В ефірах обласного радіо та теле­бачення анонсуються заходи, які проходитимуть у бібліотеці [11].
Житомирська ОУНБ ім. Олега Ольжича ви­світлює свою діяльність на шпальтах обласної громадсько-політичної газети «Житомирщина» та щотижневої газети «Місто». На веб-сайті книго­збірні є підрозділ «Бібліотека у ЗМІ», що містить бібліографічні описи та анотації статей, почи­наючи з 2010 р., та скановані публікації з 2011 р. Фахівці закладу тісно співпрацюють з Першим Житомирським інформаційним порталом, де роз­повідають про цікаві форми і методи популяризації художньої та популярної книги, нове в обслугову­ванні користувачів, бібліотечні акції, конкурси тощо.
Інновацією Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара стало впровадження суспільного радіомовлення. Підготовлені та випущені в ефір програми, присвя­чені промоції читання (в т. ч. он-лайн), транслю­ються на інтернет-радіо «РадіоКавун», в аудіоблозі «Книжкова шафа» та на загальнодоступних регіо­нальних громадських сервісах розміщення подкастів. Працівники бібліотеки беруть участь у те­левізійних програмах («Таврійські новини», «Вечірня студія», «Скарбниця Таврійського краю», «Починайте день з нами», «Ранок з ВТВ»), готують новини і тематичні сюжети на телеканалі «ККАТУ» та ін. Найцікавіші пости поширюються на веб-сайтах Херсонської міської ради, управління куль­тури Херсонської ОДА та благодійного фонду «Об'єднання» [9].
Бібліотеки активно долучаються до процесу впровадження та використання QR-кодів (QR скорочення від  Quick Response ( «швидкий відгук»), які є ефективним засобом надання додат­кової інформації користувачам, а також інших ін­новаційних технологій, що сприяють популяри­зації книг, авторів, бібліотек. QR-коди це ефек­тивний сервіс, що забезпечує мобільний зв'язок між паперовими книгами та онлайновим світом. Він допомагає отримувати доступ до потрібної ін­формації без необхідності вручну вводити запит на комп'ютері [5]. Так, у Дніпропетровській ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія реалізується проект «Читай формат не має зна­чення» (http://www.libr.dp.ua/QR/QR-proect.htm), коли всі охочі можуть прочитати на своєму мобільному пристрої кілька сторінок із запропоно­ваних творів і вирішити, чи читати всю книгу.
Пропонований огляд діяльності публічних бі­бліотек України з популяризації книги і читання у віртуальному просторі аж ніяк не претендує на всеохопність і вичерпність. Він хіба що дає розу­міння того, що зазначена проблема є комплексною і актуальною. Аналіз показав, що застосування в бібліотечній роботі безмежних можливостей Інтернету це не тільки віяння часу, а й об'єк­тивна необхідність. В умовах інформаційного су­спільства саме бібліотеки як сучасні інформацій­но-комунікаційні центри стають своєрідними про­відниками в інформаційному морі, сприяють інте­лектуалізації суспільства.

Список використаної літератури

1. Бабій Л. В. Бібліотечна справа на Івано-Франківщині: мину­ле і сьогодення /Л. В. Бабій // Карпатські бібліотечно-краєзнав­чі студії : зб. пр. / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; наук. ред. О. Б. Гуцуляк.    Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. Вип. 1. С. 161164.
2. Бібліотекар як учасник процесу читання та його популяри­затор [Електронний ресурс) / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. М. Талалаєвська]. Текст, дані. Київ, 2016. 43 с. Режим доступу:  http://nmo.lib.kherson.ua/files/nmo/File/Novunu/reading.pdf (дата звернення: 04.07.2016). Назва з екрана.
3. Бібліотеки України [Електронний ресурс] // Бібліотечному фахівцю : [сайт] / [наук.-метод. від. НПБУ]. Текст, дані. Режим  http://profy.nplu.org/ (дата звернення: 08.08.2016). Назва з екрана.
4. Бобало О. Комунікативні стратегії : навч. план  / Олена Бобало. Львів : Вид-во Львів, політехніки, 2015. 344 с. (Серія «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 7).
5. Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: QR-код / Вікторія Бондаренко // Бібл. вісн. 2014. № 6. С. 2832. Відомості доступні також в Інтернеті:  http://: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ bv_2014_6_8.
6. Вовк А. Некролог по культуре чтения [Электронный ре­сурс] / Алла Вовк // ФОКУС : [сайт]. Текст, дан.   Режим доступа:    https://focus.ua/society/321426/   (дата   обращения: 29.06.2016). Загл. с зкрана.
7. Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для  представлення  бібліотечних  продуктів  і  послуг  / Т. Гранчак // Бібл. вісн. 2016. № 1. С. 1829. Відомості доступні також в Інтернеті:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/ bv_2016_l_5.
8. Дзуровчик О. М. Інтерактивний простір сучасної бібліотеки як засіб залучення населення до читання / О. М. Дзуровчик // Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності : мате­ріали   «круглого  столу»,   присвяч.   70-річчю  Закарпат.   ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. обл. держадмін., За­карпат. обл. універс.  наук,  б-ка ім. Ф.  Потушняка ;  уклад.: Л. 3. Григаш : відп. за вип. О. А. Канюка. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. С. 4042.
9. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2015 рік / Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара. Херсон, 2016. 101 с.
10. Івашина А. Читацькі звички українців: соціологічні дослі­дження останніх років [Електронний ресурс] / А. Івашина // ЧИТОМО : [сайт]. Текст, дані. Режим доступу: http://: http://www. chytomo.com/news/chitacki-zvichki-ukraiinciv-sociologichni- doslidzhennya-ostannix-rokiv (дата звернення: 29.06.2016). Назва з екрана.
11. Інформаційно-аналітичний звіт 2015 / КЗК «Дніпропетров­ська  обласна  універсальна  наукова бібліотека  ім.  Первоучите­лів слов'янських Кирила і Мефодія» ; [упоряд.: Т. О. Абраїмова та ін.]. Дніпропетровськ : КЗК «ДОУНБ», 2016. 272 с.
12.   Мар'їна   О.   Бібліотека  в  медіапросторі   сучасності   / О. Мар'їна // Вісн. Кн. Палати. 2016. № 3. С. 1720.
13. Пояснювальна записка про діяльність Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва у 2014 році / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Вінниця, 2014. 127 с.
14. Ситник О. Методи комунікативності композиційно-графіч­ного моделювання невинних інтернет-ресурсів / О. Ситник // Вісн. Кн. палати. 2016. № 3. С. 4648.
15. Ткаченко О. Інформаційно-бібліографічна діяльність біб­ліотек: сучасні пріоритети та акценти [Електронний ресурс] / О. Ткаченко  //  Бібліотечна орбіта Кіровоградщини  : зб. ст. Вип. 6 / Комунал. закл. «Обласна універсальна наукова бібліоте­ка ім. Д. І. Чижевського» ; упоряд. Козлова В. А. Кіровоград, 2014. С. 161167. Режим доступу: http://library.kr.ua/ bibsprava/orbita6.pdf (дата звернення:  14.07.2016). Назва з екрана.

О. Біпик, завідувач сектору Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого   // Бібліотечна планета. – 2017. – №1 (75). – С.16 –21.

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031