за 2014 рік

 

 

Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст]. - [Б. м. : б. и.], [2014?]. - 80 с. - Публ. вид. у рамках "Бібліоміст" й основана на інформації про роботу укр. бібліотек, які беруть участь у програмі, 2010-2013 рр.

Бібліотеки - невід'ємна частина громад. У ході національного опитування, проведеного у 2014 році Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 82% респондентів зазначили, що закриття місцевої бібліотеки негативно вплинуло би безпосередньо на них, 60% відповіли, що закриття є небажаним для їхніх родин, та 57% сказали, що постраждала би вся місцева громада.
Протягом квітня 2014 р. програма «Бібліоміст» провела розрахунки ефективності діяльності бібліотек та оцінила їхній вплив на громади по всій країні. У дослідженні були використані дані з щомісячних звітів бібліотек. Результати були проаналізовані та представлені у формі інфографіки, яку вміщено у даній публікації. Усі обчислення зроблено в гривні, яка позначена в інфографіці міжнародним символом української валюти - «8». Варто зазначити, що розрахунки показують лише мінімальний рівень впливу безкоштовних нових послуг бібліотек на життя громад та індивідуальних користувачів. Це зумовлено тим, що аналіз був зроблений лише для найпопулярніших видів послуг, якими люди користуються масово. Крім того, інформацію надавали тільки бібліотеки-учасниці «Бібліомосту» за списком індикаторів. Тож беручи до уваги той факт, що у програмі бере участь лише кожна десята бібліотека України, можна стверджувати, що реальна вигода для громад є навіть більшою, ніж проілюстрована на інфографіці.

     
 

Технічний довідник бібліотекаря [Текст] : використ. комп'ют. техніки та прогр. забезп. у пунктах доступу до інтернету в б-ках. - [Б. м. : б. и.], [2014?]. - 55 с. - (Сучасна бібліотека). - Дод.: с. 49-53. - Слов.: с. 54-55.

У посібнику міститься інформація про комп'ютери такомп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, ресурси. Бібліотекарі зможуть дізнатися про обладнаня, включаючи такі питання як придбання нового обладнання, його підтримка у належному стані та правильна утилізація застарілих пристроїв. Розділи, присвячені програмному забезпеченню, охоплюють теми операційних систем, дистанційного доступу, фільтрів, веб-контенту тощо. Також читачі знайдуть у посібнику добірку інформаційних ресурсів, запропонованих для використання.

     
  Навчальні курси для бібліотекарів [Електронний ресурс] : к-т з 6 дисків / Фонд Освіти для демократії (Польща), CAF (Росія), Творч. центр Каунтерпарт, Т-во Лева [та ін.] ; розроб. Русланом Крапличем. - Електрон. зв. дані (143 МБ). - [Б. м.] : [б. в.], [2014?] - . - (Бібліоміст). - 6 дисків вміщено в футл.
     
  Навчальні курси для бібліотекарів [Електронний ресурс] : [електрон. курси]. - Електрон. текст. дані (6 файлов ; 429 МБ). - [Б. м. : б. и.], [2014?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Бібліоміст). - Систем. требования: CD-дисковод, файловая система: CDFS. - (в контейнері)  
     
 

"Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів", міжнар. наук. конф. (2013 ; Київ).
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. І. Попік. - К. : НБУВ, 2013. - 415 с. : рис. - Інтернет-ресурси в тексті. - 200 экз. - ISBN 978-966-02-6956-9

Збірник представляє матеріали міжнародної наукової конференції «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (8-10 жовтня 2013 року), в яких розглядаються актуальні проблеми наукового, нормативно-методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності. Містить доповіді представників вітчизняних і зарубіжних бібліотек, науково-інформаційних установ, ВНЗ та інших організацій з актуальних питань формування та інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів, взаємодіїбібліотек та інформаційних центрів. Розглядаються науково-методичні аспекти біографістики, розвитку історико-культурних фондів бібліотек та інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища
Видання адресоване для науковців і фахівців бібліотечної галузі, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей.

     
 

"Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору", міжнар. наук. конф. (2104 ; Київ).
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. І. Попик. - К. : [б. в.], 2014. - 544 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-7337-5

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (21-23 жовтня 2014 р.), які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Матеріали, представлені українськими та зарубіжними фахівцями, висвітлюють питання інтеграції і кооперації у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності, теоретичні і прикладні аспекти формування та використання інформаційних ресурсів, зокрема рукописної та книжкової спадщини, інформаційно-аналітичної діяльності, розвитку нових форм обслуговування користувачів, трансформації системи бібліотечно-інформаційної освіти. Формування національного інформаційного простору представлено як головний напрям стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України.
Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

     
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998 - .

Вип. 39 / ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак. - 2014. - 486 с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Електрон. версія - на www.nbuv.gov.ua. - 300 экз.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких аналізується специфіка розвитку соціально-комунікаційної сфери суспільства на сучасному етапі, висвітлюються різні аспекти функціонування бібліотечних інституцій як впливових суб'єктів іформаційно-комунікаційної взаємодії, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, пов'язані із широким впровадженням у практику бібліотечної діяльності інтернет-технологій.
Окрему увагу приділено питанням формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі, особливостям продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві як інформаційній основі всіх видів суспільної діяльності, оптимізації інформаційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур з метою забезпечення належного інформаційного супроводу процесів суспільного розвитку.
Видання орієнтоване на широке коло бібліотечних фахівців, насамперед тих, хто спеціалізується на формуванні електронних ресурсів бібліотек, структу-ризації та аналітичній обробці інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи та соціальних комунікацій.

     
  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.- практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук., Совет директоров науч. б-к и информ. центров; междунар. редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. - К. : НБУВ, 2000 - . - ISBN 978-966-02-4479-5.

Вып. 11 / ред.: А. А. Свобода, Н. Б. Захарова. - 2013. - 319, [1] с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - На шмуцтит.: К 150-летию со дня рожд. В. И. Вернадского. - На обл. и авантит.: 20 лет Междунар. ассоц. акад. наук. - 300 экз.

В одиннадцатом выпуске помешены статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности под влиянием радикальнык социально-зкономических и технологических изменений, обобщаются результаты научных исследований библиотек, излагаются концептуальные подходы авторов к исследуемым проблемам, рассматриваются инновационные аспекти их научно-практической деятельности.
В юбилейной рубрике «К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского» помещены статьи о современности ы непреложности идей ученого, их мировом признаний, развитии в современных научных исследованиях, о популяризации творческого наследия В. И. Вернадского.
 

     
 

Сырых, Юлия Александровна.
Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0
[Текст] / Ю. А. Сырых ; гл. ред. С. Н. Тригуб ; вступ. ст. авт. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2014. - 368 с., [4] л. цв. фот. : ил. - Прил.: с. 341-364. - Предм. указ.: с. 365-368. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8459-1809-3

Много внимания в книге уделено актуальным стилям веб-сайтов. Это очень важно - сразу осознать, что ты делаешь не "просто сайт", а придерживаешься определенного течения. Так работа становится гораздо более осознанной, и знания в голове укладываются более структурировано. Понятное дело, пройдет всего несколько лет и веб-технологии изменятся, равно как и мода на дизайн. Тем не менее многие вещи по-прежнему останутся актуальными.

     
 

Вонг, Уоллес.
Microsoft Office 2010 для чайников
[Текст] / Уоллес Вонг ; пер. с англ. и ред. А. П. Сергеева, гл. ред. С. Н. Тригуб, худож. Р. Теннанта. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2014. - 359 с. : ил. - (Ведь это так просто!). - Контртитул англ. - Предм. указ.: с. 356-359. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8459-1666-2

Независимо от уровня познаний, книга ознакомит вас с самыми общими средствами пакета Microsoft Office 2010, необходимыми в повседневной работе.

     
 

Левин, Джон Р.
Интернет для чайников
[Текст] / Джон Левин, Маргарет Левин-Янг ; пер. с англ. и ред. А. Г. Сысонюка ; гл. ред. С. Н. Тригуб ; худож. Р. Теннанта. - 12-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2013. - 346 с. : ил., рис. - (Ведь это так просто!). - Контртитул англ. - Слов. сетевых терминов: с. 335-343. - Предм. указ.: с. 344-346. - 1500 экз. - ISBN 978-5-8459-1671-6

Книга составлена так, что читать ее с начала до конца не обязательно. Столкнувшись с какой-либо проблемой при работе в Интернете можете открыть книгу в нужном месте и найти необходимые сведения. Хотя систематическое чтение будет все же более полезным.
В книге рассмотрены следующие вопросы: принципы работы в Интернете; безопасное пребывание в онлайне; типы сетевых соединений; путешествие по Интернету; поиск людей, мест и товаров; возможности электронной почты; беседы с друзьями, коллегами, родственниками и другими знакомыми и незнакомыми людьми с помощью мгновенных сообщений и комнат чатов; доступ к файлам, размещенным в Интернете; размещение собственной информации на сайтах и в социальных сетях.

     
 

Ратбон, Энди.
Модернизация и ремонт ПК для чайников
[Текст] / Энди Ратбон ; пер. с англ. и ред. А. П. Сергеева, гл. ред. С. Н. Тригуб, худож. Р. Теннанта. - 7-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2014. - 354 с., [8] л. цв. фот. : ил. - (Ведь это так просто!). - Контртитул англ. - Предм. указ.: с. 350-354. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8459-1892-5

Здесь вы найдете 16-страничную цветную вклейку с фотографиями, на которых четко показано, как открыть корпус компьютера, установить плату видеокарты, подключить новый жесткий диск, а также иллюстрации ряда других описанных в книге операций.
Книга включает в себя обновленное наглядное приложение, в котором объясняется как использовать все порты компьютера и подключать другие необходимые порты.
Глава 17 включает в себя руководство по настройке сетевого подключения, которое поможет вам в процессе конфигурирования сети, включающей кабельные и беспроводные устройства.
Глава 20 содержит более подробную информацию по установке компонентов или модернизации системы.

     
 

Ратбон, Энди.
Windows 7 для чайников
[Текст] / Энди Ратбон ; пер. с англ. и ред. А. П. Сергеева, гл. ред. С. Н. Тригуб, худож. Р. Теннанта. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2013. - 412 с. : ил. - (Ведь это так просто!). - Контртитул англ. - Предм. указ.: с. 410-412. - 2000 экз.

В этой книге технический жаргон практически не используется, и все темы объясняются простым языком:
• обеспечение безопасности и защищенности компьютера;
• поиск, запуск и закрытие программ;
* поиск файла, который вы сохранили или загрузили буквально вчера;
• настройка компьютера для использования всей семьей;
• копирование информации с компакт-дисков и В\Т) и запись данных на них;
• работа с фотографиями, снятыми цифровой камерой, а также создание слайд-шоу;
• печать, создание компьютерной сети для общего доступа к Интернету и принтеру;
• устранение неполадок в работе

     
 

Кроудер, Дэвид.
Создание веб-сайта для чайников
[Текст] / Дэвид Кроудер ; пер. с англ. и ред. В. С. Гусева, гл. ред. С. Н. Тригуб, худож. Р. Теннанта. - 4-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2014. - 270 с. : ил. - (Ведь это так просто!). - Контртитул англ. - Слов. терминов: с. 257-268. - Предм. указ.: с. 269-270. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8459-1697-6

Любой веб-мастер непременно найдет здесь полезную для себя информацию. В книге много забавного материала, однако представлены и серьезные решения, позволящие неплохо заработать с помощью сайта. Прочитав книгу, каждый владелец сайта пременно удивится: как его сайт мог раньше обходиться без всех этих преимуществ.
Книга рассчитана на читателей, имеющих некоторые навыки проектирования веб-страниц с помощью существующего программного обеспечения .

 
     
 

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [Текст] : [монографія]/ Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва, Т.В. Симоненко; Національна академія наук України; наук. ред. О.С. Онищенко - К. : НБУВ, 2014. - Бібліогр.: с. 182-208. - 211 с., ISBN 978-966-02-7198-2

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обгрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.
Видання орієнтоване на науковців і практиків у сфері наукових комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблематикою.

     
 

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [монографія]/ О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, Ю.М. Половинчак; Національна академія наук України; ред. Т. Дубас, ред. О. Федоренко, ред. Ю. Шлапак - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 248, [1] с., ISBN 978-966-02-7042-8

У монографії розглядаються соціальні Інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітне значення, а також питання організації безпеки вітчизняного інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, що цікавляться даною проблемою.

     
 

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія]/ О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, Ю.М. Половинчак; Національна академія наук України; ред. Т. Дубас, ред. О. Федоренко, ред. Ю. Шлапак - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 203, [1] с., ISBN 978-966-02-7073-2

У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться даною проблемою.

     
 

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, Ю.М. Половинчак; Національна академія наук України; ред. Т. Дубас, ред. О. Федоренко, ред. Ю. Шлапак - К. : НБУВ, 2013. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 222, [1] с., ISBN 978-966-02-6947-7

У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України.
Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.

     
 

Чуприна Леонід Андрійович.
Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України
[Текст] : монографія/ Л.А. Чуприна; Національна академія наук України; наук. ред. В.М. Горовий - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - Бібліогр.: с. 150-177. - Дод.: с.178-207. - 207 с., ISBN 978-966-02-7260-6

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі Інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, бібліотечно-інформаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які зацікавлені цією проблемою,

     
 

Медведєва Валентина.
Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ)
[Текст] : монографія/ В. Медведєва; Національна академія наук України; наук. ред. О.В. Ворошилов - К. : , 2013. - Бібліогр.: с. 151-176. - 176 с., ISBN 978-966-02-7008-4

У монографії досліджено аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятиріч, у період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, пов'язаних з розвитком української державності, зростаючим значенням інформатизації суспільства, що обумовило розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. У цьому контексті проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Узагальнено досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні науково-інформаційні центри загальнодержавного значення.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Горова Світлана Валеріївна.
Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності
[Текст] : монографія/ С.В. Горова; Національна академія наук України; наук. ред. В.М. Удовик - К. : НБУВ, 2013. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 205 с., ISBN 978-966-02-6983-5

У монографії розглядаються проблеми використання Інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільне корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені цісю проблемою.

     
 

Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки [Текст] / Міністерство культури України; уклад. Л.М. Любаренко, уклад. О.О. Мастіпан, уклад. Т.І. Богуш, відп. ред. З.І. Савіна - К. : НПБ України, 2014. - Бібліогр. наприкінці розд. та напочатку ст.. - 263 с., ISBN 978-966-7547-62-2

Огляд укладено на основі матеріалів соціологічних, бібліотекознавчих досліджень, публікацій державних, наукових та обласних бібліотек, вищих навчальних закладів культури, а також звітів про науково-дослідну роботу за період 2006-2010 рр., що були надіслані до Національної парламентської бібліотеки України. Видання може бути використано працівниками органів управління бібліотечною справою, фахівцями наукових, обласних і публічних бібліотек, науковцями, викладачами, аспірантами і студентами вищих навчальних закладів культури

     
 

Гранчак Тетяна.
Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект
[Текст] : монографія/ Т. Гранчак; Національна академія наук України; науч. ред. В.М. Горовий - К. : НБУВ, 2014. - На обкл. авт.
не зазнач.. - Бібліогр.: с. 157-182. - 182 с., ISBN 978-966-02-7136-4

У монографії висвітлено участь бібліотек і їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікацїйних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обгрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб'єкта політичної комунікації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

     
 

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна.
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація
[Текст] : монографія/ О.В. Воскобойнікова-Гузєва; Національна академія наук України; наук. ред. Г.І. Ковальчук, худож. оформ. Є.О. Ільницький - К. : Академперіодика, 2014. - Бібліогр.: с. 320-354 та в підрядк. прим.. - 359, [1] с., ISBN 978-966-360-252-3

Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації біблютечно-інформаційної сфери України в період 1990-2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тенденції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери, аналізуються здобутки у галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності визначеного періоду, простежується генезис фахового уявлення шляхів розпитку вітчизняної бібліотечної системи, розглядаються стратегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується перспективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.

     
 

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / Л.А. Дубровіна; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; ред. Н.М. Зубкова- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993.
Вип. 17: / ред. Н.М. Зубкова - Бібліогр. наприкінці ст.. - 621 с., ISBN 978-966-02-7107-4

До збірника увійшли наукові студії, що репрезентують археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні та інші аспекти вивчення рукописної спадщини, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, в інших книгозбірнях та архівних установах України.
Дослідження архівних та книжкових фондів представлені статтями, зокрема стосовно різномовних записів молитви «Отче наш», зроблених грецькими літерами, з фондів Інституту рукопису НБУВ.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О.С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. З.А. Болкотун, ред. І.М. Сарікова, ред. А.А. Свобода, англомов. тексти Т.І. Арсеєнко- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998.
Вип. 38: Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки/ ред. З.А. Болкотун, ред. І.М. Сарікова, ред. А.А. Свобода, англомов. тексти Т.І. Арсеєнко - Бібліогр. наприкінці ст.. - 412 с.

До збірника наукових праць увійшли статті співробітників НБУВ, професорів вищих навчальних закладів України, присвячені розвитку інформаційної діяльності наукової бібліотеки в сучасному інформаційному просторі та проблемам підготовки кадрів.
У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи дослідження за темою «Підвищення ефективності Інформаційної діяльності наукової бібліотеки». Репрезентовано інноваційні підходи до організації формування, опрацювання інформаційних ресурсів, актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, методологічні аспекти ефективного управління інформаційною
діяльністю наукової бібліотеки.
Видання призначене для науковців, фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, аспірантів і студентів вищих начальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми діяльності наукової бібліотеки в умовах інформаційного суспільства.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О.С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. Ю. Андрушко, ред. Г. Малигон, ред. Л. Дем'яненко- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998.
Вип. 37: / ред. Ю. Андрушко, ред. Г. Малигон, ред. Л. Дем'яненко - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.. - 702, [1] с.

До збірника включено статті, в яких досліджуються питання інноваційних трансформацій бібліотечної інформаційної діяльності; стратегій технологічної модернізаціїнаукових бібліотек; створення Інформаційного ресурсу рукописної, книжкової і архівної спадщини; ролі і значення біографічної інформації в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі.
Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.

     
 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О.С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. Т. Дубас, ред. О. Федоренко, ред. Ю. Шлапак- К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998.
Вип. 36: / ред. Т. Дубас, ред. О. Федоренко, ред. Ю. Шлапак - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.. - 559 с.

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання бібліотечної діяльності в умовах поширення електронних технологій, механізми підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек та посилення їх суспільного впливу, окреслюються тенденції розвитку бібліотечних структур як сучасних інформаційно-комунікаційних комплексів, розкривається специфіка й нові можливості комунікації бібліотек і соціальних медіа.
Видання призначене широкому колу фахівців бібліотечно- інформаційної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій.

     
 

Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. Т.І. Богуш, уклад. Г.П. Нелипа, наук. ред. З.І. Савіна- К. : НПБ України, 1992.
Вип. 42: / уклад. Т.І. Богуш, уклад. Г.П. Нелипа, наук. ред. З.І. Савіна - Бібліогр. наприкінці окр. ст.. - 31 с.

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено висвітленню науково-дослідної діяльності КЗ «Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка», а також результатів вивчення читацьких запитів на релігійну та релігієзнавчу літературу в Одеській національній ордена Дружби народів науковій бібліотеці їм. М. Горького.
Видання адресовано працівникам галузевої соціологічної служби, бібліотекарям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів та училищ культури.

     
 

 

Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. О.О. Мастіпан, наук. ред. З.І. Савіна- К. : НПБ України, 1992.
Вип. 43: / уклад. О.О. Мастіпан, наук. ред. З.І. Савіна - 31 с.

Черговий випуск Інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено висвітленню результатів загальнодержавного дослідження «Вивчення стану забезпечення сільського населення України публічними бібліотеками», яке проводилось у 2012-2013 роках.
Видання адресовано працівникам галузевої соціологічної служби, бібліотекарям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів і училищ культури.

     
 

Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. Л.М. Любаренко, уклад. О.О. Мастіпан, наук. ред. З.І. Савіна- К. : НПБ України, 1992.
Вип. 40: / уклад. Л.М. Любаренко, уклад. О.О. Мастіпан, наук. ред. З.І. Савіна - Бібліогр.: с. 22. - Дод.: с. 23-51. - 51 с.

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено висвітленню результатів дослідження «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (2012).
Видаання адресовано працівникам галузевої соціологічної служби, бібліотекарям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів і училищ культури.

 
     
 
Краще в бібліотеках області [Текст] : інформ. бюл. / Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації, Обласна унiверсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара; Науково-методичний відділ; Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара, Наук.-метод. від.; уклад. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена- Херсон : ХОУНБГ, 2009.
Вип. 4: / уклад. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена - 33 с.
 
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара пропонує четвертий випуск інформаційного бюлетеня, складеного за матеріалами звітів ЦБС області за 2010 рік.
Видання знайомить з родзинками досвіду бібліотек Херсонщини з різних напрямків діяльності.
Маємо надію, що запропоновані матеріали допоможуть в діяльності ЦБС.
     
  Кунанець Н. Е.
Інформаційно-бібліотечний супровід користувачів з особливими потребами. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка"
/ Н. Е. Кунанець. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 56с.

Подано основні науково-методичні засади формування системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами на засадах інклюзії з метою забезпечення ефективного інформаційного супроводу навчального процесу цієї категорії користувачів.
Для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, бібліотекарів, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.

     
  Демчук А. Б.
Освітній відеоконтент для людей з вадами зору. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка" : препринт
/ А. Б. Демчук, В. В. Литвин. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 20 с.

 
Розглянено проблему доступу незрячих та слабкозрячих до науково-популярного, навчального та розважального відеоконтенту. Звернено увагу на тифлокоментар як один з кроків до вирішення проблеми доступу незрячих до відеоконтенту. Концептуалізація галузі знань як модель вирішення проблеми накладання тифлокоментаря на діалоги сюжету.
Для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.
     
  Лозицький О. А.
Освітні інформаційні технології для незрячих та слабкозорих. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка"
: препринт / О. А. Лозицький, В. В. Пасічник. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013.-44с.

Розроблено прикладну програмну систему опрацювання україномовних технічних текстів, яка складається з набору методів оброблення і перетворення даних для озвучення українською мовою математичних формул та символів, записаних у різних форматах. Підвищено ефективність процесу підготовлення контенту для створення DAISY книги у результаті класифікації типів книг. Адаптовано методи створення книги, що «розмовляє», до української мови.
Для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою орвітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.

     
  Пасічник О. В.
Мультимедійні інформаційні ресурси систем дистанційного навчання осіб з вадами рухово-опорного апарату. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка":препринт
/ О. В. Пасічник/ -Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 36 с.

Розроблено інтелектуальний мультимедійний Інтерактивний підручник для проведення уроків з курсу інформатики для 9 класу.
Для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.

     
  Давидов М.В.
Освітні інформаційні технології для глухих та слабкочуючих. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка"
: препринт / М.В. Давидов, О.В. Лозинська, О.В. Вербич. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 48 с.

Розглянено програмно-алгоритмічні аспекти опрацювання жестів для систем комп'ютерного навчання та перекладу жестової мови. Особливу увагу звернено на засоби жестових інтерфейсів, побудованих з використанням веб-камери та пристрою Microsoft Kinect. Розглянено задачу розпізнавання візем та комп'ютерно-лінгвістичну проблему перекладу на жестову мову та навпаки.
Для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.

     
  Потимко О. 3.
Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету "Львівська політехніка": становлення та діяльність
/ О.З. Потимко, В.В. Пасічник. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 76 с.

Розглянено сучасні підходи до процесу навчання осіб з особливими освітніми потребами, інноваційні технології та види супроводу дітей та молоді особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивної освіти у навчальний процес.
Призначено для викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, методистів з інклюзивного навчання, аспірантів, докторантів та дослідників, що працюють над проблематикою освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами.

     
  Методическая разработка уроков компьютерной грамотности для учеников с проблемами зрения : (пособие для тренєров0 / сост. : С. Е. Ракачев. М. П. Минаева ; общественная организация «Луганское областное отделение Украинской библиотечной ассоциации». -Луганск: ФЛП Бугаев Максим Владимирович, 2011. -168 с.

В данной методической разработке представлена методика обучения основам пользования персональним компьютером в среде Windows и работе в сети Интернет незрячих попьзователей. Предлагается работа с применением комбинаций горячих клавиш, программы экранного доступа Jaws for Windows и тренажера КНОП.
Разработка предназначена для тренеров, библиотекарей, преподавателей, Цель издання - предоставить методические рекомендации к проведенню уроков компьютерной   и   Интернет-грамотности   тренерам,   библиотекарям,   преподаватепям специалнзированных школ н волонтерам, обучающих незрячих пользоватепей.

     
  Мілясевич І. В.
Історія  формування краєзнавчих  бібліографічних ресурсів  в Україні:
навч. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; І. В. Мілясевич. - Рівне : ПП ДМ, 2013. - 176 с.

Охарактеризовані основні етапи формування вітчизняних краєзнавчих бібліографічних ресурсів від зародження до 1991 р., проаналізовані закономірності їх виникнення, розвитку та функціонування, демонструється роль в інформаційно-комунікативному процесі різних історичних періодів.
Призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія».

     
 

Жива бібліотека "Ініціативи Розмаїття": посібник для організаторів / Луа Потт'є.- К.: ТОВ "Інжиніринг", 2010.- 40 с.

«Жива бібліотека» - це інтерактивний захід, що надає людський вимір ідеї полі культурності, оскільки сприяє початку спілкування між людьми, які походять з різних соціальне етнічних контекстів. Захід отримав таку назву, оскільки для опису його учасників, організаторів та діяльності використовується бібліотечна термінологія.
Модель Живої бібліотеки «Ініціативи розмаїття» (далі - «ІР ЖБ») була адаптована Представництвом МОМ в Україні у 2007 р. на основі концепції, розробленої дат ською неурядовою організацією «Стоп насильству» у 2000 році.
ІР ЖБ - це модель, в якій «книжками бібліотеки» є люди з різних соціальних або етнічних середовищ (далі - Книжки), а «читачами» Книжок є учні середніх шкіл або студенти вищих навчальних закладів (далі - Читачі).

     
 

Швецова-Водка Галина Миколаївна.
Загальна теорія документа і книги
[Текст] :  навч. посіб./ Г.М. Швецова-Водка - К. : Знання, 2014. -  405 с.

У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства - від визначення поняття "документ" до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених - фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Документознавство".
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" та "Документознавство та інформаційна діяльність", а також аспірантів, викладачів, практичних працівників, діяльність яких пов'язана з бібліотечною, архівною або видавничою справою.

     
 

Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє [Текст] : навч. посіб./ Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації; уклад. Н.І. Морозова, уклад. Л.П. Біла, уклад. Ю.М. Кашпрук, уклад. Г.М. Слотюк, ред. О.Г. Поліщук, фотогр. Н.І. Морозова - Вінниця : Балюк І. Б., 2014. - Бібліогр.: с. 95-104 та в підрядк. прим.. - Глосарій: с. 105-115. - 115 с.

Навчальний посібник є результатом досліджень бібліотечного дизайну, проведеного Вінницькою ОУНБ Ім. К. А. Тімірязєва у рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію та успіх» як переможця конкурсу «Навчально-інноваційна бібліотека» програми «Бібліоміст».
Видання знайомить із теоретичними основами бібліотечного дизайну, специфікою дизайну бібліотечних приміщень, кращим досвідом дизайнерських рішень у бібліотеках України та світу; інструментами використання кольору, світла у бібліотеках тощо.
Посібник розрахований на бібліотечних працівників, студентів, які навчаються за спеціальностями «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та усіх, хто не байдужий до бібліотечної справи.

     
 

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р./ Верховна Рада України; упоряд. Т.М. Галюк, ред. Ю.П. Дяченко, ред. Л.В. Потравка - К. : Парлам. вид-во, 2014. - Дод. в тексті. - 223 с. - (Парламентські слухання).

Для законодавців, працішіиків оргапін державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців і освітян та усіх, хто цікавиться питаннями українського книговидавництва, книгорозповсюджетіня та перспективами підтримки книгочитання в Україні.

     
 

Національна історична бібліотека України [Текст] = The National Historical Library of Ukraine: путівник/ Міністерство культури України; підгот. С.І. Смілянець, ред. В. Навроцька, ред. І.В. Чеховська, ред. К. Русановський - К. : Вініченко, 2012. - Бібліогр.: с. 30-31. - 36 с.

Путівник подає інформацію про Національну історичну бібліотеку України, її фонди, структурні підрозділи, основні напрями діяльності, довідковий апарат і послуги.
Видання буде корисним для всіх, хто бажає стати користувачем бібліотеки.

     
 

Книга Херсонщини' 2011 [Текст] : анот. кат. місцевих вид./ Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації; уклад. Г.П. Мокрицька, відп. ред. Л.І. Зелена - Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2013. - Допом. покажч.: с. 46-59. - 60, [1] с.

Даний анотований бібліографічний каталог „Книга Херсонщини '2011" інформує про місцеві видання, що надійшли до фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара протягом року.
Посібник адресований працівникам органів місцевої влади, громадсько-політичним організаціям, спеціалістам народного господарства, культури та освіти, науковцям, краєзнавцям, працівникам книгарень, бібліотек, фахівцям поліграфічної справи, організаторам книжкових ярмарків, всім, хто цікавиться книгами про нашу область та місцевими виданнями.
У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них.
Частина документів супроводжується візуальним зображенням обкладинок книг (вкладка).

     
 

Краще в бібліотеках області [Текст] : інформ. бюл. / Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації, Обласна унiверсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара; Науково-методичний відділ; Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара, Наук.-метод. від.; уклад. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена- Херсон : ХОУНБГ, 2009.
Вип. 6: / уклад. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена - 60 с.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара пропонує шостий випуск інформаційного бюлетеня, складеного за матеріалами звітів ЦБС області за 2011-2012 роки.
Видання знайомить з родзинками досвіду бібліотек Херсонщини з різних напрямків діяльності.
Особливої уваги заслуговує досвід роботи книгозбірень Херсонської, Каланчацької, Великоолександрівської, Голопристанської, Новокаховської, Білозерської, Каховської та інших ЦБС.
Маємо надію, що запропоновані матеріали допоможуть в діяльності ЦБС.

     
 

Всеукраїнський день бібліотек: новий формат [Текст] : метод. рек. для регіон. від-нь і колект. членів Укр. бібл. асоц./ Українська бiблiотечна асоцiацiя; авт.-уклад. Н.Ф. Попова, редкол.: В.С. Пашкова, редкол.: Я.Є. Сошинська, редкол.: І.О. Шевченко - К. : Самміт-Книга, 2010. - Бібліогр.: с. 34-37 та в тексті. - Дод.: с. 38-51. - 51 с.

Методичні рекомендації розкривають сутність нового формату відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, розробленого Українською бібліотечною асоціацією. У виданні подано кращий зарубіжний і вітчизняний досвід відзначення Дня бібліотек, запропоновано перелік акцій, які можуть бути проведені у всеукраїнському масштабі, розкрито методику їх організації.

     
 
Алешин Леонид Ильич.
Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт ОУНБ [Текст] : учеб.-метод. пособие/ Л.И. Алешин; М.А. Ордынская; редкол.: О.О. Борисова - М. : Литера, 2013. - Библиогр.: с. 260-265. - Терминол. слов.: с. 266-271. - 271 с. - (Современная библиотека)

В пособии рассмотрены качественные показатели сайтов региональных библиотек, влияющие на их эффективность, информационную открытость и удобство навигации, также проводится анализ библиотечных сайтов.
Для специалистов библиотечного дела и информационных технологий как внутри библиотек, так и за ее пределами, занимающихся разработкой и поддержкой сайтов библиотек, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

     
 

Столяров Юрий Николаевич.
Безопасность библиотечного фонда
[Текст] : учеб.-практ. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-инф. деятельность" (квалификация "бакалавр")/ Ю.Н. Столяров; Министерство культуры Российской Федерации; предисл. Ю.Н. Столяров - М. : Литера, 2013. - Библиогр. в конце глав. - Указ. имен: с. 407-412. - Предм. указ.: с. 413-430. - Прил.: с. 431-473. - 479 с. - (Современная библиотека)

Учебное пособие освещает комплекс вопросов, связанных с сохранением фонда библиотек различных типов и видов. Рассмотрены факторы безопасности фонда как в обычной, повседневной (ординарной), так и в экстремальной ситуации. Раскрыты социальные, техногенные и природные угрозы библиотечному фонду и показана технология управления его сохранением. Основной акцент сделан на методических и практических советах относительно постановки воспитательной работы с читателями, климатического, светового, экологического, биологического режимов хранения. Отдельно рассмотрены вопросы экстремального фондохранения, особенно подготовки к возможному воздействию воды и огня, поведения в момент аварии и после нее.  Пособие предназначено для преподователей, аспирантов, студентов библиотечных факультетов, а также других образовательных структур, занимающихся подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой библиотечных кадров. Практиками-фондохранителями оно может быть использовано для самообразования. 

     
 
Бородина Валентина Александровна.
Психология библиотечного обслуживания [Текст] : науч.-практ. пособие/ В.А. Бородина - М. : Литера, 2013. - Библиогр.: с. 230-233. - Прил.: с. 234-289. - 295 с. - (Современная библиотека)

Особенностью пособия является возможность изучения библиотечно-психологического знания, значительного по объему и сложного по содержанию, с помощью разнообразных заданий, методик, практикумов. Оно органично сочетает теоретико-методологическую составляющую психологического знания с прикладным аспектом библиотечно-информационного обслуживания. Заинтересованные библиотекари могут восполнить пробелы психологического знания, самостоятельно изучая материалы пособия.
Предназначено для библиотекарей отделов обслуживания и системы непрерывного библиотечно-информационного образования. Девиз пособия - призыв Н.А. Рубакина: «Цель библиотечной работы - всегда и везде служить возвышению читателей».

     
 

Наука управлять: стратегия библиотекаря [Текст] : гос. библ. политика - основа упр. библ. делом; стратегия упр.; централизация б-к как важ. фактор повышения эффективности их деятельности; кадры решают все; методист - помощник библиотекаря; наука - движущая сила/ ред.-сост. А.И. Пашин - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - Библиогр.: с. 476. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный)

В данном издании нашла отражение эволюция управления библиотечным делом в царское время, советский и постсоветский периоды. В книге изложены взгляды учёных, руководителей государства, органов управления делом, а также представителей общественности; публикуются статьи о библиотечной политике, системе методов и форм управления на федеральном, региональном, муниципальном и библиотечном уровнях, о централизации библиотек, подготовке и воспитании кадров, инновационно-методической работе. Значительное число материалов посвящено перестройке управления на современном этапе экономических и социальных реформ, вхождения страны в рыночные отношения, в мировую информационную систему.
Все публикуемые статьи и документы иллюстрируют вклад главного библиотечного журнала страны в развитие системы управления библиотеками на протяжении его столетней истории.
В статьях авторов, написанных в разные годы, отражены проблемы управления, не потерявшие своего значения и в настоящее время.
Книга адресована работникам библиотек всех видов, сотрудникам органов управления, преподавателям и студентам вузов, широкой библиотечной общественности.

     
 

Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы [Текст] : автоматизация б-к; электрон. кат.; электрон. док. в б-ках, электрон. б-ки; использ. Интернета в библ. деле; обслуж. пользователей на основе компьютер. технологий/ сост. Т.В. Майстрович - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный)

Данный том юбилейной серии включает тематическую подборку лучших статей, опубликованных в журнале «Библиотека» по широкому кругу вопросов, связанных с автоматизацией библиотек, формированием электронных каталогов, фондов электронных документов и развитием услуг на основе информационных технологий. В него также включены статьи, относящиеся к специфике работы библиотек в Интернете.
Издание рассчитано на руководителей и сотрудников библиотек всех систем, библиотековедов и специалистов по информатизации, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов.

     
 

Библиотечные фонды в границах века [Текст] : общ. вопросы; комплектование; орг. фонда; сохранность/ ред.-сост. Ю.Н. Столяров - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 478, [1] с. - (Столетья вестник беспристрастный)

В книге представлены избранные статьи из журнала «Библиотека» за сто лет его существования по теории и практике организации и функционирования фондов библиотек всех типов и видов. Рассмотрены различные процессы производства библиотечного фонда: его моделирование, комплектование, учёт, обработка, размещение, изучение. Кроме того, собраны статьи по сохранению библиотечного фонда. Таким образом, сборник представляет собой своего рода хрестоматию отечественного библиотечного фондоведения последних ста лет его существования.
Издание предназначено для библиотекарей, библиотековедов, студентов библиотечных факультетов, слушателей и педагогов системы дополнительного профессионального образования.

     
 

Влада - бібліотека - громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. -Миколаїв: ФОП Швець В. Д., 2013. -120 с.

Практичний посібник присвячено інноваційній діяльності публічних бібліотек з  надання населенню послуг електронного урядування.
Видання підготовлено Центральною бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва в рамках проекту «Бібліотеки як складова електронного діалогу громади і влади» за підтримки програми «Бібліоміст».
Посібник знайомить з основними засадами розвитку електронного урядування в Україні та світі, практичним досвідом бібліотек з даного напрямку в країнах з різним рівнем впровадження е-урядування, містить рекомендації та іншу корисну інформацію щодо організації доступу до послуг е-урядування в бібліотеках України.
Видання стане в нагоді представникам публічних бібліотек, органів влади, всім зацікавленим у розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні.

     
 

Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І.; наук. ред. Рогова П. І.; відп. за вип. Пономаренко Л. О.; літ. ред. Петік Ю. В.]. -К. : Нілан-ЛТД, 2013. - 207, [4] с. - Бібліогр. : с. 203-207. - До 15-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Щорічний рекомендаційний посібник містить відомості про визнач­ні дати та події з історії вітчизняної й світової освіти, педагогіки, психо­логії та філософІї (із них - 458 дат присвячено персоналіям), та має три розділи: «Визначні дати року», «Перелік визначних і пам'ятних дат за місяцями», «Науковці НАПН України - ювіляри 2014». Видання адресовано науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень і широкому загалу читачів.

     
 

Моя бібліотек@: світ нових можливостей [2-х вимірна графіка (ілюстрації, креслення та ін.)] / Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара - Херсон : [б. в.], 2013. - 23 с. - (Сучасна бібліотека)

Про Херсонську обласну унівесальну наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара у світлиинах.

     
  Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2004 года). - X.: ООО «Одиссей», 2004. - 608 с.

Настоящее издание предназначено судьям, адвокатам, юрисконсультам предприятий, учреждений, организаций, авторам художественных и научных произведений, иным обладателям авторского права, изобретателям, преподавателям и студентам юридических вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами права интеллектуальной собственности.
     
 

Дмитришин В.С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні.- К., 2005.- 311 с.

В книзі розглянуті загальні теоретичні питання правової охорони комп'ютерних програм, як об'єкта авторського права, практичні аспекти набуття, передачі, реєстрації та захисту прав на програмне забезпечення та правомірного використання примірників комп'ютерних програм. Здійснено аналіз цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності за порушення прав авторів, висвітлені рекомендації щодо здійснення заходів із запобігання і припинення правопорушень в цій сфері та притягнення порушників до відповідальності.
Книга може бути корисною широким верствам спеціалістів в сфері розробки, тиражування, розповсюдження та захисту програмного забезпечення, авторам комп'ютерних програм, співробітникам правоохоронних органів, діяльність яких спрямована на боротьбу з порушеннями в сфері інтелектуальної власності, та іншим фахівцям в галузі інформаційно-комп'ютерних технологій.

 

     
 

Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский Дом «Ін Юре», 1999.- 600 с.

Книга является сборником текстов по всем аспектам права и осуществления административных функций в сфере интеллектуальной собственности, ознакомление с которыми необходимо для государственных служащих, юристов, патентных поверенных, предпринимателей и учащихся.
Сборник содержит доклады и лекции, подготовленные Международным бюро ВОИС или прочитанные лекторами, приглашенными ВОИС для участия в различных симпозиумах, совещаниях или курсах по подготовке специалистов. В книге приведены ссылки на соответствующие номера документов или публикаций ВОИС.
Предлагаемые материалы следует рассматривать как введение в общую проблематику интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется теме международного сотрудничества по вопросам охраны интеллектуальной собственности и рассмотрению ос¬новных международных договоров в этой сфере. Обсуждается роль интеллектуальной собственности в культурном, экономическом и научно-техническом развитии, а также взаимодействие между ведомствами по охране промышленной собственности и пользователями системы интеллектуальной собственности.

     
 

Навчання для сучасних бібліотекарів: навч. посіб.- 56 с.- 2012

Публічні бібліотеки покращують життя людей по всьому світі, надають людям доступ до різноманітної інформації, знань та можливостей. Ініціатива «Глобальні бібліотеки» (ГБ) Фундації Білла та Мелінди Гейтс, а також отримувачі наших грантів мають на меті зміцнення публічних бібліотек, демонстрацію їхньої цінності та впливу на окремих людей та суспільство. Ми очікуємо, що бібліотечне керівництво та співробітники бібліотек будуть підтримувати у подальшому вплив, якого досягли програми, реалізовані в їхніх країнах, після завершення цих програм. Для цього бібліотекарям необхідно постійно оцінювати потреби окремих людей та громад, яким вони служать, і постійно поліпшувати бібліотечні послуги, щоб вони відповідали цим потребам. Цей посібник, розроблений спільно членами нашої команди та нашими грантоотримувачами, пропонує практичні поради з розроблення, реалізації та подальшої підтримки навчальних програм для співробітників бібліотек у контексті країн-учасниць ініціативи «Глобальні бібліотеки». Посібник охоплює шість тем: управління навчальною програмою, оцінювання потреб, компетенції та навчальний план, методи навчання та розроблення навчальної програми, оцінювання та сталий розвиток. Корисні поради по кожному аспекту навчальної програми містяться в кінці кожного розділу. У розділі Додатки перелічені додаткові джерела інформації. Наостанок, у розділі «Глобальні бібліотеки: довідник», доступному онлайн, міститься збірка допоміжних документів, зокрема, зразків конкурсних оголошень, додаткові тематичні дослідження, плани проектів та багато інших практичних інструментів, які можна завантажити та пристосувати для власних потреб.

     
 

Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі: навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- 96 с.- К., 2013

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренінгової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педагогічними колективами.
Посібник розроблено в рамках проекту «Попередження насильства над дітьми в школі», і видано в рамках проекту «Впровадження Конвенції ООН про права дитини в Україні».

 

     

 

 

     

Матеріали на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників області [Текст] / Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації; упоряд. Т.Л. Сватула, відп. ред. Л.І. Зелена - Херсон : ХОУНБГ, 2013. - Видається з 1992 р.. - Бібліогр. в кінці ст. - 62 с.

Пропонуємо вашій увазі черговий випуск матеріалів на допомогу системі підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Явища сучасного суспільства виявили необхідність пошуку нових моделей бібліотечного розвитку, які зможуть забезпечити життєздатність 'бібліотеки як необхідного суспільству соціального інституту в контексті побудови відкритого суспільства знань в умовах розвитку інформаційної цивілізації. Тому до цієї збірки увійшли матеріали про нові форми роботи, які можуть стати у нагоді для створення у бібліотеках комфортного інтелектуального середовища, здатного залучати і виховувати нові покоління читачів
Ваші пропозиції та зауваження щодо форм роботи та змісту матеріалів просимо направляти в науково-методичний відділ Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара.

 

Calendar

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031