за 2016 рік


 

 

 

Авторське право для бібліотекарів [Текст] = Copyright for Librarians : підручник / пер. з англ. О. Васильєва. - К. : ФРАКСІМ, 2015. - 194 с. - Глосарій: с. 153-194. - Інтернет-ресурси наприкінці модулів. - 150 экз. - ISBN 978-966-7792-03-9.

У підручнику «Авторське право для бібліотекарів», розробленому Центром Беркмана для Інтернету та суспільства при Гарвардському університеті у співпраці з Міжнародною фундацією «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL.net), розглядаються базові питання законодавства про авторське право різних країн світу, основні аспекти авторського права, що стосуються бібліотечної діяльності та напрями розвитку авторського права у контексті інформаційно-бібліотечної діяльності. Видання розраховане на працівників бібліотек, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

     
 

 

Бібліотечна Україна в цифрах... [Текст] : стат. зб. : щорічник / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 1988 - .

2013-2014 рр. / зб. підгот. О. П. Лахно. - 2015. - 61 с. : табл. - Табл. надрук. з одного боку арк.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про національні, державні, обласні універсальні наукові, публічні бібліотеки 23 регіонів України за 2013-2014 рр. Інформацію подано на основі "Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури України" за 2013, 2014 роки, надісланих регіонами на адресу НПБУ. За підсумками 2014 року в Україні функціонують 15 987 бібліотек сфери управління та впливу Міністерства культури України, які надають бібліотечні послуги 11 323,3 тис. осіб.

     
 

Бібліотечна Україна в цифрах... [Текст] : стат. зб. : щорічник / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 1988 - .

2012-2013 рр. / зб. підгот. О. П. Лахно. - 2014. - 63 с. : табл. - Табл. надрук. з одного боку арк.

Статистичний збірник "Бібліотечна Україна в цифрах" дає повну інформацію про національні, державні, обласні універсальні наукові, публічні бібліотеки усіх 27 регіонів України за 2012-2013 рр. Інформацію под.чьо на основі "Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури України" за 2012, 2013 роки, надісланих регіонами на адресу НПБУ. За підсумками 2013 року в Україні функціонують 18001 бібліотека сфери управління та впливу Міністерства культури України, які надають бібліотечні послуги 13 384,8 тис. осіб.

     
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : зміни та допов. (2011) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. c укр. Б. С. Волох ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. - К. : Кн. палата України, 2015. - 142, [1] с. - (Програма "Українська книга").

У виданні "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011)" подано інформацію про зміни, введені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2011 році.

     
 

 

Короленківські читання, міжнар. наук.-практ. конф. (17 ; 2014 ; Харків). Короленківські читання 2014. "Бібліотеки, архіви, музеї : формування цифрового регіонального простору" [Текст] : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бiбл. асоц." ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова. - Х. : [б. в.], 2015. - 289 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірник містить доповіді та повідомлення XVII міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2014», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору». Висвітлено питання, розглянуті на пленарному засіданні конференції, першій секції, на тему «Цифровий контент бібліотек, архівів, музеїв у контексті інтеграції культурних  наукових надбань людства», та другій - «Документи! пам'ятки у бібліотеках, архівах, музеях: регіональний цифровий вимір». Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та інших працівників сфери соціальних комунікацій.

       
 

Бібліотечна журналістика [Текст] : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бібл. асоц." ; уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко. - Х. : [б. в.], 2015. - 286 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Методичні матеріали, підготовлені фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка, призначені для бібліотекарів, які опановують ази журналістки. У межах реалізації проекту «Школа бібліотечного журналіста» передбачено засвоєння ії учасниками методів, прийомів, засобів журналістської діяльності та набуття практичних навичок з таких напрямків: взаємодія бібліотек п засобами масової Інформації, бібліотечна преса, тепе-радіожурнал істика, інтернет-журналістика. фотожурналістика. Особливу увагу приділено жанрам журналістики, їх специфіці в електронному середовищі, використанню щтернет-сервісів і каналів для формування бібліотечних ЗМІ. Посібник, що містить підготовлені фахівцями ХДНБ їм. В, Г. Короленка методичні матеріали, стане у пригоді бібліотекарям-практикам та студентам ВНЗ культури.

     
 

Всеукраїнська науково-практична конференція до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (2014 ; Київ). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України [Текст] : 1939-2014 : 2-3 жовт. 2014 р., м. Київ / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; редкол.: А. В. Скорохватова (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2014. - 185 с. - Бібліогр. наприкінці окремих ст.

Науковий збірник містить доповіді й повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Волошінська Н. О Національної історичної бібліотеки України, що відбулася 2-3 жовтня 2014 року.

     
 

 

Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України [Текст] : навч.-метод. посіб. для бібліотекарів / Укр. бiбл. асоц. ; уклад.: О. В. Башун, В. С. Пашкова, І. О. Шевченко. - К. : УБА, 2016. - 78 с. - (Проект "Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах європейської інформації в бібліотеках") (Програма ЄС "Еразмус+ (Жан Моне)"). - Бібліогр.: с. 44-46. - Інтернет-ресурси в підрядк. прим.

У посібнику розкрита методика створення пунктів європейської інформації в бібліотеках, визначені їхні функції, завдання та форми роботи, окреслені основні форми інформування місцевих громад про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні. Висвітлений досвід роботи центрів європейської інформації в Україні та в зарубіжних країнах, який можна запроваджувати в бібліотеках. Подано огляд інформаційних ресурсів, які будуть корисними з огляду на інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України.

     
 

Глазунова, Людмила Володимирівна

Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Людмила Володимирівна Глазунова ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. - 2015. - 23 с. - Бібліогр.: с. 15-21.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету і завдання, визначено об'єкт і предмет, наведено дані про зв'язок ро­боти з науковими програмами, планами, темами; охарактеризовано методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження результатів дисертації, публікації автора.

     
 

Бібліотечні акценти [Текст] : дайджест / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, Наук.-метод. від. - Херсон : ХОУНБГ, 2004 - .

Вип. 14-15 / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 54 с. - Бібліогр.: с. 53.

У посібнику пропонується інформація щодо організації середовища бібліотеки, використання соціальних мереж, впровадження нестандартних заходів, створення бібліотекарями буктрейлерів.

     
 

Бібліотечні акценти [Текст] : дайджест / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, Наук.-метод. від. - Херсон : ХОУНБГ, 2004 - .

Вип. 13 / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2014. - 47, [1] с. - Бібліогр.: с. 47.

У матеріалах акцентована увага на діяльність бібліотек з питань співпраці з органами влади, використання сучасних соціальних комунікацій, реалізацію проекту «Історія малих міст України», бібліотечного супроводу тендерної політики. Запропонована інформація допоможе бібліотекарям у практичній діяльності.

 

     
 

Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - .

за 2015 рік, вип. 1 (115), січ.-берез. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 68, [1] с. - Імен. покажч.: с. 57-61. - Геогр. покажч.: с. 61-65. - Перелік період вид.: с. 65-66. - Виходить один раз на кв. - 75 экз.

Як і попередні посібники, покажчик за 2015 рік містить бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси, враховуючи зміни згідно з ДСТУ ГОСТом 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

     
  Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Наук.-метод. від. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - . - Виходить один раз на квартал.

за 2014 рік, вип. 4 (114) : жовтень-грудень 2014 / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 72 с. - Імен. покажч.: с. 60-65. - Геогр. покажч.: с. 66-69.

     
 

Дзвенить Херсонським краєм Кобзареве слово [Текст] : матеріали обл. огляду діяльн. б-к : [в рамках відзначення 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка] / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Наук.-метод. від. ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : [б. и.], 2015. - 61 с. - 70 экз.

У виданні представлені матеріали, що надійшли від бібліотек області під час огляду діяльності в рамках відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Запропонована інформація допоможе бібліотекарям у практичній роботі

     
 

Простір її життя: Людмила Григаш [Текст] : біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад.: О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; голов. ред. Н. М. Панчук. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. - 159, [2] с. : кольор. фот. , портр. - (Культура краю в особах). - Бібліогр.: с. 141-159. - 150 экз.

Біобібліографічний нарис "Простір її життя: Людмила Григаш", що продовжує серію "Культура краю в особах", - видання, особливе не тільки своєю структурою, де поєднано текстовий та бібліографічний матеріал, але, перш за все, постаттю, якій воно присвячено. Життя і півстолітня фахова діяльність заслуженого працівника культу­ри України Людмили Григаш, окрім усього, багатьом допоможе розкрити важливість професії бібліотекаря та ролі бібліотеки у сучасному суспільстві, а декому - і визначитись у професійній орієнтації. Видання адресоване в першу чергу, бібліотечній громадськості, а також усім, хто цікавиться роллю і місцем бібліотеки і бібліотекаря у наш час.

     
 

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; редкол.: Т. І. Ківшар (голова) [та ін.]. - К. : Четверта хвиля, 2008 - . Вип. 1

До наукового збірника увійшли статті, підготовлені за результатами НДР «Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України», проведеної ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, та доповіді, виголошені на Все­українській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України», в яких розглядаються проблеми наукового, науково-методичного, технологічного та організаційного забезпечення сучасної науки й освіти.

     
 

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 1974 - .

Вип. 88 : бібліогр. покажч. за I півріччя 2014 р. / упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. Т. Заморіна. - 2014. - 103 с. - Імен. покажч.: с. 78-87. - Алф. покажч.: с. 88-96. - 70 экз.

Вісемдесят восьмий випуск біблюграфічного покажчика містить інформацію про літературу з питань біблітекознавства, бібліографії, книгознавства, а також рецензії на окремі видання та статті з періодичної преси, що надійшли до Націнальної парламентськоі біблітеки України та провідних бібліотек країни у I півріччі 2014 року. Покажчик розрахований на працівників бібліотек різних типів і форм власності наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.

     
 

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2016 рік: бібліогр. покажч. Вип. 43 / ОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена. -- Херсон, 2014. -167с.

Мета посібника - інформувати працівників органів державної влади, навчальних закладів, бібліотек, клубів, музеїв, засобів масової інформації, екскурсоводів, громадських діячів, краєзнавців про річниці визначних подій суспільно-політичного, наукового та культурно-мистецького життя області. Радимо використовувати бібліографічний покажчик для відзначення ювілейних і пам'ятних дат краю. Дане видання допоможе в організації книжкових виставок та переглядів, проведенні інших масових заходів.

     
 

Краще в бібліотеках області: інформ. бюл. Вип.6. /ОУНБ к 78     ім. Олеся Гончара; уклад. Сватула Т.Л.; відп. ред. Зелена Л.І., ред. Кікоть В.І. - Херсон, 2015. -37с.- Засновано в 2009 році.

Шостий випуск інформаційного бюлетеня, складеного за матеріалами звітів ЦБС області за 2013 рік, знайомить з родзинками досвіду бібліотек Херсонщини з різних напрямків діяльності. Запропоновані матеріали допоможуть в діяльності ЦБС, проведенні популяризаторських заходів.


 
     
   
     
 

Баришполець, Олексій Трохимович.

Український словник медіакультури [Текст] / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2014. - 194, [1] с. - Бібліогр.: с. 193-194. - 300 экз.

У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв'язку з глобалізаційними процесами в ході розвитку інформаційного суспільства. Численність та специфіка термінів обумовили структуру словника. Він складається з трьох розділів: "Медіакультура особистості та суспільства", "Інтернет- та кіберкультура", "Медіаосвіта. Медіапсихологія", в яких об'єднано понятійні апарати цих сфер суспільного життя. Розрахований перш за все на викладачів шкільного і вишівського курсів "Медіакультура", учнів середніх шкіл, студентів ВНЗ, які вивчають цей курс, а також журналістів, психологів, широкі кола педагогічної громадськості.

     
  Горовий, Валерій Микитович.

Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монографія / В. М. Горовий ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2015. - 330 с. - Контртитул рос., англ. - Зміст парал. укр., рос., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 300 экз.

У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі розвитку сус­пільства. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, які цікавляться даною проблемою.

     
 

Пальчук, Валентина.

Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади [Текст] : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2014. - 279, [1] с. - Бібліогр.: с. 254-[280]. - 300 экз.

У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій корис­тувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільне корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені цією проблемою.

     
 

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. - К. : НБУВ, 1993 - .

Вип. 18 / ред. Н. М. Зубкова. - 2014. - 651 с. : діагр., рис., портр., іл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. - 300 экз.

До чергового випуску збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад руко­писних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-иадського. Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Центрального державного історичного архіву України в м. Львові, а також - у контексті наукових та культурних зв'язків - Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі та Центральної наукової бібліотеки імені Я. Коласа (Білорусь). Це. зокрема, студії, присвячені дослідженню базельських стародруків ХУ-ХУІ ст.. паперу вільнюського Євангелія 1600 р. друкарні Момоничів, оправ та обкладинок кириличних стародруків з друкарні Почаївської лаври. Історія бібліотечних колекцій та книжкових зібрань репрезентована в роботах про приватну бібліотеку барона Ф. Р. Штейнгеля, книгозбірню Віцинського василіанського монастиря. Низка публікацій приурочена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Науково-прикладною статтею репрезентована праця співробітників НБУВ по збереженню унікальних фондів під час експонування їх на виставках. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широкий загал, який цікавиться вітчизняною історією.

     
 

Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - .

за 2014 рік, вип. 2 (112) : квітень-червень 2014 / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 51 с.

Поточний бібліографічний покажчик містить описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірниках та на сторінках центральної і місцевої преси, а також електронні ресурси. Інформує працівників органів місцевої влади, громадсько-політичні організації, спеціалістів народного господарства, культури, освіти та інших, краєзнавців про нові публікації з різноманітних питань життя області. Виходить щоквартально.

     
      

Література про Херсонську область ... [Текст] : бібліогр. покажч. - Херсон : ХОУНБГ, 1959 - .

за 2014 рік, вип. 1 (111) : січень-березень 2014 / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 87 с.

Поточний бібліографічний покажчик містить описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірниках та на сторінках центральної і місцевої преси, а також електронні ресурси. Інформує працівників органів місцевої влади, громадсько-політичні організації, спеціалістів народного господарства, культури, освіти та інших, краєзнавців про нові публікації з різноманітних питань життя області. Виходить щоквартально.

 

Calendar

      1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23 24 2526272829
30